Destekler
Destekler
Destekler
 • Destekler Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler
  Ajansın sağlayabileceği destekler, mali ve teknik destekler olarak ikiye ayrılmaktadır. Mali destekler ise; doğrudan finansman desteği, faiz desteği ve faizsiz kredi desteği olmak üzere üçe ayrılır.

  • Mali Destekler
   • Doğrudan Finansman Desteği
   • Faiz Desteği ve faizsiz kredi desteği
  • Teknik Destekler

  Ajans, detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kar amacı güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar dahilinde destekler.
 • Proje Teklif Çağrısı Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği, Ajansın belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı yararlanıcılara sağladığı mali desteklerdir.
  Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Proje teklif çağrısının ayrıntıları, proje teklif çağrısına çıkıldığında, ilan metninde yer alacaktır.

  Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulur. Ancak, Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez.
 • Fizibilite Desteği Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir.
  Fizibilite desteğinden, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. 

  Başvuru rehberlerine esas olmak üzere desteklenmeyecek fizibilite çalışmaları, fizibilite hazırlanmasında esas alınacak fizibilite şablonları, uygun başvuru sahipleri, destek limitleri ve azami destek miktarı gibi hususlar Bakanlık tarafından düzenlenir.
 • Teknik Destek Programı Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez.
  Teknik destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına Ajans tarafından sağlanan desteklerdir. 

  Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;
  • Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
  • Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
  • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
  • Sivil toplum kuruluşları yararlanabilir.
 • Sosyal Destek Programı (SODES) İlk defa 2008 yılında uygulanmaya başlanan ve 2018 yılından itibaren Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Sosyal Destek Programı (SODES), dezavantajlı bölgelerimizin beşerî sermayesini güçlendirmek ve toplumsal bütünleşme sürecine destek olmak amacıyla bu bölgelerdeki göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunların ve değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen bir sosyal kalkınma programıdır.
  SODES; istihdam, sosyal bütünleşme, kültür, sanat ve spor alanlarında; yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği insan odaklı ve proje temelli bir programdır.

  SODES projeleri ile istihdam edilebilirliğin artırılması, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha fazla katılmalarının sağlanması, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler yoluyla bölgedeki çocuk, genç ve kadınların kendilerini daha iyi ifade etmelerine katkı verilmesi hedeflenmektedir.
 • Güdümlü Proje Desteği Ajans tarafından bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen veya öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelere destek sağlamaktır
  Ajans tarafından bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen veya öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelere destek sağlamaktır.
 • Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı Kültürel miras hayat buluyor...
  Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın uzun dönemli genel amacı; cazibe merkezinde gerçekleşen sosyo-ekonomik kalkınmanın çevre merkezlere yayılması ile birlikte, ulusal düzeyde bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmaktır.

  Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı’nın temel amacı ise; “görece az gelişmiş bölgelerde, büyüme ve çevrelerine hizmet verme potansiyeli yüksek kent merkezlerine sağlanan stratejik desteklerle, söz konusu kent merkezlerinin ekonomik kalkınmasına ivme kazandırılması ve nihayetinde kalkınmanın çevre merkezlere de yayılarak iç göçün kendi bölgesi içinde tutulmasıdır”.

  CMDP, “pilot İl” olarak seçilen Diyarbakır’da 2008 yılında başlatılmış olup 2008-2010 döneminde toplam 17 projeye 47.291.603,15 TL destek sağlanmıştır. Bu projelerin uygulaması tamamlanmıştır.
 • Görünürlük Rehberi ve Şablonu Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve görünürlük
  Görünürlük Rehberi, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği”nde yer alan 46. madde uyarınca, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından Mali/Teknik Destek Programları kapsamında desteklenen projelerde Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın desteğini, Kalkınma Bakanlığı’nın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve görünürlük materyallerine ait standartları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  Görünürlük Rehberi’nde yer alan uygulamalara yönelik çalışmalarda, www.karacadag.org.tr adresinde yer alan “Görünürlük Rehberi” ve “Görünürlük Şablonları” bölümündeki şablonlardan yararlanılabilir.
 • Online Proje Hazırlama
  Proje, son dönemlerde Avrupa Dış Yardımlar Hibe Programı (EuropeAid) nedeniyle daha fazla aşina olduğumuz bir kavram. Bu kavramın ilerleyen dönemlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından sağlanan fon kaynaklarının artması ile çok daha fazla değer kazanacağı öngörülmektedir. Proje kavramından bahsederken kuşkusuz Kalkınma Ajanslarının kurulmasının ülkemizde projecilik alanında sağlamış olduğu farkındalık ve sinerjiyi de göz ardı etmemek gerekir.

  Online Proje Hazırlama Eğitim Modülü ve Proje Hazırlama Rehberimiz  ile amacımız projecilik alanında sağlanmış olan bu sinerjiyi arttırmak, Bölgemizde proje yazma kültürünün oluşmasına katkı sağlamak, Bölgemizin ulusal ve uluslararası fon sağlayıcı kuruluşlardan daha fazla finansman sağlamasına yardımcı olmak, Bölge insanına proje oluşturma konusunda rehberlik etmektir.
 • Açık Destek Programı Ajansımız tarafından yürütülen aktif Mali ve Teknik Destek Programlarına bu menüden ulaşabilirsiniz
 • Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımlardır.
  Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız yardımlardır. 

  Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar dahilinde Ajans tarafından sağlanan mali desteğin faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesine imkan veren karşılıksız yardımlardır. 
 • Doğrudan Faaliyet Desteği Doğrudan Faaliyet Desteği ( Resmi Gazete 15/09/2017 -30181) ile ilgili hükümler “Mülga” olmuş olup; yerine Fizibilite Desteği uygulanacaktır. Bu sayfadaki veriler arşiv amaçlı muhafaza edilmektedir.
 • Sona Ermiş Destekler Ajansımız tarafından geçmiş yıllarda yürütülmüş pasif Mali ve Teknik Destek Programlarına bu menüden ulaşabilirsiniz.
 • Destekler
 • Proje Teklif Çağrısı
 • Fizibilite Desteği
 • Teknik Destek Programı
 • Sosyal Destek Programı (SODES)
 • Güdümlü Proje Desteği
 • Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
 • Görünürlük Rehberi ve Şablonu
 • Online Proje Hazırlama
 • Açık Destek Programı
 • Faiz Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği
 • Doğrudan Faaliyet Desteği
 • Sona Ermiş Destekler