2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı

Programın amacı, 2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programının temel amacı ise birbirinden bağımsız olarak desteklenmiş ve düzenlenmiş turistik alanların, bütüncül bir bakış açısı ile yeniden değerlendirilerek, belirli rotalar oluşturulması ve bu rotalar üzerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması yanı sıra, şimdiye kadar yapılan düzenleme çalışmalarını tamamlayıcı olarak; bu rotalar üzerinde insan hareketliliğinin ve yoksul kesimler öncelikli olmak üzere, ekonomik ve sosyal faydanın sağlanmasıdır.

2018 Yılı Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler Mali Destek Programı
Programın Öncelikleri
 • Bölgenin turistik açıdan cazibesinin artırılması amacıyla yeni rotalar oluşturulması, Bölgede Diyarbakır ve Şanlıurfa kent merkezleri dışındaki ilçelerde yeni turizm çekim merkezlerinin geliştirilmesi için turizm altyapısı ve mekan kalitesinin  artırılması,
 • Belirlenen rotalar üzerinde acil müdahale gereken alanlarda iyileştirmeler yapılması,
 • Rotaların bir öğesi olarak değerlendirilen doğal, tarihi ve kültürel nitelikli alan ve yapıların korunarak geliştirilmesi, görünürlük ve erişilebilirliğinin artırılması, koruma kullanma ilkesine bağlı kalınarak turizme uygun işlevler kazandırılması,
 • Ören yerleri ve diğer tarihi, kültürel ve doğal nitelikli alanlarda turizm çeşitliliğine katkı sağlayacak altyapı ve çevresel düzenlemelerin yapılması,
 • GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulan “Mezopotamya Turizm Destinasyonları” yaklaşımına uygun   kültürel ve turistik çekim alanları oluşturmak.
 • Rotanın niteliğini artırmaya katkı sağlayacak ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi
 • Turizm Rotaları üzerinde akıllı kent uygulamaları ve sistemlerinin kurulması
 • Merkez ilçeler dışındaki ilçelerin ve her ikisindeki görece yoksul kesimlerin katılımının sağlanması.
Program Bütçesi: 9.000.000 TL

Asgari: 75.000,00 TL - Azami: 750.000,00 TL

Projenin Uygulama Süresi: en az 6 ay en fazla 20 aydır.

Kimler Başvurabilir?
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve ilçe Belediyeleri),
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar)
 • Üniversiteler,
 • Turizm Sektörü İle İlgili Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler… vb).
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 75’ine kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59
Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.