Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
KURUMSAL
Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman Personel (Hukuk Müşaviri)

Hukuk işlerinden sorumlu uzman personelin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.

b) Ajans Genel Sekreteri’nin teklifi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile Ajans adına dava açmak veya davalardan vazgeçmek, 

c) Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik ile diğer birimler ve YDO’lar tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.

d) Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak.

e) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp Ajansa gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek.

f) Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek.

g) Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak.

h) Ajansa mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları hazırlamak.

i) Ajans birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle işbirliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak.

j) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Sekreterlik Makamınca verilecek diğer görevleri yapmak ve çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak.

Hukuk işlerinden sorumlu uzman personel (Hukuk Müşaviri), görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Hukuk Müşavirliği Görevli Personel

S.N.

Ad –Soyadı  

Üniversite  

Bölüm  

Unvan  

1 

Av. Veysi DANIŞMAN

Ankara Üniversitesi

Hukuk

Hukuk Müşaviri

» Genel Sekreter
» İç Denetçi
» Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi
» Program Yönetim Birimi
» İzleme Değerlendirme Birimi
» Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi
» Destek Birimi
Sayfa Başı
T.C. Kalkınma Bakanlığı T.C. Diyarbakır Valiliği T.C. Şanlıurfa Valiliği T.C. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi T.C. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası AGORADA 2011+ on Smart Regional Specialisation
Facebook | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr Twitter | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr RSS | Karacadağ Kalkınma Ajansı | www.karacadag.org.tr
Kalite & Bilgi Güvenliği Sistemimiz
Ana Sayfa | Kurumsal | Mevzuat | Destekler | Faaliyetlerimiz | Bölgemiz | Basında Biz | Site Haritası | Entegre Politikamız | Etik Komisyonu | Kurumsal e-posta | Bize Ulaşın
Copyright © 2010 - 2015 Tüm Hakları Saklıdır. www.karacadag.org.tr - Yasal Uyarı
KA İnternet Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.