2014 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2014 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak İȘGEM, OSB ve KSSlerin altyapılarının iyileştirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar/girişimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları oluşturulmasıdır.

2014 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
Programın amacı; TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak İȘGEM, OSB ve KSS’lerin altyapılarının iyileștirilerek üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması ve yeni yatırımcılar/girșimciler için altyapısı hazır organize yatırım alanları olușturulmasıdır.

Bu Mali Destek Programının Öncelikleri Șunlardır:
1.3. Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000,00 TL’dir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde proje bazında verilecek destekler așağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari Tutar 75.000,00 TL
Azami Tutar 1.000.000,00 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dıșında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleșmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Bașvuru Sahibi tarafından eș finansman olarak karșılanmalıdır. “Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde bütçe revizyonu yapılabilir. Olası bir bütçe revizyonu sonucunda projenin toplam uygun maliyet bütçesi düșürülebilir. Ancak talep edilen destek oranı sabit kalacağından, projeye tahsis edilen mali destek tutarı azalabilecektir.” Bașvuru Sahibinin, proje eș finansmanını proje ortaklarından, iștirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karșılayabilmesi mümkündür. Herhalükarda, proje bașvurusunun bașarılı olmasından sonra, sözleșmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eș finansman sağlama yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.