2014 Yılı Kobi Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2014 Yılı Kobi Mali Destek Programı

İmalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ișletmelerin kurumsallașma çalıșmalarının desteklenerek fiziki ve beșeri altyapılarının geliștirimesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erișimlerinin arttırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliștirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin arttırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliștirilmesi, kendi ișini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girișimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girișimcilerin desteklenerek yeni iș alanları ve istihdam olanakları yaratılması, böylece ișsizlik ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmaktadır.

2014 Yılı Kobi Mali Destek Programı
KOBİ Mali Destek Programı ile Diyarbakır ve Șanlıurfa Bölgesi’nde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük ișletmelerin kurumsallașma çalıșmalarının desteklenerek fiziki ve beșeri altyapılarının geliștirilmesi suretiyle ölçeklerinin büyütülmesi, finansal kaynaklara erișimlerinin arttırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliștirilmesi, yüksek katma değerli mal üretim kapasitelerinin arttırılması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliștirilmesi, kendi ișini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan girișimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaya istekli girișimcilerin desteklenerek yeni iș alanları ve istihdam olanakları yaratılması böylece ișsizlik ve yoksulluğun azaltılması amaçlanmaktadır.

Bu Mali Destek Programının Öncelikleri Șunlardır:
  1. Bölgede imalat sanayi üretiminin teșvik edilmesi ve imalat sanayinin ekonomi içindeki payının arttırılması,
  2. İșletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin arttırılması, ihtisaslașmanın teșvik edilmesi, tedarik ve değer zincirlerinin olușturulması,
  3. İșletmelerin Ar-Ge ve yeniklikçilik faaliyetlerinin teșvik edilmesi, ișletmelerde teknoloji kullanımının arttırılması,
  4. İșletmelerin pazarlama, dıșa açılma ve ihracat kapasitelerinin geliștirilerek bașta Irak ve Ortadoğu Ülkeleri olmak üzere uluslararası pazar paylarının arttırılması,
  5. KOBİ’lerde modern üretim süreçlerinin kurulması, üretim, istihdam ve verimliliğin arttırılması,
  6. Turizm ișletmelerinde beșeri ve fiziki kapasitenin geliștirilmesi, hizmet kalitesi ve çeșitliliğinin arttırılması.
1.3. Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 10.000.000,00 TL’dir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Desteklerin Tutarı: Bu program çerçevesinde proje bazında verilecek destekler așağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar 30.000,00 TL
Azami Tutar 500.000,00 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dıșında kalan destek taleplerini içeren proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, sözleșmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Bașvuru Sahibi tarafından eș finansman olarak karșılanmalıdır3. Bașvuru sahibinin, proje eș finansmanını, proje ortaklarından, iștirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile  karșılayabilmesi mümkündür. Herhalükarda, sözleșmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eș finansman sağlama yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni katkılar eș finansman olarak kabul edilmeyecektir.