2015 Yılı Sosyal Etkileşim Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2015 Yılı Sosyal Etkileşim Programı

TR51 ve TRC2 bölgeleri (Ankara, Diyarbakır - Şanlıurfa) arasında güven ilişkilerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve sosyal bağların güçlendirilmesi.

2015 Yılı Sosyal Etkileşim Programı
Sosyal Etkileşim Programı’nın genel amacı;
Düzey 2 bölgeleri arasında sosyal etkileşimin artırılması ve sosyal sermayenin geliştirilmesidir.

Bu doğrultuda, programın özel amacı;
TR51 ve TRC2 bölgeleri (Ankara, Diyarbakır-Şanlıurfa) arasında güven ilişkilerinin geliştirilmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve sosyal bağların güçlendirilmesidir.
Bu amaç çerçevesinde SEP, Ankara Kalkınma Ajansı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinasyonunda TR51(Ankara) ve TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgeleri arasındaki etkileşimi sağlayarak, program amaçlarına ulaşmaya yönelik projeleri destekleyecektir. Karacadağ Kalkınma Ajansı’na sunulan projeler, TR51 (Ankara) düzey 2 Bölgesinden en az 1 uygun ortakla birlikte geliştirilecektir.

2015 Yılı Sosyal Etkileşim Programı, bölgelerarası sosyal etkileşim ve sosyal sermayenin geliştirilmesi bağlamında aşağıdaki öncelikler kapsamındaki faaliyetlere mali destek sağlayacaktır:
Öncelik 1: Birey ve grupların birlikte ve ortak amaçlar doğrultusunda hareket etme becerilerinin yükseltilmesi, sürdürülebilir ağ ilişkilerinin geliştirilmesi,
Öncelik 2: Kurumsal yapıların güçlendirilmesine yönelik işbirliği, tecrübe paylaşımı ve ortaklıklar geliştirilmesi,
Öncelik 3: Sosyal ve ekonomik hayata katılım ve sosyal içerme konularında iyi örneklerin paylaşılması ve ortak sosyal sorumluluk kültürünün artırılması.

Karacadağ ve Ankara Kalkınma Ajansları Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000,00 TL’dir. Ankara ve Karacadağ Kalkınma Ajansları, bu program için ayrılan kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde verilecek destekler, aşağıda belirtilen asgarî ve azamî tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 TL
Azami tutar: 100.000 TL

Desteklerin Oranı
Ajansın destek oranı, proje toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz. Bu program kapsamında eş finansman zorunluluğu bulunmamaktadır.

Eş finansman zorunluluğu bulunmamakla birlikte, eş finansman taahhüdü altına giren proje başvuru sahibi bunun yerine getirilmesinden bizzat sorumlu olacaktır. Aynî katkılar eş finansman olarak kabul edilmez. Başvuru sahibinin proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür.