2010 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2010 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı

Ajansın 2010 yılında vermeyi planladığı teknik ve mali desteklerin ana çerçevesini belirlemek ve diğer ilgili tarafların bölgesel kalkınma faaliyetleri oluşturmak amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan ve DPT tarafından onaylanan 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planında belirtildiği gibi, Bölgenin vizyonu; Doğal, tarihi, sosyal ve kültürel zenginliği ve çeşitliliği ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin cazibe ve ticaret merkezleri olan Diyarbakır ve Şanlıurfanın bu potansiyelini en iyi şekilde koruyarak değerlendiren, işsizliğin, yoksulluğun ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin azaltıldığı, Türkiyenin Ortadoğuya açılan kapısı TRC2 Bölgesidir.

2010 Yılı Turizm Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Diyarbakır ve Şanlıurfa’nın da içinde yer aldığı TRC Bölgesi (Güneydoğu Anadolu Bölgesi) için hazırlanan GAP Eylem Planı (2008-2012) kapsamında aşağıdaki 4 ana stratejik gelişme ekseni benimsenmiştir:
  • Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi,
  • Sosyal Gelişmenin Sağlanması,
  • Altyapının Geliştirilmesi,
  • Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi.
Ajansımızca hazırlanan 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı’nda, GAP Eylem Planı’ndaki stratejik gelişme eksenleri dikkate alınarak belirlenen temel amaçlar ise şunlardır:
  • Temel Amaç 1: Üretim ve İstihdamı Arttırmak.
  • Temel Amaç 2: Bölgenin Turizm Potansiyelini Ortaya Çıkarmak ve Turizm Altyapısını Geliştirmek.
25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre, Ajansların görevlerinden biri de, “kendilerine tahsis edilen kaynakları, bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak”tır. Kalkınma ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenlemek amacıyla 08.11.2008 tarih ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu (DYK) yayınlanmıştır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı’nda belirtilen temel amaç ve öncelikleri göz önünde bulundurarak 2010 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda (DYK) belirtilen usul ve esaslara uygun olarak iki ayrı program halinde mali destek (Doğrudan Finansman Desteği) verecektir.

2010 yılı için öngörülen toplam mali destek 22.900.000,00 TL olup mali destek programları ve sağlanacak destek miktarları aşağıdaki gibidir:

Mali Programın Adı Destek Miktarı
Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı 12.500.000,00 TL
Turizm Altyapısı Mali Destek Programı 10.400.000,00 TL
GENEL TOPLAM 22.900.000,00 TL

Bu tutarlar nihai tutar olmayıp Ajansa sunulan projelerin sayısına ve niteliğine bağlı olarak projelerin değerlendirme süreci sonunda Ajans tarafından mali destek programları arasında bütçe aktarımıyapılabilecektir.

Turizm Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında uygun başvuru sahipleri sadece kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile STK’lardır. Başvuru sahiplerine yol göstermek amacıyla bu Başvuru Rehberi hazırlanmıştır. Başvuru sahiplerinin Başvuru Rehberini inceleyerek buna uygun olarak başvurularını hazırlamaları gerekmektedir.