01 KURUMSAL
2006 yılında “pilot” uygulama olarak kurulan İzmir ve Çukurova Kalkınma Ajanslarından sonra, Bakanlar Kurulu’nun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 2008/14306 sayılı “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar”ı ile 8 bölgede daha Kalkınma Ajansı kurulması kararlaştırılmıştır.
5449 sayılı Kanunla kurulan Kalkınma Ajansları, bölgesel gelişme ve kalkınmayı gerçekleştirmede “yerelliği” ve “iyi yönetişimi” esas alan yeni bir model sunmaktadır.

Kalkınma Ajanslarının temel kuruluş gerekçesi, “bölgesel gelişme politikalarını yerel bazda uygulayacak kurumsal bir mekanizmanın geliştirilmesi”dir. Kalkınma Ajansları; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla oluşturulmuş kurumsal yapılardır.

Ajansların kuruluşuyla, kaynakların hem yerinde ve daha etkin kullanılması, hem de iller ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi amacıyla İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflandırması (NUTS-İBBS) dikkate alınarak alt bölge düzeyinde; planlama, koordinasyon, uygulama, izleme ve değerlendirme fonksiyonları olan yeni hizmet bölgeleri ve birimlerinin oluşturulması hedeflenmiştir. Yereldeki ve iller arasındaki gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine yönelik çalışmalar merkezin koordinasyonu ve yönlendirmesi ile Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecektir.

2009 yılı Ağustos ayında Genel Sekreterin atanmasının ardından, Ajansımız, bütün kalkınma ajansları için belirlenen temel kuruluş amacına ulaşma yolunda, kurumsallaşmasını hızlı bir şekilde tamamlayarak; çok kısa süre zarfında, bölgesel planlama, programlama, koordinasyon, program yönetme, izleme değerlendirme, yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. 

Sadece hibe dağıtacak bir kuruluş olmayan Kalkınma Ajansı, bölgesel kalkınma ve gelişmenin yönetiminde ve yönlendirilmesinde kamu ve özel sektör ile sivil toplumun işbirliği ve güç birliğini sağlayarak yerelde yeni bir “yönetişim” mekanizması sunmaktadır. Güçlü bir insan kaynakları potansiyelini barındıran Ajansımızda farklı branşlarda en az bir yabancı dil bilen 31 uzman görev yapmaktadır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 26 Nisan 2010 tarihinden itibaren Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)’ne üye olmuştur. Ajans, EURADA üyesi olmakla, farklı ülkelerde kurulmuş olan bölgesel kalkınma ajansları ile bilgi ve tecrübe paylaşma, bölgesel ekonomik kalkınmada “iyi örnekleri” ve yenilikçi teknikleri yakından takip etme ve TRC2 Bölgesinde yaygınlaştırma, farklı kalkınma ajansları arasında işbirliği projeleri geliştirme, AB bölgesel kalkınma stratejileri hakkında bilgi sahibi olma fırsatını bulmaktadır. 

Ajansımıza bağlı olarak Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri, hem bölgemizin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımını yapmakta, hem yatırımcılara “ücretsiz” danışma hizmeti vermekte, hem de yatırımcıların önündeki “bürokratik engelleri” asgari düzeye indirmeye çalışmaktadır.

Gerek ülkemizde ve özellikle bölgemizde Kalkınma Ajanslarının kurulması, büyük bir heyecan ve beklenti oluşturmuştur. Bu süreçte, bölgemizin potansiyelini harekete geçirmede ve bölgesel gelişmeyi gerçekleştirerek bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmada Kalkınma Ajansımıza büyük görevler düşmektedir.
02 BÖLGENİN VİZYONU
TRC2 Bölgesi’nin vizyonu; “Büyüyen ekonomisi ve yükselen yaşam kalitesi ile Ortadoğu’nun yeni çekim merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi”dir.
BÖLGENİN VİZYONU
03 KURUMSAL MİSYON
Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016-2020 Stratejik Planı’nda Ajansın misyonu;”Bölge kalkınma stratejilerini belirlemek, paydaşlarla işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak, yatırım destek faaliyetleri ve uluslararası fonlar ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak” olarak belirlenmiştir.
KURUMSAL MİSYON
04 KURUMSAL VİZYON
Katılımcı yöntemlerle hazırlanan Karacadağ Kalkınma Ajansı 2016-2020 Stratejik Planı’nda Ajansın vizyonu, “Bölge kalkınması için uluslararası standartlarda hizmet veren öncü bir kurum olmaktır.” olarak belirlenmiştir.
05 KURUMSAL STRATEJİK PLAN

Ulusal kalkınma planı ve programları ile bölge planına uygun olarak hazırlanması gerekenstratejik plan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, “Kamu idarelerininorta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performansölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olaraktanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanun, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alanmisyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarınıgerekli kılmaktadır.Söz konusu kanun Ajansı kapsamamasına rağmen planlama, programlama, koordineetme, hibe yönetimi, yatırım destek, dış fon çekme gibi hizmetleri daha sistematik bir şekilde gerçekleştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek için Ajansımızca “stratejik planlama” yaklaşımı benimsenmiştir.
Bu kapsamda Ajansımızca hazırlanan 2016-2020 Stratejik Planına buradan ulaşabilirsiniz.ORGANİZASYON YAPISI
Yönetim Kurulu
Genel Sekreterlik
İç Denetçi
Hukuk Müşaviri
PPKB
PYB
İDB
DİFB
DB
ŞYDO
DYDO
06 ORGANİZASYON YAPISI
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın teşkilat yapısı, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, Ajansın karar organı olarak görev yaparken, Kalkınma Kurulu danışma organı ve Genel Sekreterlik de yürütme organıdır.
 • Yönetim Kuruludaha fazlası için
 • Genel Sekreterlikdaha fazlası için
 • İç Denetçidaha fazlası için
 • Hukuk Müşaviridaha fazlası için
 • PPKBdaha fazlası için
 • PYBdaha fazlası için
 • İDBdaha fazlası için
 • DİFBdaha fazlası için
 • DBdaha fazlası için
 • ŞYDOdaha fazlası için
 • DYDOdaha fazlası için
KAPAT
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Ajansın “karar organı”dır.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak,
 2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,
 3. Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,
 4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,
 5. Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığına göndermek,
 6. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek,
 7. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,
 8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,
 9. Personelin işe alınması ve işine son verilmesi konularında karar vermek,
 10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini, bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,
 11. Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak,
 12. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek,
 13. Özel kesimdeki yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek ve bunun için ajansın kurulu olduğu bölge illerinde yatırım destek ofisleri teşkil etmek.
Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 6 kişiden oluşmaktadır. Kurul üyeleri Diyarbakır ve Şanlıurfa Valileri, Diyarbakır ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanları ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları’dır. Ajansı temsil etme yetkisine sahip olan Yönetim Kurulu’nun başkanı validir. Yönetim kurulu her ayın son perşembe günü sırayla bölge illerinde toplanmaktadır.
Hasan Basri GÜZELOĞLU ( Yönetim Kurulu Başkanı ) Diyarbakır Valisi
Hasan Basri GÜZELOĞLU ( Yönetim Kurulu Başkanı )
22 Eylül 1964 Ankara doğumlu olan Hasan Basri GÜZELOĞLU idareci bir aileden gelmektedir. İlk, orta ve lise eğitimini yurdumuzun değişik yörelerinde tamamlamıştır. A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 04.07.1985 tarihinde birincilikle mezun olan Güzeloğlu, 1985 yılında açılan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını da birincilikle kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Şanlıurfa-Siverek ve Kütahya-Simav İlçeleri Kaymakam Vekilliği yapan GÜZELOĞLU, 1989 yılı Haziran ayında İçişleri Bakanlığında 74. Dönem Kaymakamlık Kursunu ikincilikle bitirerek tercihi ile Kahramanmaraş İli Türkoğlu İlçesine atanmıştır. Sonra sırası ile Elazığ İli Baskil İlçesi, Bitlis İli Güroymak İlçesi, Niğde İli Ulukışla İlçelerinde Kaymakam olarak görev yapmıştır.

10 Eylül 1997 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından başarısı doğrultusunda sınıf yükseltilerek İzmir İli Menderes İlçesi Kaymakamlığı görevine atanmıştır.

Hasan Basri GÜZELOĞLU;

01.02.2003 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2003/5221 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Gümüşhane Valiliği'ne, 25.08.2004 tarih ve 2004/7790 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile Karaman Valiliği'ne, 04.04.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2006/10355 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Samsun Valiliği'ne, 11.05.2010 tarihli ve 2010/407 Bakanlar Kurulu Kararı ile de Mersin Valiliği'ne, 15.09.2014 tarihli ve 2014/6780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kocaeli Valiliğine, 21.06.2017 tarihli ve 2017/10458 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de ilimiz Diyarbakır Valiliğine atanmıştır.

1987 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre için İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen GÜZELOĞLU; Bakanlık ve Valilik düzeyinde çok sayıda Takdir ve Teşekkür belgelerinin yanı sıra çalıştığı il ve ilçelerin ”Fahri Hemşerilik” beratları; bölge, il ve ilçe sivil toplum kuruluşlarından alınmış özel ödül ve başarı belgelerine sahiptir.

Hasan Basri GÜZELOĞLU, Türk İdareciler Derneği ve İçişleri Bakanlığı tarafından birlikte yapılan seçim sonucu 1996 yılı 'Türkiye'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü almıştır. GÜZELOĞLU ayrıca 2002 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından verilen '2002 Yılı İzmir'de Yılın İdarecisi Hizmet Ödülü'nü de almıştır.

Vali Hasan Basri GÜZELOĞLU, ulusal düzeyde yayımlanan birçok basın organı ve dergi tarafından 'Yılın Valisi' ödüllerini ve 2003 yılı Anadolu Gazeteciler Birliği GAP Oskarı ödül töreninde yılın 'En Başarılı Valisi' ödüllerini kazanmıştır.

Ayşe GÜZELOĞLU ile yaşamını birleştiren Hasan Basri GÜZELOĞLU'nun 2 çocuğu ve 1 torunu bulunmaktadır.

Yayımlanmamış bir adet Sosyolojik Araştırması olan GÜZELOĞLU, İngilizce bilmektedir.
Abdullah ERİN (Yönetim Kurulu Başkan V.) Şanlıurfa Valisi
Abdullah ERİN (Yönetim Kurulu Başkan V.)
1969 yılında Mardin ili Savur İlçesi Gölbaşı köyünde doğdu. 1986 yılında Midyat Lisesini ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini ikincilikle bitirdi.

1992 yılında girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Mesleğine girdi. 1992-1995 yıllarını kapsayan kaymakam adaylığı staj döneminin bir yılını İngiltere’de üniversite ve dil okullarında, grup başkanı olarak, genel İngilizce ve sosyal politika alanında çalışmalar yaparak geçirdi.

Kaymakam adaylığı stajını, 62 kişiden oluşan dönemi ikincilikle tamamladı ve bu nedenle kuraya girmeden seçtiği Burdur ili Tefenni ilçesinde Kaymakamlık görevine başladı. Sırasıyla Gülşehir Kaymakam Vekilliği, Tefenni Kaymakamlığı,  Doğanşar Kaymakamlığı, Bayburt Vali Yardımcılığı, Şırnak Vali Yardımcılığı (Habur Gümrü Kapısından Sorumlu Vali Yardımcısı) görevlerinde bulundu. Özellikle Habur Sınır Kapısı Mülki İdare Amiri olarak görev yaptığı iki yıl boyunca, ekonomik anlamda bölgenin ve aynı zamanda Mardin’in can damarı olan sınır kapısının iyileştirilmesi, geçişlerin kolaylaştırılması ve ihracatın arttırılmasına yönelik başarılı çalışmalara imza attı.

2001 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Lisans yapmak üzere  İngiltere’ye gönderilmeye hak kazanan 10 mülki idare amiri arasında yer aldı. İngiltere Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesindeki Yüksek lisans eğitimini, ‘ÜSTÜN BAŞARILI’ derece ile bitirdi.

İngiltere dönüşü; Ermenek Kaymakamlığı, Taşköprü Kaymakamlığı ve  Cizre Kaymakamlığı görevlerinde bulunduktan sonra, 2005 yılında açılan Mülkiye Müfettişliği sınavını kazandı ve 2005-2009 yılları arasında Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

2009 yılı Haziran ayında, görev alanı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illeri olan Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Genel Sekreterliği’ne atandı. Kurucu Genel Sekreter olarak kısa sürede kuruluş ve kurumsallaşma çalışmalarını ve dört ilde teşkilatlanmasını tamamladığı Ajans’ın, bir çok alanda Türkiye’deki en iyi ilk 3 ajans arasında yer almasını sağladı.

Bu süreçte, bölgenin ve Mardin’in Sosyo-Ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik gelişme planları, çok sayıda stratejik raporun hazırlanması çalışmalarına öncülük etti. Ayrıca Genel Sekreterliğini yaptığı Ajans’ın ulusal ve uluslararası mali destek programlarının başarıyla uygulanmasını sağlayarak, Mardin’in ekonomik ve sosyal yapısına önemli katkılar sağlayan bir çok projenin hayata geçirilmesine yardımcı oldu.

Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğinden 2012 yılında ayrılarak tekrar Mülkiye Başmüfettişliğine döndü. Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’nun ‘Türkiye’nin Kalkınma Ajansları Uygulamasının Değerlendirilmesi’ konulu inceleme araştırma raporunun hazırlanması çalışmalarına katıldı.

2013 yılı Şubat ayından itibaren 2 yıl boyunca İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. Danışmanlık yaptığı süre içinde Mardin’in kalkınması ve halkın temel sorunlarının çözümü için yoğun mesai sarfetti.

İngiltere ve Danimarka gibi ülkeler ile Türkiye'de ki çeşitli üniversite ve STK’ların; sosyal ve ekonomik politikalar, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, insan hakları, kalkınma, yoksulluk, planlama gibi alanlarda düzenledikleri özel kurs ve seminerlere iştirak etti. ABD Dışişleri Bakanlığının davetlisi olarak bir ay süre ile ‘Kamu-özel sektör işbirliğinin geliştirilmesi’ modelleri ile ilgili inceleme-araştırma programına katıldı. Ayrıca, İsveç, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye ve Irak gibi bir çok ülkede çeşitli alanlarda incelemelerde bulundu.

14 Haziran 2016 - 04 Temmuz 2017 tarihler arasında Adıyaman Valisi olarak görev yaptı.

21 Haziran 2017 tarihinde yayınlanan 2017/10458 sayılı Valiler Kararnamesi ile Şanlıurfa Valisi görevine atandı.

İngilizce, Arapça ve Kürtçeyi iyi derecede konuşan Abdullah ERİN, evli ve 3 çocuk babasıdır
Cumali ATİLLA (Yönetim Kurulu Üyesi) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Cumali ATİLLA (Yönetim Kurulu Üyesi)
964 yılında Elazığ’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere’de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Halen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmetine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Nihat ÇİFTÇİ (Yönetim Kurulu Üyesi) Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı
Nihat ÇİFTÇİ (Yönetim Kurulu Üyesi)
Nihat ÇİFTÇİ, Karaköprü Köyü'nde 1975 yılında doğdu. İlk ve ortaokulu Şanlıurfa'da, lise tahsilini Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde 1993 yılında tamamladı. 1993-1994 yıllarında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başladı. 1 yıl sonra Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesine geçiş yaptı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

1998 ila 2000 yılları arasında Sosyal Sigortalar Teftiş Kurulu Başkanlığı'nda SSK Müfettişi olarak çalıştı. Daha sonra Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Bölümünde tezli yüksek lisans yaparak bilim uzmanlığına hak kazandı. 2004 ile 2005 yılında askerlik görevini 301. kısa dönem olarak Muğla İl Jandarma Komutanlığında yaptı. 29 Mart 2009 tarihine kadar Şanlıurfa BARO'suna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaktaydı. 29 Mart 2009 tarihinden itibaren 6,5 yıl Karaköprü Belediye Başkanlığı görevini yürüten Çiftçi, 6 Eylül 2015 tarihinde Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

İyi derecede Almanca bilen Av. Nihat ÇİFTÇİ, evli ve üç çocuk babasıdır.
Mehmet KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi) Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
Mehmet KAYA (Yönetim Kurulu Üyesi)

1962 Diyarbakır doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da tamamladıktan sonra 1980 yılında kaydolduğu Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu. Yükseköğreniminin ardından Diyarbakır Dicle ilçesinde başladığı serbest eczacılık mesleğini daha sonra kent merkezine taşıyarak devam ettirdi.

1996-2000 yıllarında 11. Bölge Diyarbakır Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı. 2005-2007 yılları arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından 2007-2008 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2010 yılında aralarında eski parlamenter, akademisyen, hukukçu, doktor, mühendis, yazar ve iş insanlarının bulunduğu bir grup sivil toplum aktivisti ile birlikte Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi (DİTAM) adlı düşünce kuruluşunu kurdu. DİTAM’ın kurucu başkanlığı ve 3 dönem Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı süreçte Tigris Diyalogları, Kırklar Meclisi, Toplumsal Barış Ağı gibi önemli projeleri hayata geçirdi.

Diyarbakır Sanayici ve İş İnsanları Derneği, Barış Vakfı, Denge ve Denetleme Ağı gibi birçok sivil toplum örgütünün üyesidir.

14 Nisan 2018 tarihinde yapılan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

İ. Halil PELTEK (Yönetim Kurulu Üyesi) Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı
İ. Halil PELTEK (Yönetim Kurulu Üyesi)

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İ.Halil Peltek, 1961 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Öğrenimini Şanlıurfa’da tamamladı. Son teknoloji seracılık ve tarıma dayalı sanayi dallarında faaliyetleri devam etmektedir. Evli ve İngilizce Arapça biliyor.

20 yıldır aktif siyasetle ilgilenen Peltek, 1987-1992 yılları arasında Urfa İl Genel Meclisi Üyeliği, Ankara Genel Meclis Birliği Genel Başkanlığı, 1992-1997 yılarında Şanlıurfa Ziraat Odası Meclis Başkanlığı, 1997-2000 yıllarında Şanlıurfa Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2002 Türkiye Genel Seçimlerinde AK Parti Urfa 8.sıra Milletvekili Adayı, 2004 yılında GAP Seracılığı Birliği Derneği Kurucu Başkanlığı, 2013-2014 Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

İ.Halil Peltek, 19 Nisan 2018’dan beri Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını yürütmektedir.
KAPAT
Genel Sekreterlik
Genel Sekreter, Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiridir ve Ajansın harcama yetkilisidir.
Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak, toplantılarına katılmak, düşünce ve tekliflerini bildirmek.
 2. Yönetim Kurulunda alınan kararların takibi ve gereğinin zamanında yerine getirilmesini sağlamak.
 3. Yönetim Kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.
 4. Kalkınma Kurulu tavsiyelerini değerlendirmek üzere Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.
 5. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak ve uygulanmasını sağlamak.
 6. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına gönderilmek üzere Ajansın altı aylık ve yıllık faaliyeti hakkında Yönetim Kurulunca hazırlanacak raporun zamanında tanzimi için gerekli her türlü tedbiri almak.
 7. Ajans gelirlerini toplamak, belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bütçe ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.
 8. Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.
 9. Ajansın faaliyet alanına giren konularda kamu, özel ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.
 10. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.
 11. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek.
 12. Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
 13. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
 14. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.
 15. Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.
 16. Ajansın insan kaynakları rejimi ve politikasının belirlenmesi için Yönetim Kurulu’na görüş sunmak.
 17. Ajansın insan kaynakları politikasını izlemek, uygulamak ve geliştirmek.
 18. Uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin olarak her yıl Aralık ayının sonunda bir rapor hazırlayarak Yönetim Kurulu’na sunmak.
 19. Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.
 20. Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.
 21. Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kurulu’na teklif etmek.
Genel Sekreter, Ajans’taki görevlerinden dolayı Ajans Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
Dr. Hasan Maral
Dr. Hasan Maral
Doğum Yeri : Diyarbakır İli Hani İlçesi
Medeni Hali : Evli ve iki çocuk babası 

Eğitim Durumu :
 • 2007 – 2012 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Doktora)
 • 2004 – 2007 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Master)
 • 1999 - 2003 Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi (Lisans)
 • 1995 – 1999 Ziraat Meslek Lisesi (Van) Lise
 • 2007 – 2014 Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi (İkinci Üniversite)

Yabancı Diller : İngilizce 

İş Deneyimi :
 • Nisan 2016 - Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter
 • Ocak 2015 - Nisan 2016 Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreter V.
 • 2009 - 2014 Karacadağ Kalkınma Ajansı Destek Birim Başkanı
 • 2007-2009 Diyarbakır Çermik İlçe Tarım Müdürlüğü İlçe Müdürü
 • 2006-2007 Diyarbakır Hani İlçe Tarım Müdürlüğü Mühendis
 • 2002-2007 Bitlis-Güroymak İlçe Tarım Müdürlüğü Teknisyen/Mühendis
KAPAT
İç Denetçi
İç Denetçinin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Genel Sekreter tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere hazırlanan ve güncellenen İç Kontrol Sistemi ile ilgili görüş bildirmek.
 2. Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
 4. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
 5. Ajansın harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
 6. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
 7. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
 8. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, durumu Genel Sekreterliğe rapor etmek.
 9. İç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamak ve bunun sürdürülmesini sağlamak.
 10. Denetimin, iç denetim meslekî uygulama standartlarına uygun yapıldığını gösterecek şekilde çalışmalar yapmak.
 11. Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlamak.
İç Denetçi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur
KAPAT
Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri’nin görevleri şunlardır:
 1. Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
 2. Ajans Genel Sekreteri’nin teklifi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile Ajans adına dava açmak veya davalardan vazgeçmek,
 3. Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik ile diğer birimler tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
 4. Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp Ajans'a gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek.
 6. Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek.
 7. Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak.
 8. Ajans'a, mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları hazırlamak.
 9. Ajans birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle iş birliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak.
 10. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak.

Hukuk Müşaviri görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.Hukuk Müşavirliği Görevli Personel
S.N. Ad –Soyadı Üniversite Bölüm Unvan
1 Av. Veysi DANIŞMAN Ankara Üniversitesi Hukuk Hukuk Müşaviri
KAPAT
PPKB
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi; bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazlı plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Birimin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:
 1. Diyarbakır-Şanlıurfa İllerinde bölge planı ve operasyonel programlara yönelik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak için araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
 2. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını sağlayarak bölge planını hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek.
 3. Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak.
 4. Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak.
 5. Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesini diğer birimler ile  koordineli bir şekilde hazırlamak ve mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.
 6. Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı, bölgesel operasyonel programlar ve destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek.
 7. Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.
 8. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Planlama Programlama ve Koordinasyon Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

Planlama Programlama Koordinasyon Biriminde Görevli Personel
S.N. Adı - Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı
1 M. Adnan AKSOY İTÜ Harita Mühendisliği Birim Başkanı
2 Zühal ÇELEBİ DENİZ Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Uzman
3 Bünyamin SÜNE Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzman
4 Elvan AKSOY Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uzman
5 Sevin DEMİRBAŞ YAY Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Uzman
KAPAT
PYB
Program Yönetim Birimi; bölgesel ve uluslararası bölgesel işbirliği mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek programlarınının yönetiminden sorumlu birimdir. Birim; tüm destekler kapsamında, başvuru rehberleri ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması, programların ilanı ve tanıtımı, proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, başvuruların alınması, başvuruların teknik ve mali değerlendirmelerinin yaptırılması / yapılması, destek almaya hak kazanan projelerin / faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Program Yönetim Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 2. Destek programları kapsamında, Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve doğrultusunda başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 3. Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak,
 4. Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek uygulamalarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde sürekli güncel bulundurmak,
 5. Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
 6. Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamak ve uygulamak,
 7. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 8. Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 9. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
 10. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 11. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
 12. Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 13. Değerlendirme Komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 14. Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 15. Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek ve proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 16. Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
 17. Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek,
 18. Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 19. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Program Yönetim Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Program Yönetim Biriminde Görevli Personel
S.N. Adı - Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı
1 Baver AYDIN ODTÜ İşletme Birim Başkanı
2 Armağan TANRIKULU Çukurova Üniversitesi İşletme Uzman
3 Adnan TUZCU İstanbul Üniversitesi Hukuk Uzman
4 Ezgi ORTAKAYA Ankara  Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Uzman
KAPAT
İDB
İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapmaktadır. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Hibe programı çerçevesinde desteklenen projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe yararlanıcısının sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını giderme İDB’nin sorumluluğundadır.

İzleme ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Bölge planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
2. Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak. 
3. Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak veya yaptırmak.
4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken kuralların yasal ve kurumsal altyapısının tasarlanmasına katkıda bulunmak.
5. Desteklenen proje ve faaliyetler için tasarlanan Kalkınma Ajansları Yönetimi Sisteminin (KAYS) İzleme Modülünü etkin bir şekilde kullanarak proje izleme ve değerlendirme işlemlerini kolaylaştırmak.
6. Ajanstan destek almaya hak kazanmış proje/faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak.
7. Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak.
8. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere bildirmek.
9. Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, KAYS’ın kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; bu amaçla bir Proje Uygulama Rehberi hazırlamak ve uygulamada yararlanıcılara karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek.
10. Desteklenen proje ve faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek.
11. Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak.
12. Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri ödemeler… vb ile ilgili işlemleri yapmak.
13. Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek. 
14. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
15. Mali Destek ve Teknik Destek tasarımlarında Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimine yürütülen programlarla ilgili geri bildirimde bulunmak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


KAPAT
DİFB
Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi; Ulusal kaynaklar dışında, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonların Bölgemizde kullanılması için projeler hazırlamak ve Bölgemizin tanıtımı ve Bölgeye yatırımcı çekilmesi ile bölgesel kalkınma alanındaki örnek çalışmaların yerinde incelenmesi amacına yönelik olarak yurt dışı faaliyetler düzenlemekten sorumludur. 

Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi’nin görevleri aşağıdaki gibidir:

1. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara (AB Programları dâhil) ilişkin araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
2. Bu programlara ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtılması amacıyla toplantılar tertip etmek; Ajans ve YDO’ların internet sitelerinde tanıtım yapmak, Bölgedeki paydaşları bilgilendirmek.
3. Bu programlar kapsamında açık hibe çağrılarına ilişkin duyuruların yer aldığı Ajans internet sitesinin “Diğer Fonlar” bölümünü güncel tutmak.
4. Bu programlar kapsamında Ajans için proje geliştirmek.
5. Bu programlar kapsamında, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bunlar için proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
6. Yatırım Destek Ofisleriyle işbirliği yaparak Diyarbakır-Şanlıurfa’nın iş ve yatırım imkânlarının, uluslararası alanda tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
7. Ajansın uluslararası kuruluşlara olan üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek.
8. Ajansın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
9. Ajans tarafından düzenlenecek yurt dışı çalışma ziyaretlerini organize etmek ve ilgili raporları hazırlamak.
10. Ajansın görev ve faaliyetleri kapsamında, Birimlerle/YDO’larla işbirliği halinde ilgili uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği, proje ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

KAPAT
DB
Destek Birimi; genel olarak Ajansın idari operasyonel işlerinden sorumlu birimidir. İnsan kaynakları yönetimi, muhasebe ve ödeme işlemleri, basın ve halkla ilişkiler, bilgi işlem ve genel sekreter asistanlığı ile temizlik, servis, güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi DHB tarafından gerçekleştirilmektedir. Destek Hizmetleri Birimi rutin görevlerinin dışında Birim ve YDO’ların faaliyetlerine yardım etmekten ve kurumsal koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Destek Hizmetleri Birimi; Birim Başkanı, Yönetici Asistanı, Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi, İnsan Kaynakları ve Büro Görevlisi, Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri, Bilgi İşlem Görevlisi ile temizlik, ulaşım, servis ve güvenlik hizmetlerinden sorumlu yardımcı personellerden oluşmaktadır. Birimin gerçekleştirdiği bütün görevlerin ayrıntıları birim altındaki her bir bölümün görev tanımlarında belirtilmiştir.

Destek Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.
KAPAT
ŞYDO
ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Şanlıurfa YDO, Kalkınma Ajansları Mevzuatında belirtilen görevlerin yanı sıra, İldeki potansiyellerin gün yüzüne çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması, İlin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulması ve İle yeni yatırımların kazandırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Şanlıurfa YDO, aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir:
 • Bilgilendirme ve Danışmanlık,
 • İzin ve Ruhsat İşlemleri,
 • Teşvik Belgesi Başvuru, Ekspertiz, Kapatma ve İzleme İşlemleri,
 • Yatırım Takibi,
 • Araştırma ve Analiz Çalışmaları,
 • Eğitim Faaliyetleri,
 • Tanıtım, Promosyon ve Organizasyon Faaliyetleri
 • Yatırım Yeri Çalışmaları
 • Ajansımız Verilen Destek Hizmetleri
Şanlıurfa YDO Strateji Belgesi’nde YDO’nun vizyonu; “Tarım, Turizm ve Sanayide Türkiye’nin ve Avrupa’nın Ortadoğu’ya Açılan Yatırım Kapısı Şanlıurfa” olarak belirlenmiş ve 2015 yılı hedefleri aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:  
 • YDO çalışmalarını kayıt altına alan web tabanlı otomasyon programını aktif bir şekilde kullanarak faaliyetlerimizi sistematik bir şekilde kayıt altına almak.
 • Halepli Bahçe Mozaikleri konseptli tanıtım materyallerini hazırlamak ve Göbeklitepe Tanıtım setini çoğaltmak. Bu değerlerimizi tanıtıcı faaliyetlerde bulunmak,
 • Yeni Teşvik Sistemi’nin getireceği yatırım fırsatlarını en iyi şekilde değerlendirerek İlimize mümkün olan en fazla sayıda yeni yatırım kazandırmak,
 • Şanlıurfa OSB II. kısım'da İHKİB ile birlikte Hazırgiyim-Konfeksiyon'a yönelik oluşturulacak HOSAB Kümelenme Projesine başlamak ve kısmen hayata geçirmek,
 • HOSAB içerisinde Küme Koordinasyon Merkezi Kurulması ile ilgili çalışmalara başlamak,
 • Şanlıurfa'da Yenilenebilir Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi oluşturulması ile ilgili çalışmalara başlamak,
 • Şanlıurfa'da Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Kurulması ile ilgili çalışmaları takip etmek ve sonuçlandırmaya çalışmak,
 • Tarım, tarıma dayalı sanayi, gıda, lojistik, yapı malzemeleri, turizm, tekstil ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların bölgemize çekilmesine ilişkin çalışmalar yürütmek,
Şeklindedir. 

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi’nde Görevli Uzman Personel
S.N. Adı Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı
1 Yunus ÇOLAK Çukurova Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Koordinatör
2 Eyyüp BULUT Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uzman
3 M. Cüneyt ATEŞ Mustafa Kemal Üniversitesi Kamu Yönetimi Uzman
4 Osman KIRKARLAR İstanbul Üniversitesi İşletme Uzman

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi İletişim Bilgileri:
Adres: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası (A Blok,Kat 4)  Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon: +90 (414) 314 98 03-04
Fax: +90 (414) 314 98 05
Web: www.investsanliurfa.com
E-Mail: urfaydo@karacadag.gov.tr
KAPAT
DYDO
DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ
“Bölgenin Öncüsü, Ortadoğu’nun Cazibe Merkezi ve Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilen Bir Diyarbakır” vizyonu ve “Yatırımlarınız İçin Doğru Anahtar” sloganıyla çalışmalarına devam eden Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi (YDO), yatırımcılara/girişimcilere ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verme ve yönlendirme faaliyetlerine devam etmektedir.

27 Ağustos 2014 tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
 • Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Yatırımları izlemek,
 • İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
 • Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 • Kanunun 4'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak
Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N. Adı Üniversite Bölüm Unvanı
1 Diyadin İNAN Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Koordinatör
2 Bedri YAY Marmara Ünv. Endüstri Müh. Uzman
3 Hikmet DENİZ İTÜ Tekstil Mühendisliği Uzman


Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İletişim Bilgileri :
Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:19/B Kat:3 21080 Bağlar / DİYARBAKIR
Telefon : +90 (412) 237 12-16  
(GSM) +90 (530) 664 67 14 
Faks : +90 (412) 237 12 14   
İnternet sitesi: www.investdiyarbakir.com - www.diyarbakirayatirim.com
E-posta: dbakirydo@karacadag.gov.tr

07 MEVZUAT
Ajanslar, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir. Bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan ajansın kaldırılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Bölümde düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
Kanun Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin usul ve esasları 4 Nolu Cumhur Başkanlığı Kararnamesi ile düzenlenmiştir.
Kararnameler Ajanslar, bölgeler esas alınarak Cumhurbaşkanı kararı ile kurulur. Ajans merkezinin bulunacağı il, Cumhurbaşkanı kararında belirtilir. Bölgelerin yeniden düzenlenmesine ve kurulmuş olan ajansın kaldırılmasına Cumhurbaşkanı yetkilidir. Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Bölümde düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir.
08 BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 14. maddesinin 2. bendinin (b) fıkrası gereğince ilan edilmesi gereken Ajansımız Bütçe Gelir-Giderleri açıklanmaktadır.
2019 Bütçe Gerçekleşmeleri 2019 yılı Bütçesi, yılın geri kalan dönemini kapsayarak ve 2018 yılı Çalışma Programında yer alan faaliyetler esas alınarak hazırlanmıştır.
09 KALİTE & BİLGİ GÜVENLİĞİ
Karacadağ Kalkınma Ajansı, etkisi uluslararası düzeyde ispatlanmış TS EN ISO 9001:2015 ve TS EN ISO 27001:2017 entegre Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri felsefesini esas almıştır.

Entegre Kurumsal Kalite Sistemi
Karacadağ Kalkınma Ajansı, etkisi uluslararası düzeyde ispatlanmış TS EN ISO 9001:2015 ve TS EN ISO 27001:2017 entegre Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri felsefesini esas almış ve bu alanda sertifikalandırılmış ilk Ajanstır. Kurumumuz dâhilindeki tüm birimler, kalite ve bilgi güvenliği politikasına destek vermek, kalite hedeflerine ulaşmak ve Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlamak için gayret göstermektedirler. Her birim, sistemin atıfta bulunduğu prosedür ve prosesleri uygulamak ve geliştirmekten sorumludur. Üst Yönetim, Çalışanların bu sorumluluğu yerine getirmesinde ihtiyaç duydukları kaynakları gecikmeden sağlamak için gerekli çabayı göstermeyi taahhüt etmiştir. Kalite&Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin uygulanması ve geliştirilmesi tüm çalışanların ortak çabası ile olmaktadır.Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikamız
Yasal mevzuat, TS-EN-ISO-9001:2015 ve TS-EN-ISO-27001-2017 şartları çerçevesinde, iç dış konuları, ilgili tarafların beklentileri ile risk ve fırsatları dikkate alarak hizmet kalitemizin istenilen seviyelere ulaştırılması, süreç verimliğinin arttırılması, paydaş verilerinin ve kurumsal bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirlik esasları çerçevesinde en yüksek seviyede saklanması ve korunması için sürekli iyileşmeyi ve Kalite&Bilgi Yönetim Sistemini sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Misyonumuz

2016-2020 dönemine kapsayan Kurumsal Stratejik Planımızda misyonumuz “Bölge kalkınma stratejilerini belirlemek, paydaşlarla işbirliği içinde uygulanmasını sağlamak, yatırım destek faaliyetleri ve uluslararası fonlar ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak”tır.Vizyonumuz

Vizyonumuz ise; “Bölge kalkınması için uluslararası standartlarda hizmet veren öncü bir kurum olmak” olarak belirlenmiştir.Temel Değerlerimiz
Bütüncül Bakış Açısı, Katılımcı Kurum Kültürü, Yenilik, Dinamizm, Verimlilik, Sonuç Odaklılık, Şeffaflık, Güvenilirlik ve Uzlaşıdır.
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi
 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi
10 ETİK KOMİSYONU VE REHBERİ
Etik, günümüzde evrensel bir nitelik kazanmıştır. Devletler ve uluslar, başka alanlarda farklı görüşlere sahip olmakla beraber, etik konusu üzerinde büyük bir mutabakat içinde olabilmektedirler.
25.05.2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu  Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan 13.04.2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince; Ajansımız etik komisyonu kurulmuştur.

Komisyon Adı ETİK KOMİSYONU
Komisyon Görevleri Ajansta etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek.
Komisyon Üyeleri Veysi DANIŞMAN, Eser Çağlar YILMAZ, Mustafa AVCI
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;
Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi
 • Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,
 • Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,
 • Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,
 • Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,
 • Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,
 • Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,
 • Kamu görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.
Kamu Görevlileri Etik Rehberi Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz (rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır.
Kamu Görevlileri Etik Rehberi
Etik, aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir.

Öte yandan etik, felsefenin ahlakla ilgilenen dalına da denilmektedir. Felsefenin bu dalı, insanların kurduğu bireysel ve toplumsal ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, doğru-yanlış ya da iyi- kötü gibi açılardan araştırır.

Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hâkim kılmaktır.Etik, günümüzde çeşitli mesleklerin yürütülmesinde uyulması gereken değerlerin başında gelmektedir. Siyasette, yönetimde, yargıda, ticaret hayatında, tıpta, eğitimde, bilim, sanat ve basın-yayın alanlarında, etik ilke ve değerler ön plana çıkmaktadır.

Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiği de, yönetim alanında, doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler;
 • İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler,
 • Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar,
 • Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler,
 • Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler,
 • Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler,
 • Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler
11 KURUMSAL LOGO
Kurum veya kuruluşun İsmi, Semboller (Logo), temel harf karakterleri, tercih edilecek renkler bir kurumun görsel iletişim sistemini oluşturan temel malzemeleridir.
12 FAYDALI LİNKLER
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti Diyarbakır Valiliği
Türkiye Cumhuriyeti Şanlıurfa Valiliği
Türkiye Cumhuriyeti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
Türkiye Cumhuriyeti Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası
Dicle Üniverstesi
Harran Üniversitesi
EURADA | European Association of Development Agencies
Diğer Kalkınma Ajansları
Ahiler Kalkınma Ajansı
Ankara Kalkınma Ajansı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı
Çukurova Kalkınma Ajansı
Dicle Kalkınma Ajansı
Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı
Fırat Kalkınma Ajansı
Güney Ege Kalkınma Ajansı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
İpekyolu Kalkınma Ajansı
İstanbul Kalkınma Ajansı
İzmir Kalkınma Ajansı
Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı
Mevlana Kalkınma Ajansı
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Serhat Kalkınma Ajansı
Trakya Kalkınma Ajansı
Zafer Kalkınma Ajansı