2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı

GAP Bölgesinde organik tarım değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesi.

2015 Yılı GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı
GAP Organik Tarım Değer Zinciri Pilot Uygulamaları Mali Destek Programı’nın genel amacı; GAP Bölgesi’ndeki Organik Tarım Değer zincirinin güçlendirilmesine ve ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılmasına katkıda bulunulmasıdır.

Programın özel amacı; GAP Bölgesi’nde Organik Tarım Değer zincirinin geliştirilmesi ve organik sektöründeki tüm ilgili aktörler arasında sürdürülebilir nitelikte bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri aşağıda belirtilmektedir:
Öncelik 1: Organik tarımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi ve kurumsallaşmanın desteklenmesi,
Öncelik 2: Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik tarımsal ürünlerin katma değerinin ve kalitesinin arttırılması,
Öncelik 3: Bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesi suretiyle, Bölge’de üretilen ve/veya işlenen organik ürünlerin sürdürülebilir pazarlara erişiminin sağlanması.

Programın, öncelikli alanları doğrultusunda yukarıda belirtilen genel amacına ulaşılmasında ve özel amaçlarının gerçekleştirilmesinde, başvuru sahipleri tarafından sunulacak proje tekliflerinin niteliği ve kapsamı büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen hususlar, programın kilit başarı unsurlarını oluşturmakta olup, proje tekliflerinin bu kilit başarı unsurlarını dikkate alacak şekilde geliştirilmesi beklenmektedir.
  • Hâlihazırda Bölge için ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğüne sahip ve/veya bu potansiyeli taşıyan stratejik ürünler özelinde proje tekliflerinin geliştirilmesi,
  • Kümelenme yaklaşımının temelini oluşturan kamu, özel sektör, sivil toplum ve bilgi üreten kurumlar arasında (araştırma enstitüsü, üniversite vb.) işbirliklerinin tesis edilmesi,
  • Proje tekliflerinin ürün bazlı değer zincirleri özelinde üretim, işleme ve pazarlama süreçlerindeki öncelikli ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri bütüncül olarak dikkate alacak nitelikte tasarlanması (Entegre Organik Üretim, İşleme ve Pazarlama Girişimi),
  • Sürdürülebilir ve kaliteli üretim ile pazara etkin erişim ilkeleri çerçevesinde kamu (üretici birliği, kooperatif vb.) ve özel sektör (KOBİ) ticari işbirliklerinin tesis edilmesi,
  • Ürün bazlı değer zincirleri özelinde üreticiler, işleyiciler, destekleyici firmalar ve bilgi üreten kurumlar arasında bölgelerarası ticari/kurumsal işbirliklerinin tesis edilmesi (Bölgelerarasılaşma).