Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL

İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu  nedenle,  hibe  programı çerçevesinde desteklenen projelerin uygulanması,  izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe yararlanıcısının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. 

İzleme ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bölge planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığına bildirmek.

b) Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak. 

c) Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak.

d) Kalkınma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken kuralların yasal ve kurumsal altyapısının tasarlanmasına katkıda bulunmak.

e) Desteklenen proje ve faaliyetler için tasarlanan İzleme Bilgi Sisteminin koordinasyonunu sağlamak.

f) Ajanstan destek almaya hak kazanmış proje/faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak.

g) Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak.

h) Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere bildirmek.

i) Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; bu amaçla bir Proje Uygulama Rehberi hazırlamak ve uygulamada yararlanıcılara karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek.

j) Desteklenen proje ve faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek.

k) Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak.

l) Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri ödemeler… vb ile ilgili işlemleri yapmak.

m) Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek. 

n) Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

İzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde hâlihazırda 7 uzman çalışmakta olup görevli uzmanlarla ilgili detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

İzleme ve Değerlendirme Biriminde Görevli Personel 

 

S.N.

Ad –Soyadı  

Üniversite  

Bölüm  

Unvan  

1

Emine ARSLAN

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler

Birim Başkanı

2

Eser Çağlar YILMAZ

Marmara Üniversitesi

İktisat

Uzman

3

Mustafa BALTACI

Gazi Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Uzman

 

 

 

 

» Genel Sekreter
» Hukuk Müşaviri
» İç Denetçi
» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
» Program Yönetim Birimi
» Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi
» Destek Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.