2013 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2013 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı

TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak İŞGEM, OSB ve KSSlerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar/girişimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları oluşturulmasıdır.

2013 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
  1. Organize Çalışma Alanlarının altyapılarının oluşturulması veya mevcutların güçlendirilerek kapasitelerinin artırılması.
  2. Organize Çalışma Alanlarının fiziki altyapısının çevre ve sağlık koşullarıyla uyumlu hale getirilmesi için projelendirilmesi.
  3. Organize Çalışma Alanlarında ortak kullanıma yönelik sosyal altyapı ve mesleki eğitim eksikliklerinin giderilmesi.
  4. Bölgenin girişimcilik, hizmet ve üretim kapasitesinin geliştirilmesi için ortak üretim mekânlarının planlanması ve kümelenme çalışmalarının teşvik edilmesi.
  5. Organize Çalışma Alanlarında çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevresel altyapının geliştirilmesi.
1.3. Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı ¨3.000.000,00 ’dir.
Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde proje bazında verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar : ¨ 75.000,00
Azami Tutar : ¨ 750.000,00

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, proje başvurusunun başarılı olmasından sonra, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman sağlama yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.