2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

TRC2 Bölgesindeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığı artırmak, bölgedeki işletmelerin ve kurumların enerji maliyetlerini azaltmaktır.

2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı
Programın amacı; TRC2 Bölgesi’ndeki yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesi ve bölgede çevre dostu teknolojilerin kullanılmasına yönelik farkındalığı artırmak, bölgedeki işletmelerin ve kurumların enerji maliyetlerini azaltmaktır.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır:
 1. Bölgede üretim yapan işletmelerde başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kullanımının teşvik edilmesi,
 2. Bölgede güneş enerjisinden elektrik üretimi başta olmak üzere jeotermal, biyokütle gibi yenilenebilir enerji uygulamalarının yapılabilirliğini gösterecek örnek projelerin desteklenmesi,
 3. Yenilenebilir enerji kullanımının yaygınlaştırılması ve bölgenin “Yeşil Enerji Bölgesi” imajının oluşturulması,
 4. Yenilenebilir enerji kaynaklarının organik tarım, organik tekstil, eko turizm gibi bölgede potansiyeli olan alanlarda kullanımına yönelik uygulamaların desteklenmesi.
1.4. Karacadağ Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 4.000.000,00 TL’dir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Destek Tutarı: Bu program çerçevesinde proje bazında verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar
 • Asgari Destek Tutarı: 75.000,00 TL
 • Azami Destek Tutarı: 750.000,00 TL
 • Asgari Destek Oranı: % 25
 • Azami Destek Oranı: % 75
Kar Amacı Güden Kuruluşlar (KOBİ'ler)
 • Asgari Destek Tutarı: 50.000,00 TL
 • Azami Destek Tutarı: 500.000,00 TL
 • Asgari Destek Oranı: % 25
 • Azami Destek Oranı: % 50
Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde bütçe revizyonu yapılabilir. Olası bir bütçe revizyonu sonucunda projenin toplamuygun maliyet bütçesi düşürülebilir. Ancak talep edilen destek oranı sabit kalacağından, projeye tahsis edilen mali destek tutarı azalabilecektir. Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Herhalükarda, proje başvurusunun başarılı olmasından sonra, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman sağlama yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır.