Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
FAALİYETLERİMİZ

1.    Basın ve Halkla İlişkiler

Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi, görev tanımı gereği, Ajansın bilinirliğini artırmak ve faaliyetlerinin tanıtımını yapmak üzere, görsel ve yazılı basınla bağlantıya geçmiştir. Bu kapsamda Ajansın faaliyetlerini tanıtan haberlerin basında yer alması sağlanmıştır. Raporlama dönemi içerisinde Ajans faaliyetlerine ilişkin toplam 497 haber medyada yer almıştır. Söz konusu haberler aynı dönemde 800 internet sitesinde yer almıştır. Ajans sitesine aynı zaman diliminde 56 haber hazırlanarak servis edilmiştir. Ajansımızın resmi Twitter hesabından faaliyetlerimize ilişkin 131 tweet sosyal medyada paylaşılmıştır.

Ajansımızın faaliyetlerine ilişkin 25 haber hazırlanarak yerel, bölgesel ve ulusal medyada yer almıştır. Ajans Genel Sekreterinin aralarında TRT, Dünya Gazetesi, Anadolu Ajansı ile Milliyet Gazetesi’nin bulunduğu birçok sayıda yayın organına röportajlar vermesi sağlanmıştır

Ajans tarafından yürütülen faaliyetlerden kamuoyunun haberdar olması amacıyla düzenli olarak haberler yapılmış, Ajans ve YDO’ların internet sitelerinde (www.karacadag.org.tr, www.investdiyarbakir.com, www.investsanliurfa.com) yayınlanmıştır. Ayrıca, faaliyetlerle ilgili haberler haber merkezlerine servis yapılmış ve bunlara ilişkin fotoğraf ve haber metni arşivi oluşturulmuş; Ajans için yapılan TV programlarının ve Ajansın gerçekleştirdiği toplantı ve organizasyonların kamera çekimleri de arşivlenmiştir. Ajansın Diyarbakır ve Şanlıurfa’da düzenlediği toplantılar izlenmiş, fotoğrafları çekilmiş ve haberi hazırlanarak internet sitesine servis edilmiştir.

Bu dönemde Ajansımızın genel olarak kalkınma, ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma, bölgesel kalkınma… gibi kalkınmanın farklı boyutları ve yöntemleri ile yurt içindeki ve yurt dışındaki bölgesel kalkınma ajanslarının çalışmaları konusunda ortak bir bilimsel, akademik ve tecrübe paylaşım platformu oluşturmak amacıyla hazırladığı “Karacadağ Bölgesel Kalkınma” dergisinin “Çevre” konulu altıncı sayısı yayımlanmıştır.

2.    İnsan Kaynakları

Yukarıda belirtilen görev tanımına uygun olarak, İnsan Kaynakları ve Büro Hizmetleri Görevlisi olarak, Ajansın gelen-giden evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dokümanlarının kayıtlarının tutulmasını takip etmiştir. Buna göre; 2015 yılında 1427 adet giden evrak, 1257 adet gelen evrak kaydı gerçekleştirilmiştir.

2015 yılında mevcut personele ek olarak, Ajans’ın kurumsal hizmetlerini ve bölgenin potansiyelini tespit ve harekete geçirmeye yönelik faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için Birimlerimizden ve Yatırım Destek Ofislerinden personel ihtiyaç analizlerini yaparak Genel Sekreterliğe sunmaları istenmiştir.

2.1    Mevcut Personel

Ajans’ın icra organı olan Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile birlikte toplam 34 kişi ile görevlerini yerine getirmektedir.

2.2    2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı

25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 19/1 inci maddesinde, “Ajans personeli, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve ihtiyaca uygun olarak, usul ve esasları Genel Sekreterlikçe teklif edilecek ve Yönetim Kurulunca karara bağlanacak bir program dâhilinde yılda en az 10 gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulur” hükmü yer almaktadır.

Yönetmeliğin bu hükmü gereği, Ajans Genel Sekreterliğince hazırlanan 10 gün süreli Hizmet İçi Eğitim Programı, Yönetim Kuruluna sunulmuş olup Yönetim Kurulunun 07.04.2015tarih ve 2015/03-7 nolu kararı ile uygun görülmüştür.

2.3    Gerçekleştirilen Eğitimler

2015 yılı içerisinde, Ajansta çalışan personelin uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliştirmek üzere staj ve işbaşı eğitimi konusunda Kalkınma Bakanlığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, KLİKSOFT, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE), AB Ulusal Ajans, JICA, UNDP, Trakya Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Hüsnü M. Özyeğin Vakfı, Türkiye Kalite Derneği (KALDER), Diyarbakır TSO, ENKİ Danışmanlık, İş Yazılım, Türkiye Noterler Birliği, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, ABC Danışmanlık ve TÜBİTAK BİLGEM YTEgibi kuruluşlar ile kalkınma ajansları, kamu ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılmış ve gelecek dönemde de yapılması öngörülmektedir.

Genel Sekreterlikçe hizmet alımı yoluyla veya kamu ve özel sektör kuruluşları ve STK’larla işbirliği yapılarak personele yönelik çeşitli eğitimler verilmiş olup bu tür eğitimler 2015 yılı sonuna kadar devam ettirilmiştir.

2.4    Personel Performans Değerlendirme Sistemi

Ajansımız 2015 yılında I. Dönem (Ocak-Haziran)  ve II. Dönem (Temmuz-Aralık) olmak üzere iki kez Personel Performans Değerlendirmesi yapılmıştır.

2.5                  İş Sağlığı ve İş Güvenliği

6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında Ajansımızın yükümlülüğünde bulunan iş ve işlemlerin tamamlanması amacıyla NOVA Akademi OSGB firması ile imzalanan sözleşme gereği adı geçen firma tarafından hazırlanan Risk Analizi Değerlendirme Raporu, Acil Durum Planı ve Ortam Ölçüm Raporları 05.05.2014 tarihinde Ajansımıza teslim edilmiştir

3.    Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi

Görev tanımının gereği olarak, Bütçe ve Muhasebe görevlileri, Ajans personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili çalışmaları düzenli olarak yürütmüştür. Muhasebe işlerine istinaden rutin olarak yapılması gereken ödeme emri tanzimi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura ödemeleri vb. işlemler yerine getirilmiştir.

Diyarbakır-Şanlıurfa bölgesinde bulunan Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Sanayi Ticaret Odalarının Karacadağ Kalkınma Ajansı’na ödemeleri gereken katkı paylarını yatırmalarına ilişkin yazışmalar yapılmıştır.

TS EN ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi ve TS ISO/IEC 27001: 2005 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Ajansımız almış olduğu ISO belgelerinin gereği olarak yılda bir gözetim tetkiki geçirmektedir. Bu kapsamda 22-24 Haziran 2015 tarihinde TSE tarafından yapılan tetkik denetimi sonucu alınan ISO Kalite ve Bilgi Güvenliği sertifikalarının yenilenmesine karar verilmiştir. Bunun yanısıra Ajansımız 20-30 Ekim 2014 tarihleri arasında Ajansımız 2014 yılı hesap döneminin denetimi için Sayıştay denetiminden geçmiş Denetim raporu 24 Nisan 2015 tarihinde Ajansımıza gönderilmiştir, Ayrıca Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği hükümleri gereği, Ajansın 2014 yılına ait dış denetimini yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre faaliyette bulunan kuruluşlardan MOORE STEPHENS firması ile dış denetim sözleşmesi imzalanmıştır. Ajansın 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait dış denetimi 16-18 Mart 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

Ajansımıza ait bütçe uygulamalarının Gelir ve Gider Tablosu hazırlanmış 2015 yılı Ocak-Aralık dönemine ait bütçe gerçekleşmeleri üçer aylık periyotlar halinde internet sitesinde “Faaliyetler” bölümünde yayımlanmıştır.

2015 yılı (Ocak-Aralık) dönemi içinde gerçekleşen gelirler toplamı 46.464.977,91 TL’dir. Ajansın giderleri ise 2015 yılı (Ocak-Aralık) dönemi toplamda 27.524.570,45 TL olmuştur. Ajansın 2015 yılı (Ocak-Aralık) dönemi gelirlerini Ticaret ve Sanayi Odaları katkı payları, faaliyet gelirleri, bağış ve yardımlar ile önceki yılların proje ödemeleri oluşturmuştur.

2015 yılı (Ocak-Aralık) dönemi içerisinde 2011 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı çerçevesinde projelerle ilgili olarak 5.314.586,70 TL giderleştirilmiş olup program bütçesinde kalan bakiye 12.661.810,34 TL’dir. Yukarıdaki grafiklere farklı bir hesapta değerlendirilen Cazibe Merkezi Destekleme Programı bütçesi dâhil edilmemiştir.

2015 yılı (Ocak-Aralık)dönemi içerisinde 2015 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı çerçevesinde projelerle ilgili olarak 5.328.930,00 TL giderleştirilmiş olup program bütçesinde kalan bakiye 8.179.777,09 TL’dir. Yukarıdaki grafiklere farklı bir hesapta değerlendirilen Cazibe Merkezi Destekleme Programı bütçesi dâhil edilmemiştir.

3.1                  İç Kontrol Sistemi

3.1.1        2015 Yılına Ait Yıllık İç Denetim Raporu

Ajansımızın 2015 yılına ait iç denetim raporlamasını yapmak üzere, Ajans Genel Sekreterliğinin 23.10.2015 tarih ve 329 sayılı oluruyla, Kalite ve Bilgi Güvenliği Kurulu üyelerinden Ajansımız Hukuk Müşaviri Veysi DANIŞMAN başkanlığında, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Başkanı Selman DELİL'den müteşekkil bir İç Denetim Komisyonu oluşturulmuştur. Yapılan denetim yazılı hale getirilmiş veya getirilmeden uygulanan kontrol yöntem ve stratejilerini kapsamıştır. Bu kontrol yöntem ve stratejilerinin Kamu İç Kontrol Standartlarına uyumu değerlendirilmiş ve yeterlilikleri test edilmiştir. Çalışma sonucunda hazırlanan 01.12.2015 tarih ve 2015-9 nolu 2015 Yılı İç Denetim Raporu Ajans Genel Sekreterliği’ne iletilmiştir. Bu rapor, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği’nin9/4 üncü maddesi gereği, Genel Sekreterin görüşüyle birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuştur.

3.2    Dış Denetim

Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği hükümleri gereği, Ajansın 2014 yılına ait dış denetimini yapmak üzere, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre faaliyette bulunan kuruluşlardan MOORE STEPHENS firması ile dış denetim sözleşmesi imzalanmıştır. Ajansın 01.01.2015-31.12.2014 hesap dönemine ait dış denetimi 16-18 Mart 2015 tarihleri arasında yapılmıştır.

Denetim kapsamında; Ajans hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile Ajansın gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerin ilgili mevzuat hükümlerine uygun olup olmadığı gibi hususlar denetlenmiştir. Denetim sonucunda hazırlanan Bağımsız Dış Denetim Raporu, Ajans Yönetim Kurulu’na, İçişleri Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir

2015 yılı mali denetimini 07-11 Mart 2016 tarihleri arasında yapmak üzere MOORE STEPHENS firması ile dış denetim özleşmesi imzalanmıştır.

3.3    Sayıştay Denetimi

20-30 Ekim 2014 tarihleri arasında Ajansımız 2014 yılı hesap döneminin denetimi için Sayıştay tarafından denetim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Denetim raporu 24 Nisan 2015 tarihinde Ajansımıza gönderilmiştir. Ayrıca 2015 Mali Yılı Hesap Döneminin denetimi için ilgili evraklar Sayıştay Başkanlığına teslim edilmiştir. Denetim süreci devam etmektedir.

4.    Bilgi İşlem Görevlisi

Bilgi teknolojilerinin kullanımında donanım ihtiyaçları göz önünde bulundurularak Ajansın bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısının geliştirilmesinde gerekli olan yazılım ve donanım ürünlerinin temin edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve ihtiyaç halinde satın almalara devam edilmiştir.

Raporlama dönemi içerisinde, Ajansımızın “sunucu ve network cihazları” için bakım ve teknik destek anlaşmaları yenilenmiştir. Bunun yanı sıra, Ajansın kullandığı diğer yazılım ve donanımların güncelleme, bakım ve lisans yenileme işlemleri düzenli olarak takip edilmiştir. Ayrıca arıza tespiti halinde konuyla ilgili firmalarla tamirat için irtibata geçilmiştir.

Personelin EBYS sistemi ile ilgili karşılaştığı sorunlar giderilmiş ve EBYS’de güncellemeler yapılarak RAM kapasitesi artırılmıştır. Bilgi Sistemlerimize aylık ve günlük yedeklerin alınması sağlanmış ve aylık yedekler Ziraat Bankasındaki kiralık çelik kasada muhafaza edilmiştir.

Ajans web sunucumuzda kurulu "sgbnet" uygulamasının güncelleme işlemleri için Maliye Bakanlığı Bilgi İşlem Birimi ile iletişime geçilmiş ve"sgbnet" uygulamasında güncelleme yapılarak, oturum açma sorunu çözülmüştür.

Ayrıca raporlama dönemi içerisinde, Ajanstan ayrılan personele ait zimmetli ürünleri geri alınmış kullanıcının mail şifresi sıfırlanmış ve Birim Başkanına mail yönlendirmesi yapılarak otomatik cevap mail ayarları yapılmıştır.

2015 Yılı MDP değerlendirme süreci 27 Nisan- 14 Mayıs 2015 tarihleri arasında başlamıştır. Değerlendirme sürecinde görevli olan Bağımsız Değerlendiricilerin kullanacağı bilgisayar ve network sistemi için ihtiyaç listesi oluşturularak gerekli satın alma işlemleri yapılmıştır. 2015 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesinde kullanılmak üzere, personelin kullandığı eski laptoplardan 25 tanesinin, proje değerlendirmelerini yapacak olan Bağımsız Değerlendiricilerin kullanacağı şekilde konfigürasyonları yapılmıştır. Bu bilgisayarların her türlü USB, CD, DV, SD kart girişleri iptal edilmiş olup bilgisayarlara yeni oluşturulan “BD” adlı wireless bağlantısı yapılmıştır. Ayrıca“BD” wireless’dan sadece ilgili url adresine erişim izni verilmiştir.           

Proje değerlendirmelerinin yapılacağı seminer salonu, Bağımsız Değerlendiricilerin çalışacağı şekilde düzenlenmiş olup bilgisayarların internet ve elektrik bağlantıları için gerekli çalışmalar yapılmıştır. 2015 Yılı Mali Destek Programlarının değerlendirilmesi süreci için, bağımsız değerlendiricilere, gelen talepler doğrultusunda gerekli destek verilmiştir.

29 Haziran-1 Temmuz 2015 tarihlerinde Ajansımızca yürütülen GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın koordinasyonu ve finansmanıyla GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programına ilişkin Bağımsız değerlendirme süreci için, gerekli olan bilgisayar ve yazıcı konfigürasyonları yapılarak personele teslim edilmiştir.

Ajans bilgi sistemlerimizin zafiyet testi için 16-22 Haziran 2015 tarihleri arasında BEAM teknoloji firmasınca Penetrasyon (Zafiyet) testi yapılmıştır. Bu süre içinde test yapacağımız ortamlar ve cihazlar ile ilgili firmaya gerekli bilgiler verilmiş olup ayrıca gerekli ortamlara erişimleri için test kullanıcılar oluşturulmuştur. Test süresinin bitmesiyle oluşturulan bu kullanıcılar pasif duruma getirilerek şifreleri değiştirilmiştir.

22-24 Haziran 2015 tarihinde TSE denetçileri tarafından Ajansımıza  ISO 9001-27001 Kalite ve Bilgi Güvenliği  tetkik denetimi yapılmıştır. Denetim sürecince denetmenlerin istediği evrak ve yönergeler uygulamaları ile beraber sunularak uygun bir çalışma yapılmıştır. Denetim esnasında, denetmenlerin tavsiye ettiği revizelerle ilgili notlar alınarak, gerekli prosedür ve talimatlarda güncelleme yapılmasına karar verilmiştir. Denetim sonucunda bazı düzenlemeler istenmekler beraber Ajansımızın ISO 9001-27001 Kalite ve Bilgi Güvenliği sertifikalarının yenilenmesine karar verilmiştir.

Fortigate firewall cihazı ara yüzünden(IPS), IP'lerimize gelen attack durumları gözetilerek, gerekli önlemler alınmış olupbuna göre gelen attackların IP’leri tespit edilerek, kullandıkları yöntemlere uygun tedbirler alınmıştır.

Ajans Karacadag_NET(Kurum personeli kablosuz internet) ve Karacadag_Misafir (ajansa gelen ziyaretçi kablosuz internet) wifi bağlantı şifrelerinin periyodik değişimi yapılarak personele bilgilendirme maili gönderilmiştir.

Websense ile internet erişim kuralları ve Trend Micro mail güvenlik yazılımı kuralları belirli periyotlar dâhilinde revize edilmiştir.

Ajansımızın faaliyetlerini belirten karacadag.org.tr, invesdiyarbakir.com ve investsanliurfa.com web sitelerimizde 5 yıllık alan adı uzatımı yapılmış ve Ajans web sitemiz (karacadag.org.tr) ve Şanlıurfa YDO (investsanliurfa.com) web sitelerinin 2014 yılı "Web Hosting -Sanal Sunucu (VPS) ve Bakım Hizmeti” yenilemesi yapılmıştır. “Duyurular”, “İhale İlanları” “Araştırma Raporları”, “Galeriler”, “Aylık Ekonomik Görünüm Raporları” bölümlerinde ve Ajansımıza ait güncel haber ve duyuruları gönderen e-bülten uygulamasında gerekli güncellemeler yapılmıştır. Ayrıca Ajansımızın İngilizce web sitesinde güncellemeler yapılmıştır.

5.    Yönetici Asistanı

Yönetici Asistanı görev tanımı gereği raporlama dönemi içerisinde her ay düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu ile Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilen 2015 Yılı 1. ve 2. Dönem Kalkınma Kurulu Toplantıları için ön hazırlıkları ve gerekli organizasyon işlemlerini Genel Sekreterliğin koordinesinde PPKB ile birlikte gerçekleştirmiştir.

Ajansa gelen e-postalar ve BİMER sistemiyle gelen başvurular incelenmiş ve ilgili birimlere iletilmiştir.

Genel Sekreterimize 155 kişi ziyarette bulunmuş ve gelen ziyaretçiler ile gerekli ön görüşmeler yapılmıştır. Genel Sekreterin katıldığı gezi ve toplantıların organizasyonları yapılmştır.

Genel Sekreter başkanlığında yapılan Birim Başkanı/YDO Koordinatörleri toplantılarına katılım sağlanmış olup ilgili toplantılara ilişkin tutanaklar tutulmuş ve Ajans personeliyle paylaşılmıştır. Ajansımızda gerçekleştirilen Genel Sekreterimizin Başkanlığındaki birim bazlı ve diğer toplantıların organizasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ajansımızın Paydaş Veri Tabanı güncellenerek birimlerle paylaşılmıştır. İzine ayrılan personellerin yerine vekâlet eden personel için EBYS’de vekâlet bırakma işlemleri yapılmıştır.

Raporlama dönemi içerisinde Muhasebe Birimi Sorumlusu Alper ATEŞ ile birlikte personel harcırahları incelenmiş ve gerekli düzeltmeler yapılarak Muhasebe Birimine teslim edilmiştir.

Ajans internet sitesinin İngilizce versiyonu için ihtiyaç duyulan çeviriler için ilgili personellerle görüşülmüş olup çeviriler koordine edilmiştir. İlgili haber çevirileri Ajansımız web sayfasının http://www.karacadag.org.tr/en/ uzantılı bölümüne  eklenmiştir.

23.01.2015, 17.04.2015, 21.07.2015 ve 20.10.2015 tarihlerinde Ajansımız Seminer Salonunda düzenlenen Diyarbakır İl Planlama ve Koordinasyon Toplantıları için gerekli hazırlık ve organizasyon işleri gerçekleştirilmiş, toplantılara katılım sağlanmıştır.

6.    Ajans Genel Sekreteri’nin Programı

Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel Sekreteri Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere farklı illerden birçok kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu, iş adamı ve firmayı ziyaret etmiştir. Raporlama dönemi içerisinde Ajans Genel Sekreterini başta firma ve kurum kuruluş temsilcileri olmak üzere 155 kişi ziyaret etmiştir.

Bunun yanı sıra raporlama dönemi içerisinde 15.04.2015 tarihinde Robert Bosch Vakfın üyeleri Ajansımız Genel Sekreter V. Dr Hasan Maral’lı ziyarette bullunmuş ve bölgede yapmayı düşündükleri projeler hakkında Genel Sekreterliğin görüşleri alınmıştır.

Bunun yanı sıra Ajans Genel Sekreter V. raporlama dönemi içerisinde Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri ile beraber 26 Temmuz-02 Ağustos 2015 tarihlerinde İsveç-Finlandiya’ya düzenlenen çalışma ziyaretlerine iştirak etmiştir. Ayrıca 13-16 Ekim 2015 tarihleri arasında UNDP tarafından İtalya'nın Torino kentinde 3 üncüsü gerçekleşecek olan "Dünya Yerel Ekonomik Kalkınma Forumu"na katılım sağlanmıştır.

 

 

Ekler
DB 2015 YILI FAALİYET RAPORU 09 02 2016
» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi Faaliyetleri
» Program Yönetim Birimi Faaliyetleri
» İzleme Değerlendirme Birimi Faaliyetleri
» Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
» Dış İlişkiler Ve Fonlar Birimi
» Kurumsal İşbirlikleri
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.