2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı

Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek fiziki ve beşeri altyapılarının geliştirimesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erişimlerinin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin artırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, kendi işini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girişimcilerin desteklenerek yeni iş alanları ve istihdam olanakları yaratılması böylece işsizlik ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmaktadır.

2013 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı Teklif Çağrısı
Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
  1. İşletmelerin pazarlama, dışa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliştirilerek dış pazar paylarının artırılması.
  2. İşletmelerin kurumsallaşma süreçlerinin hızlandırılması, verimliliklerinin artırılması, fiziki ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi.
  3. Turizm ve sanayi sektörlerinde girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması.
  4. Emek-yoğun iş kollarının (tekstil… vb.) desteklenmesi.
  5. Bölgede üretilen hammaddelerin işlenmesine yönelik imalat sanayinin desteklenmesi, ürün çeşitliliğinin ve hizmet kalitesinin artırılması.
  6. İşletmelerde teknoloji kullanımının ve teknoloji transferinin artırılması, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesiyle rekabet güçlerinin artırılması.
  7. Turistik ve hediyelik ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesinin (el sanatları, hediyelik eşya… vb) teşvik edilmesi, turizme yönelik üretim yapan/hizmet veren işletmelerin mal ve hizmet üretimi ve pazarlaması ile beşeri ve fiziki kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesi. Tarihi yapılarda turizm amaçlı işletmeciliğin teşvik edilmesi.
1.3. Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı ¨ 13.000.000,00 ’dir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde proje bazında verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlararasında olacaktır:

Asgari Tutar : ¨ 40.000,00
Azami Tutar : ¨ 400.000,00

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman sağlama yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.