Destekler
Destekler
Destekler
 • Destekler Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler
  Ajansın sağlayabileceği destekler, mali ve teknik destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mali destekler ise; doğrudan finansman desteği, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.

  • Mali Destekler
   • Doğrudan Finansman Desteği
   • Finansman Desteği ve faizsiz kredi desteği
  • Teknik Destekler

  Ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde destekler.
 • Proje Teklif Çağrısı Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği, Ajansın belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı yararlanıcılara sağladığı mali desteklerdir.
  Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları, proje teklif çağrısına çıkıldığında, ilan metninde yer alacaktır.

  Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulur. Ancak, Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez.
 • Fizibilite Desteği Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir.
  Fizibilite desteğinden, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.

  Başvuru rehberlerine esas olmak üzere desteklenmeyecek fizibilite çalışmaları, fizibilite hazırlanmasında esas alınacak fizibilite şablonları, uygun başvuru sahipleri, destek limitleri ve azami destek miktarı gibi hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.
 • Teknik Destek Programı Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez.
  Teknik destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına Ajans tarafından sağlanan desteklerdir. 

  Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;
  • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
  • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.
 • Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2019 yılından itibaren Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP), dezavantajlı bölgelerimizin beşerî sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.
  Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
 • Güdümlü Proje Desteği Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.
  Güdümlü Proje Desteğinin amacı, Ajans tarafından bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen veya öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelere destek sağlamaktır.
 • Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
  Programın hedefi; ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.
 • Proje Hazırlama

  Proje, dış ve iç kaynaklar nedeniyle son zamanlarda oldukça aşina olduğumuz bir kavram. İlerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fon kaynaklarının artmasıyla bu kavram daha fazla dikkat çekecektir.

  Proje kavramından söz etmişken Kalkınma Ajanslarının verdikleri danışmanlık hizmetleri, yürüttükleri atölye çalışmaları, mali ve teknik destekleriyle projecilik alanında oluşturdukları farkındalık ve sinerji de göz ardı edilmemelidir.


  Proje Hazırlama Rehberimizle, Bölgemizde proje hazırlama kültürünün güçlenmesine katkıda bulunmak, Bölgemizin ulusal ve uluslararası fon sağlayıcılardan daha fazla finansmana erişimini hedefliyoruz.
 • Açık Destek Programı Ajansımız tarafından yürütülen aktif Mali ve Teknik Destek Programlarına bu menüden ulaşabilirsiniz
 • Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Finansman desteği, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destektir. Faizsiz kredi desteği, Ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir.
  İlgili aracı kuruluş, finansman desteği ve faizsiz kredi desteği uygulamalarında, Ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve kuruluşlar olup mali değerlendirme yapmaya yetkin olanlar aracı finans kuruluşu olarak adlandırılır.
 • Doğrudan Faaliyet Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği ( Resmi Gazete 15/09/2017 -30181) ile ilgili hükümler “Mülga” olmuş olup; yerine Fizibilite Desteği uygulanacaktır. Bu sayfadaki veriler arşiv amaçlı muhafaza edilmektedir.
 • Sona Ermiş Destekler Ajansımız tarafından geçmiş yıllarda yürütülmüş pasif Mali ve Teknik Destek Programlarına bu menüden ulaşabilirsiniz.
 • Destekler
 • Proje Teklif Çağrısı
 • Fizibilite Desteği
 • Teknik Destek Programı
 • Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
 • Güdümlü Proje Desteği
 • Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
 • Proje Hazırlama
 • Açık Destek Programı
 • Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği
 • Doğrudan Faaliyet Desteği
 • Sona Ermiş Destekler