Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
FAALİYETLERİMİZ

KURUMSAL İŞBİRLİKLERİ

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 1’inci maddesinde Kalkınma Ajanslarının kuruluş amaçları arasında  “kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirme” amacı ifade edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda Ajansımız, Yönetim Kurulunda ve Kalkınma Kurulunda temsilcisi bulunan ilgili kurum/kuruluş ve sivil toplum örgütleriyle olağan toplantılar ve ziyaretler vasıtasıyla etkileşime geçmiş, Ajansımızın bölgenin kalkınmasında önemli bir dinamiği harekete geçireceği ifade edilerek ilgili kurum ve kuruluşların desteği alınmıştır. 

Bu kapsamda Ajansın kurumsal işbirliklerine aşağıda yer verilmiştir:

1. Diyarbakır Valiliği Çağrı Merkezi’ne Dâhil Olunması (444 21 01)

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 07 Nisan 2010 tarihinden itibaren, Diyarbakır Valiliği Çağrı Merkezi sistemine dâhil olmuştur. Valilik Çağrı Merkezi, Valilik Proje Koordinasyon Birimi tarafından, GAP Eylem Planı çerçevesindeki Cazibe Merkezi Destekleme Pilot Programı kapsamındaki Aile Danışmanlığı Projesi bünyesinde, Diyarbakır’ın 1,5 milyon civarındaki nüfusunun problem ve beklentilerinin mevcut bürokratik süreçlerle cevaplanabilmesinin zorluğunu aşmak, halkın kamu hizmetlerine erişimlerinde uzun dilekçe kuyruklarını ve kırtasiyeciliği azaltmak, kamu hizmetlerini etkili ve hızlı sunabilmek amacıyla hazırlanmıştır. Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Diyarbakır Valiliği Çağrı Merkezi’ne dahil olmasıyla; Ajansımızın faaliyetleri, hibe programları ve Diyarbakır’daki yatırımlar hakkında bilgi alabilecek; her türlü dilek, istek ve şikâyetlerini Ajansımıza iletebileceklerdir.

2. Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)’ne Üye Olunması (26 Nisan 2010)

Ajansımız kısa adı EURADA olan Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği’ne 26 Nisan 2010 tarihinde üye olmuştur. Kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak 1991 yılında Belçika’nın Brüksel kentinde kurulan EURADA’nın 25 ülkede hizmet sunan 144 bölgesel kalkınma ajansı üyesi bulunmaktadır. Derneğin kuruluş amaçları arasında;

 • Farklı  ülkelerde kurulmuş olan bölgesel kalkınma ajansları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını sağlamak, 
 • AB bölgesel kalkınma stratejileri hakkında araştırmalar yapmak,
 • Farklı kalkınma ajansları arasında işbirliği projeleri geliştirmek,
 • Bölgesel ekonomik kalkınmada “iyi örnekleri” ve yenilikçi teknikleri tanıtmak ve yaygınlaştırmak,
 • Bölgesel kalkınma ajansları arasında teknik bilgi ve uzmanlığın paylaşılması için ortak bir iletişim platformu oluşturmak,
 • Avrupa Komisyonu’nun finanse ettiği işbirliği projelerini koordine etmek,
 • Üyeleri arasında yeni kurulmuş olan Kalkınma Ajanslarına teknik danışmanlık ve eğitim vermek yer almaktadır.

3. Turizm Platformu

2010 yılında Diyarbakır’da düzenlenen Turizm Konferansı sonrası yakalanan olumlu havanın devam ettirilmesi düşüncesiyle 28 Mayıs 2010 tarihinde Karacadağ Kalkınma Ajansı Seminer Salonunda, geniş katılımlı Turizm Platformu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Diyarbakır YDO’nun aktif rol aldığı toplantıya, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili STK’lar, Kaymakamlıklar, turizm yatırımcıları katılmıştır. Toplantı sonunda Turizm Platformu sekretarya görevinin Karacadağ Kalkınma Ajansı Diyarbakır Yatırım Destek Ofisine verilmesi oybirliği ile kararlaştırılmıştır.

Turizm Platformu Yürütme Kurulu ilk toplantısını Temmuz ayı içinde gerçekleştirerek, Diyarbakır’ın Turizm Stratejisinin belirlenmesi için; Tanıtım ve Bilinçlendirme Komitesi ile Planlama ve Altyapı Komitesinin oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda Diyarbakır YDO konu ile ilgili 21 kurum ve kuruluşa, komitelerde görev yapmak üzere temsilci görevlendirilmesi için davet yazısı gönderilmiş olup kurum ve kuruluşlardan gelen yazılar doğrultusunda komiteler oluşturulmuştur. Aralık ayında her iki komitenin toplantısı da gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılar sonucunda Diyarbakır Turizm Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması kararlaştırılmıştır.

Yürütme Kurulunda alınan karar gereği, Diyarbakır’ın EMITT 2011 Turizm Fuarında stant açarak tanıtımını gerçekleştirmiştir. EMITT 2011 Fuarına katılım Turizm Platformunun birinci önceliği haline gelmiştir. Bu nedenle EMITT Fuar Komisyonu kurularak, Valilik koordinesinde 10 toplantı gerçekleştirilmiştir.

Diyarbakır Turizm Platformu’nun 2011 yılı olağan toplantısı Turizm Haftası içerisinde 20.04.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ATİD Başkanı Seçim AYDIN uzman konuşmacı olarak davet edilmiştir. Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası, ilgili STK’lar, Kaymakamlıklar ve turizm yatırımcılarının katıldığı toplantıda Diyarbakır Turizmi ele alınmıştır. Toplantıda Şubat ayında İstanbul’da düzenlenen EMITT 2011 Turizm Fuarının değerlendirilmesi yapılarak, EMITT 2012 Turizm Fuarına katılım için çalışmalara başlanması kararlaştırılmıştır. Ayrıca platformun internet sitesinin kurulması için çalışmalara başlanmıştır.

4.  Ortak Akıl Toplantıları

Karacadağ Kalkınma Ajansı; Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Diyarbakır İl Koordinatörlüğü, Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Çevre ve Orman İl Müdürlüğü ile Et ve Balık Kurumu temsilcilerinin katılarak ilin tarımsal sorunlarının görüşülüp çözüm önerilerinin sunulduğu “Diyarbakır Tarım Paydaşları Ortak Akıl Konseyi” toplantılarına iştirak etmektedir. Konsey toplantılarının tarım alanındaki aktörleri bir araya getirmesi özelliği, Kalkınma Ajansı için tarım ve hayvancılıkla ilgili güncel gelişmeleri analiz etme olanağı yaratmaktadır.

2011 yılı içerisinde Ortak Akıl Toplantıları kapsamında:

 • 13-17 Nisan tarihleri arasında İlimizde gerçekleştirilen “3. Ortadoğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı”nın daha etkin yapılması için öneriler geliştirilmiştir.
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının 2011-2015 yılında yürüteceği Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programında yer alan Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programının 11’inci maddesinin 22’nci ve 3’üncü fıkrası gereği Ajans, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ve tarımla ilgili diğer kurum ve kuruluşların verdiği destekler arasında eşgüdümü sağlamak için öneriler getirilmiştir. Bu toplantı Şanlıurfa’da da gerçekleştirilmiştir.

5. Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP)

Şanlıurfa Sanayisinin Yeniden Yapılandırılması Projesi (ŞSYYP) kapsamında, Şanlıurfa’nın rekabet gücünün arttırılmasına yönelik Entegre Sınaî Kalkınma Planı (ESKP) kapsamında geliştirilen temel vizyon ve stratejileri planlayacak, uygulayacak, koordine edecek ve izlemesini yapacak olan bir “Yerel Mekanizma” olarak Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP) oluşturulmuştur. 

Platformda; başta Şanlıurfa’daki stratejik sektörlerde olmak üzere İlin temel sorunlarının çözümünde, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşu, özel sektör temsilcileri ve üniversite ile daha fazla işbirliği içinde çalışmasının sağlanması hedeflenmektedir. 

ŞUYERGEP Üyeleri

Kamu Kurumu 

Şanlıurfa Valiliği, Şanlıurfa Belediyesi, GAP-BKİ, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü, KOSGEB İGEM, OSB Müdürlüğü, Karacadağ Kalkınma Ajansı. 

Sivil Toplum Kuruluşu 

Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, TÜMSİAD, MÜSAİD, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Ticaret Borsası. 

Eğitim/Araştırma  

Harran Üniversitesi, MEKSA –MEM. 

Özel Sektör/Girişimci 

Turizm Sektörü (Cem Göncü, Cevahir Yazmacı), İmalat Sektörü (Mehmet Öksüzoğlu, Yakup Kadri Yenice, İlyas Erdoğan), Tekstil Sektörü (Naci Toplu, Nuri Güneş, Mustafa Yücel, Ahmet Sunay), İnşaat (İsmail Bağıban, İbrahim Şahin), Gıda İşleme Sektörü (Medet Abbasoğlu, İbrahim İletmiş).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Kasım 2010’a kadar Platformun UNDP uzmanları ve Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülen sekretarya görevi; projenin sona ermesinden sonra, Platformun sürdürülebilir olmasını sağlamak amacıyla Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülmeye başlanmıştır. 

Şanlıurfa YDO tarafından aşağıda belirtilen ŞUYERGEP çalışmaları yapılmıştır:

 • 7. Şanlıurfa Yerel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Platformu (ŞUYERGEP) toplantısına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür. Toplantıda sunulmak üzere 2010 Travel Turkey İzmir Fuarı ve 2011 Emitt Fuarı hazırlıkları çalışmalarına ilişkin sunum hazırlanmıştır. 12.01.2011 tarihinde Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde Şanlıurfa Valisi başkanlığında Yatırım Destek Ofisi’nin organize ettiği 7. ŞUYERGEP toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
 • 02.03.2011 tarihinde 8. ŞUYERGEP Toplantısı gerçekleştirilmiş, toplantıda “Şanlıurfa Yeraltı Kaynakları Mevcut Durumu ve Şanlıurfa Lojistik Merkezi” konusunda bilgilendirme yapılmıştır.
 • 9. ŞUYERGEP Toplantısı 29.03.2011 tarihinde Şanlıurfa Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

6. Pamuk Platformu Çalışmaları

Şanlıurfa YDO olarak Şanlıurfa İlinde üretilen pamuğun üretimi ve işlenmesi sırasında kalitesinin artırılması amacıyla kamu ve özel sektör temsilcileriyle aşağıda belirtilen çalışmalar yapılmıştır.

Pamuk Platformunda alınan kararlar doğrultusunda yapılacak çalışmalara ilişkin ilgili kişiler ile görüşülerek çalışmaların son durumu hakkında bilgi alınmış; Şanlıurfa KOSGEB Müdürlüğü tarafından verilen destekler hakkında yapılan sunuma katılım sağlanmıştır.

Şanlıurfa’daki çırçır işletmelerinde tek balya sistemine geçiş ile ilgili çalışmalar kapsamında, önder çırçır işletme sahipleri ile 01.02.2011 tarihinde Diyarbakır’da örnek olabilecek bir tesise (Bismil Tarım Çırçır İşletmesi) inceleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca, Şanlıurfa’da pamuk ile ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında Harran Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Osman ÇOPUR, GAP Toprak Su Araştırma Enstitüsünden Uzaktan Algılama ve GIS Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Murat AYDOĞDU, Pamuk Araştırma Bölüm Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi Ufuk RASTGELDİ, Pamuk Araştırmacısı Ziraat Yüksek Mühendisi Eyüp HAREM ile bir toplantı düzenlenmiştir. 

Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü liderliği ve iştirakçi kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa olarak hazırlanan ve AB Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı’na sunularak kabul edilen “Pamuk Lifi İmalatında Bölgesel Sınaî İşbirliği” isimli proje üzerinde teknik detayları tartışmak üzere Diyarbakır’da yapılan toplantıya katılım sağlanmıştır.

Gümrük Müsteşarlığı Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü ile Şanlıurfa Dış Ticaret Standartları Ofisinde pamuk çırçırlamasında tek balya sistemine geçme hazırlıkları kapsamında yapılacak deneme çalışması ile ilgili olarak görüşülmüştür (Şubat 2011).

7. KÖYDES İl Tahsisat Komisyonları

Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilgili yazısı üzerine, Kalkınma Ajansları, KÖYDES İl Tahsisat Komisyonlarına gözlemci sıfatıyla katılmaya başlamıştır. Bu kapsamda, Şanlıurfa ilinde 05.08.2010 tarihinde; Diyarbakır ilinde ise 14.08.2010 tarihinde gerçekleşen KÖYDES İl Ek Yatırım Programı” toplantısına genel sekreterlik düzeyinde katılım sağlanmıştır.

8. Banka İşbirliği Protokolleri

Ajansımızdan projeleri için mali destek alan KOBİ’lerin eş finansman sorunlarının çözümüne katkı sağlamak amacıyla, Ajansımız tarafından Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf Bank, Finans Bank ve Denizbank ile İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır.

Proje desteklerinin ön ödeme usulü ile gerçekleştiriliyor olması, şirketlerin proje başlangıcındaki işletme sermayesi ihtiyacını giderici yönde müspet etki oluşturmaktadır. Takip eden süreçte, proje uygulama usullerimiz gereği şirketlerin de eş finansman sağlaması gerektiği için yabancı kaynak (banka kredisi) kullanımının artış göstereceği değerlendirilmektedir. 

9. Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu

AB’ye katılım sürecinde gerçekleştirilen yasal ve idari reformların tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin yapılması, kamuoyu nezdinde AB’ye üyelik sürecinin daha iyi anlaşılması ve AB mali kaynaklarının kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar ve kişiler tarafından verimli kullanılması konularında Valiliklerin daha etkili işlev görmelerini sağlamak amacıyla her il valiliği bünyesinde “Avrupa Birliğine Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu” oluşturulmuştur. Şanlıurfa ve Diyarbakır Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü sekretaryasında çalışmaya başlayan bu kurullarda Karacadağ Kalkınma Ajansını Genel Sekreterimiz Dr. İlhan KARAKOYUN temsil etmektedir.

10. GAP Kalkınma Platformu

GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Bölge’ye yatırımcı çekme faaliyetleri kapsamında, Bölge yatırım fırsatlarını, kamu-özel sektör işbirliği ile değerlendirilerek somut önerilere dönüştürmek amacıyla 14 Kasım 2006 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdiği “GAP İçin 9 İlden 90 İşadamı” Toplantısında GAP Kalkınma Platformu oluşturulmuştur. 

GAP Kalkınma Platformu;

 • Bölge’ye yapılacak yatırımların teşviki,
 • Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve Bölgeye yapılacak yatırımların sürdürülebilirliğinin sağlanması ve yapılan çalışmaların takibini,
 • Kamu-özel sektör işbirliğini amaçlamaktadır.

GAP Kalkınma Platformu’nun 28 Mart 2010 tarihinde Diyarbakır Class Otel’de yapılan 6. Yürütme Kurulu Toplantısı’na kalkınma ajanslarının genel sekreterleri de katılmıştır. Toplantı sonucunda, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kurulan İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajansları Genel Sekreterlerinin de Platform Yürütme Kurulu üyeliğine alınmalarına karar verilmiştir.

2 Temmuz 2010 tarihinde Şırnak'ta gerçekleştirilen GAP Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu 7. Toplantısına ajansı temsilen Ajans Genel Sekreteri ile Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü katılmıştır. 

11. Kent Konseyi

Karacadağ Kalkınma Ajansı, “merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmaları” olarak çalışmakta olan Diyarbakır Kent Konseyi’ne 20 Ocak 2010 tarihinde üye olmuştur. Bu kapsamda, düzenlenen toplantılara katılan Ajans uzmanları, yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşerilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak amacında olan Kent Konseyi misyonuna katkıda bulunmaktadır.

12.  İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları

4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’nun 13’üncü maddesi uyarınca, “ilin işgücü, istihdam ve mesleki eğitim ihtiyacını tespit etmek veya ettirmek, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları ile işletmelerde yapılacak mesleki eğitim ve istihdam konularında etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla yerel düzeyde politikalar oluşturmak, plan yapmak ve kararlar almak, ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve önerilerde bulunmak üzere…” İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları oluşturulmuştur.

İl Valisinin başkanlığında Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcısı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, İl Milli Eğitim Müdürü, İl Sanayi ve Ticaret Müdürü, İŞKUR İl Müdürü,  Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, işçi, işveren konfederasyonları ile Türkiye Sakatlar Konfederasyonundan birer temsilci, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı ve Dicle Üniversitesi temsilcisinden oluşan Kurula Ajans Genel Sekreterinin “gözlemci üye” olarak katılması için gerekli resmi yazışmalar tamamlanmıştır. 

 

 

» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Faaliyetleri
» Program Yönetim Birimi Faaliyetleri
» İzleme Değerlendirme Birimi Faaliyetleri
» Destek Birimi Faaliyetleri
» Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
» Dış İlişkiler Ve Fonlar Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.