2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

Programın amacı, TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan dezavantajlı bölgelerdeki çocukların diğer çocuklara göre eksik yöndeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşeri ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.

2018 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı
Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
 • Eğitimde altyapı ve kalitenin geliştirilerek beşeri sermayenin güçlendirmesi, insan kaynakları niteliğinin iyileştirilmesi, eğitim aracılığıyla ekonomik-sosyal kalkınmanın desteklenmesi, okulların fiziki ve teknik donanımının iyileştirilmesi,
 • Uluslararası eğitim standartlarına uygun, çağdaş bilgi ve teknoloji ile donanmış bir “Okul Öncesi Eğitim” için okullardaki fiziki altyapı ve teknik donanımın artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirmesi,
 • Okul öncesi eğitim çağında yer alan çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak ve çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaya yönelik özel ders sınıf ve aktivitelerin oluşturulması,
 • Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerine yardımcı olanakların (görsel sanatlar, müzik, dans, beden eğitimi, drama, satranç gibi)  sağlanması,
 • Okul öncesi öğrencilerin İlköğretime geçişlerinde hazır bulunmuşluk düzeylerini desteklemek ve rekabetçi, toplumsal duyarlılık ile sorumluluğa sahip, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaya yönelik eğitim aktiviteleri düzenlenmesi,
 • Okul öncesi öğrencilerin, arkadaş grubuna katılma, sağlıklı ilişkiler kurma, kültürel değerlerine sahip çıkma ve sosyalleşme gibi olguları destekleyici faaliyetler düzenlenmesi,
 • Bölgemizdeki okulöncesi eğitim kurumlarının, Dünya ile uyum becerisi yüksek, üretken, iletişim becerisi gelişmiş, teknolojiyi etkin kullanan, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştiren yapılara dönüşümlerinin desteklenmesi.
Program Bütçesi: 4.500.000 TL

Asgari: 25.000,00 TL - Azami: 300.000,00 TL

Projenin süresi, en az 2 ay en fazla 20 aydır.

Kimler Başvurabilir?
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Milli Eğitim, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Anaokulu Müdürlükleri,
 • Anasınıfı Bulunan Okul Müdürlükleri,
 • Üniversiteler,
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar ve Birlikleri)
 • OSB Müdürlükleri
 • SS Kooperatifleri
Kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 90’a kadar hibe desteği verilebilecektir.

Programlar İçin Son Başvuru Tarihi: 26 Mart 2018, Saat: 23.59
Taahhütname Teslim: 2 Nisan 2018, Saat: 18.00
Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 15 Ocak 2018 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.