2018 Yılı Fizibilite Desteği
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2018 Yılı Fizibilite Desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 1 Milyon 190 Bin TL bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programını ilan etti.

2018 Yılı Fizibilite Desteği

Ajansın yeni destek türlerinden biri olan Fizibilite Desteği, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu destek programına, Diyarbakır-Şanlıurfa’da yer alan kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ile birlikler ve kooperatifler proje başvurusu yapabilecektir.

Başvuruların destek programının amaç ve öncelikleri kapsamına giren fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik olması gerekirken, Fizibilite Desteği Programının amacı “TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede yönlendirilmesi amacıyla stratejik nitelikli fizibilite çalışmalarının desteklenmesi..” olarak belirlenmiştir.

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programının öncelikleri aşağıda yer almaktadır;

  1. Bölge’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik fizibilitelerin hazırlanması.
  2. Stratejik tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne yönelik kümelenme, tedarik ve değer zinciri analizleri ile pazar araştırmalarını içeren fizibilite çalışmalarının yapılması.
  3. Turizmde uzmanlaşma, markalaşma, kalite ve turistik çekim gücünün artırılması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması, uygun rota ve varış noktalarının belirlenip geliştirilmesi için fizibilite hazırlanması.
  4. Okul öncesi, zorunlu eğitim ve meslek liselerinde mevcut altyapının iyileştirilmesi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi ve eğitim kalitesinin ihtiyaç analizi ile bölgede eğitimin niteliğinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımlar için fizibilite hazırlanması.
  5. Büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarını Bölgeye çekmeye, kamu-özel ortaklığını teşvik etmeye veya uluslararası donörlerden fon teminine olanak sağlamaya yönelik ihtiyaç analiz ve yatırım fizibilitelerinin hazırlanması.

 

Başarılı bulunan projelerin en az 20.000 TL en çok 200.000 TL destek alması ve uygulama süresinin en az 3 ay en fazla 12 ay olması öngörülmüştür. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih olarak 23 Aralık 2018 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.


Fizibilite Desteği Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Fizibilite Desteğine KAYS üzerinden başvurmak için tıklayınız.

Mali Kontrol Muvafakatnamesini indirmek için tıklayınız.

Fizibilite Raporu Formatını indirmek için tıklayınız.

Beyanname Örneklerini indirmek için tıklayınız.

Teknik Şartname Formatını indirmek için tıklayınız.