Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
FAALİYETLERİMİZ

PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ

Ulusal düzeyde hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (OKP) ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 (BGUS) Kalkınma Bakanlığı tarafından Bölgesel Gelişme Komitesine (BGK) sunulmuş ardından Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunca (BGYK) onaylanarak 2014 yılı sonunda yürürlüğe girmiştir. Öte yandan 2003 yılından sonra 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla katılımcı ve demokratik stratejik planlama yaklaşımının benimsenmesiyle, ulusal düzeyde merkezi idarelerin sorumluluğunda tematik alanlarda birçok strateji belgesi geliştirilmiştir.

Ulusal düzeyde plan ve stratejiler hazırlanırken diğer taraftan yerelin kendi potansiyel ve fırsatlarını göz önünde bulundurarak bölgesel stratejilerini ortaya koyması ve bölgesel kalkınmada gerekli odaklanmayı sağlaması beklenmektedir. Bunu gerçekleştirecek bölge planlarının hazırlanması ve yerel yönetişim mekanizmalarının kurulması/işletilmesi konusunda Kalkınma Ajanslarına önemli bir misyon yüklenmiştir. Ajansların Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimleri (PPKB) organizasyonundaki diğer birimlerle eşgüdüm halinde bu misyonu yerine getirilmesini takip etmektedir.

PPKB; bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel tabanlı plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması görevlerini üstlenmektedir. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını sağlayarak bölge planını hazırlaması PPKB’nin temel görevleri arasındadır.

2016 yılı çalışma programında Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri; 

1-      Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri,

2-      Programlama Faaliyetleri

3-      Bölge Planı ve Diğer Planların Uygulanması ve İzlemesine İlişkin Faaliyetler

4-      Araştırma ve Analiz Faaliyetleri

5-      Bölgesel Koordinasyon ve İşbirliği Faaliyetleri

olarak beş başlıkta altında sunulmuştur.

1- Strateji Geliştirme ve Planlama Faaliyetleri,

2016 yılında ulusal düzeydeki plan ve strateji belgelerinin ve TRC2 Bölge Planının uygulama döneminde olunduğundan bu kapsamda yeni bir çalışma yapılmamış, ancak 3. bölümdeki Bölge Planı ve Diğer Planların Uygulanması ve İzlemesine İlişkin Faaliyetler gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında Bölgesel düzeyde TRC2 Bölgesi illeri için İhracat Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması, kurumsal düzeyde ise 2015 yılı sonunda başlanan Ajans Stratejik Planı (2016-2020) hazırlama işinin tamamlanması öngörülmüştür. Bu kapsamda Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu 14.09.2015 tarih ve 1386 sayılı Genel Sekreterlik oluru ile oluşturularak çalışmalarına başlamıştır. Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi uzmanlarından oluşan Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi, planlama sürecinde genel koordinasyonu sağlayarak plan metninin hazırlanması, geliştirilmesi ve nihai haline getirilmesi çalışmalarını gerçekleştirmişlerdir. Bu kapsamda katılımcı yöntemlerle kurum kültürünü geliştirmek, ortak akıl yoluyla kurumsal ilke ve değerler ile ürün ve hizmetlere yönelik hedefleri belirlemek üzere 2016-2020 Ajans Stratejik Planının hazırlık ve onay aşamaları 2016 yılında tamamlanmıştır.

Tablo - Plan, Program ve Strateji Belgeleri

PLAN/PROGRAM/STRATEJİ BELGELERİ 

DÖNEMİ

DÖNEM FAALİYETİ

2016

2017

2018

ULUSAL PLAN VE STRATEJİLER

Onuncu Kalkınma Planı

2014-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS)

2014-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP)

2014-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama

KENTGES Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı

2010-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

2023 Türkiye İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

2012-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Ulusal İstihdam Stratejisi

2014-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023

2012-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Ulusal İklim Değişikliği Strateji Belgesi

2010-2020

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi

2014-2020

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Türkiye Turizm Stratejisi-2023

2012-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

Verimlilik Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

Türkiye Biyoteknoloji Stratejisi ve Eylem Planı

2015-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

Diğer Ulusal Strateji Belgeleri

Muhtelif

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

YEREL/

BÖLGESEL PLANLAR

GAP Eylem Planı

2014-2018

Uygulama

Uygulama

Uygulama-Yeni dönem planlama

GAP Bölgesi Turizm Master Planı

-

Uygulama

Uygulama

Uygulama

Aşağı Fırat Havzası Turizm Gelişim Koridoru ve Eylem Planı

2014-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

TRC2 Bölge Planı

2014-2023

Uygulama

Uygulama

Uygulama

TRC2 İhracat Stratejisi ve Eylem Planı

2018-2023

Hazırlama

Uygulama

Uygulama

KURUMSAL PLANLAR

Ajans Stratejik Planı

2016-2020

Hazırlama-Tanıtım, Uygulama

Uygulama

Uygulama

 

TRC2 bölgesinde gerçekleştirilen ihracatla ilgili firma, iş destek örgütleri, konu ile ilgili yerel ve merkezi tüm ilgililerin yararlanabileceği ihracat ile ilgili bölgesel yol haritasını belirlemek için 2016 yılında TRC2 İhracat Stratejisi ve Eylem Planının hazırlanması çalışmaları başlatılmıştır. Strateji Belgesinin 2017 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

2- Programlama Faaliyetleri,

Bölge Planı hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda 2017 yılı mali destek programlarını içerecek 2017 Yılı Programlama Belgesi hazırlık çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Toplantılarında katılımcılarının 2017 yılı Mali Destek Programlarına ilişkin görüş ve önerileri sözlü ve yazılı olarak alınmıştır. Ayrıca önceki yıllarda uygulanan programlarda deneyim kazanmış Ajans uzman personeline yönelik 2017 Mali Destek Programlarına ilişkin önerilerini almak amacıyla anket uygulanmıştır. Kalkınma bakanlığınca yayınlanan yeni Çalışma Programı ve Bütçe Usul ve Esaslarına göre 2017 yılında Mali Destek Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarının çağrısına çıkılmayacaktır. Bunların yerine 2017 yılında belli alanlarda güdümlü proje desteği ve kurumların kapasitesini geliştirmek için teknik destek programlarına odaklanılacaktır.

2.1- GAP BKİ ve Bölge Kalkınma Ajansları Ortaklığında Destek Programlarının Hazırlanması,

Hazırlık aşamasında Ajansımızın da rol aldığı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP BKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen GAP Eylem Planı (GAP EP) uygulama faaliyetleri GAP BKİ ve TRC Bölgesi Kalkınma Ajansları (İpekyolu-Dicle-Karacadağ) arasındaki işbirliğini artırmıştır.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından GAP Eylem Planı çerçevesinde GAP Bölgesi’nin organik tarım açısından daha rekabetçi bir konuma gelmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde başlatılan GAP Organik Tarım Küme Projesi’nin grup çalışmaları ve Yönlendirme Komitesi çalışmalarına Ajansımız tarafından katkı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 2015 ve 2016 yıllarında TRC Bölgesi Ajanslarıyla GAP Organik Değer Zinciri Mali Destek Programı teklif çağrısına çıkılmıştır.

GAP EP kapsamında GAP BKİ ve TRC Kalkınma Ajanslarıyla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen bir diğer çalışma Bölgede sanayi üretimi yapan işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak için gerçekleştirilen Sanayide Enerji Verimliliği Mali Destek Programı tasarım çalışmalarıdır. 2015 yılında yapılan çalışmalar neticesinde, 2016 yılında . TRC Bölgesi Kalkınma Ajansları ve GAP BKİ ortaklığında Sanayide Enerji Verimliliği Mali Destek Programı teklif çağrısına çıkılmıştır.

GAP EP’nin Şehirlerde Yaşanabilirliğin Artırılması' ekseninde yer alan ve Şehir içi ulaşım sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik projeler desteklenerek kent içi ulaşımda erişilebilirlik düzeyi artırılacaktır şeklinde ifade edilen ŞYA.3.3 nolu eylemin gerçekleştirilebilmesine yönelik GAP BKİ işbirliğiyle Diyarbakır ve Şanlıurfa’daki yerel yönetim yetkilileriyle görüşmeler yapılmış, 2016 yatırım programında yer alabilecek proje teklifleri hazırlanmıştır. Eylem kapsamında işbirliğiyle yapılacak faaliyetlere ilişkin görüşmeler devam etmektedir. Bu bağlamda kent içi ulaşıma yönelik GAP Organik Tarım ve GAP Sanayide Enerji Verimliliği MDP’lerde yapıldığı gibi bir mali destek enstrümanının kullanılabileceği görüşü tartışılmaktadır.

2.2- 2017 ÇP ve Bütçesinin Hazırlanması,

2017 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi Ajans birimleriyle koordinasyon halinde hazırlanmış, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmuştur.

3- Bölge Planı ve Diğer Planların Uygulanması ve İzlemesine İlişkin Faaliyetler,

3.1- Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyon Toplantıları,

2015 yılında Ajansımız Bölge Planının tanıtımı, plandaki amaç, hedef ve stratejilerin uygulanması hususunda mekanizmaların geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmıştır. Bölge Planının tanıtımı için bölgedeki kamu kurum kuruluşları, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Diyarbakır ve Şanlıurfa’da 4 toplantı yapılmıştır. Yerelde sahiplenmenin artırılması ve uygulama süreçlerinde izleme ve koordinasyonun sağlanması amacıyla da Kalkınma Kurulunda Bölge Planı görüşülmüş ve plan eksen ve amaçlarını içeren aşağıdaki 7 başlıkta Bölge Planı Koordinasyon ve İzleme Komisyonları kurulmuştur.

Sanayi, Lojistik ve Enerji Komisyonu

Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonu

Kültür, Turizm ve İmaj/Tanıtım Komisyonu

Beşeri Sermaye, Eğitim ve İstihdam Komisyonu

Kentleşme ve Yaşam Kalitesi Komisyonu

Dezavantajlı Gruplar, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Komisyonu

İlgili alt komisyonlar ile 2015 yılında 255, 2016 yılında ise 265 temsilcinin katıldığı 28 izleme ve koordinasyon toplantısı yapılmış, ilgili toplantıların sekretarya hizmetleri ve raporlamaları birim tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda alınan kararlara istinaden Bölge Planının tüm ilgili kurum ve kuruluşlarına geri bildirimde bulunulmuştur.

3.2- BGUS, OKP ve Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP) Uygulaması,

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda bölgesel gelişme politika ve uygulamalarının ülke düzeyindeki genel stratejik çerçevesini çizmek üzere ilgili bakanlıklar, kalkınma ajansları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının katkı, görüş ve önerileri alınarak hazırlanmıştır. BGUS'un 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’ndaki (OKP) bölgesel gelişme politikalarının temelini oluşturması ve yereldeki kurum ve kuruluşların kalkınma vizyonlarının ulusal kalkınma vizyonu ile uyumunu sağlaması konularında işlevsel olması hedeflenmiştir.

Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm Programları” adıyla 25 adet özel uygulama programı yer almaktadır. Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon gerektiren kritik reform alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen bu programların Plan hedeflerine ulaşılması yolunda ciddi katkısı olması beklenmektedir.

Eylem Planlarının izleme ve değerlendirilmesi için Onuncu Kalkınma Planı bitene kadar (2018 yılı bitene kadar) Eylem İzleme Sistemlerine üçer aylık bilgi girişleri yapılacak ve her yıl Öncelikli Dönüşüm Programı İzleme Raporları hazırlanacaktır. Bu kapsamda, Ajansımızın sorumlu olduğu eylemler için Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında izleme raporları PPKB tarafından hazırlanarak ve Bakanlığa gönderilmektedir.

3.3- GAP Eylem Planı Uygulaması ve İzlemesi,

Ajansımızın sorumlu olduğu eylemlere ilişkin ilerlemeler PPKB tarafından birimlerden toplanan bilgiler doğrultusunda raporlanarak Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında idareye gönderilmektedir. Ayrıca EP’de yer alan sorumlulukların programlanarak MDP’lerde yer alması sağlanmaktadır.

3.4- Ajans Stratejik Planı Uygulaması (Faaliyet Raporları),

Ajans 2016-2020 dönemini kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı(SP) yürürlüktedir. 2016 yılında Ajans bir önceki SP'ye göre 2015 yıllık faaliyet raporu ile mevcut SP'ye göre 2016 altı aylık ara faaliyet raporları hazırlanmıştır. Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin beşinci bölümü Ajansların yıllık çalışma programı ve bütçeye uygun olarak hazırlayacakları faaliyet raporlarındaki temel ilkeleri tanımlamaktadır. Faaliyet raporları aynı zamanda Ajans Stratejik Plan uygulamalarının izlenmesi için de bir araç olarak kullanılmaktadır.

4- Araştırma ve Analiz Faaliyetleri

Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 2015 yılında “TRC2 Bölgesi Sosyal Yapı Analizi” çalışması yapılmıştır. 2016 yılında Ajans Yönetim Kurulunun kararıyla “Diyarbakır Göç Araştırması” yapılmaya başlanmıştır. Bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle bir süre ara verilen bu çalışma 2016 yılı sonu ile tamamlanmıştır.

Planlama ve yatırım faaliyetleri için mekânsal verilerin bir arada olduğu bilgi sisteminin oluşturulması ve sorgulama ve görselleştirme amaçlı kullanılması hedeflenmektedir. Bu çalışmayla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Atlas Projesi kapsamında hazırlanan web servisleriyle farklı katmanlarda mekânsal ve sözel bilgilerin hazırlanacak coğrafi veri tabanına aktarılması hedeflenmektedir. Diğer bakanlıklarca geliştirilen mekânsal veri altyapılarının (SDI) masaüstü CBS platformları kullanılarak Ajans planlama ve yatırım destek ofisi çalışmalarında kullanılması amaçlanmaktadır.

5- Bölgesel Koordinasyon ve İşbirliği Faaliyetleri

5.1- Ajans Kalkınma Kurulu Toplantıları

2015 yılı I. olağan kalkınma kurulu toplantısı 17 Haziran 2015 tarihinde Mitania Hotel’de gerçekleştirilmiştir. Toplantıda yeni dönem Kalkınma Kurulu Başkanı seçimi yapılmış ve Kalkınma Kurulu Başkanlığına Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Ebubekir BAL seçilmiştir. Ajans Yönetim Kurulu üyeleri ve Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit BİNGÖL’ün de katılım gösterdiği toplantıda aynı zamanda; 2014 Yılı Ajans Faaliyet Raporu, 2014 Yılı İç Denetim Raporu ve Bölge Planı hedefleri kurula arz edilmiştir.

2015 yılının II. olağan toplantısı 16.12.2015 Çarşamba günü saat 11.00’da, Şanlıurfa Nevali Hoteli'nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2015 yılının 1. Kalkınma Kurulu Koordinasyon ve İzleme Toplantı sonuç raporları her bir komisyonun başkanı tarafından sunulmuştur. Toplantıda ayrıca, Ajans 2015 Yılı Ajans Ara Faaliyet Raporu görüşülerek kabul edilmiştir.

2016 yılının I. olağan kalkınma kurulu toplantısı 25.05.2016 Çarşamba günü Diyarbakır Liluz Hoteli'nde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2016 yılının 1. Kalkınma Kurulu Koordinasyon ve İzleme Toplantı sonuç raporları her bir komisyonun başkanı tarafından sunulmuştur. Toplantıda ayrıca, Ajans 2015 Yılı Ajans Faaliyet Raporu ve İç Denetim Raporu görüşülerek kabul edilmiştir.

Bakanlar Kurulunun 2016/9112 nolu kararı neticesinde kalkınma kurulu listeleri yürürlükten kaldırılmıştır. Bu sebepten dolayı Kalkınma Kurulu II. olağan toplantısı yapılamamıştır. Söz konusu durum Kalkınma Kurulu Koordinasyon ve İzleme Komisyonlarının toplanmasını da olanaksız kılmaktadır.

5.2- Bölgesel/Yerel Ortaklık ve İşbirliğine İlişkin Faaliyetler

Yerel düzeydeki kurumsal koordinasyon eksikliği, hizmetlerin kalite ve verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bölgesel kalkınmada etkin ortaklık ve işbirliğine ilişkin faaliyetler oldukça etkili olmaktadır. Ajansımız planlama birimi olarak 2016 yılında bölgesel ve yerel düzeyde aşağıdaki toplantı ve organizasyonlara katkı ve katılım sağlanmıştır.

·    GAP Bölgesi ve diğer komşu Düzey 2 bölge Ajansları ile toplantılar ve ortak organizasyonlar gerçekleştirilmesi,

·         TRC2 Bölgesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları,

·         TRC2 Bölgesi İl İstihdam Kurulu Toplantıları,

·         Yerel Gündem 21 ve Kent Konseyi Toplantıları,

·         Diyarbakır Koruma Kurulu Toplantıları,

·         GAP Rekabet Gündemi Toplantıları,

·         Diyarbakır Alan Yönetimi Danışma Kurulu Toplantıları,

·         TRC Bölgesi Ajans Planlama Birimleri Toplantıları,

·         Diğer sektörel ve tematik toplantılar,

6- Ulusal/Uluslararası Destek Programları ile Finanse Edilen Projeler

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Avrupa Birliği ve Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu-IV-Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Hibe Programı” kapsamında başvuruda bulunduğu “Bölgesel Politikalar İçin Etkin İşbirliği” başlıklı projenin faaliyetlerine 2016 yılının Şubat ayında başlanmıştır.

Proje kapsamında planlanan dört ana faaliyetten ikisi tamamlanmıştır. İlk olarak proje ortağı Girişimci İş Kadınları İnisiyatifi (ISI e.V) ile birlikte Berlin'de 7 adet kuruluş ve STK ziyaret edilmiştir. Projenin ikinci çalışma ziyareti olan Sofya gezisi proje iştirakçi kuruluşu olan Kalkınma Ajansları Birliği (BARDA) eşliğinde Haziran ayı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Ziyaret kapsamında ikisi kalkınma ajansı olmak üzere 6 kuruluş ziyaret edilmiştir. Proje faaliyetlerinin 2017 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

 

 

» Program Yönetim Birimi Faaliyetleri
» İzleme Değerlendirme Birimi Faaliyetleri
» Destek Birimi Faaliyetleri
» Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
» Dış İlişkiler Ve Fonlar Birimi
» Kurumsal İşbirlikleri
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.