Güdümlü Proje Desteği
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Amaç;
Ajans tarafından bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen veya öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelere destek sağlamaktır. 

Uygun Proje Konuları:
 • Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde:
  • Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
  • İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
  • Sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
  • Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması,
  • Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,
  • Kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
  • Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi,
  • İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,
  • Kümelenmelerin desteklenmesi,
  • Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi
  • Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi
 • Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek,
  • Kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi;
  • Göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması,
  • Somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması

Uygun Olmayan Proje Konuları:
Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:
 • Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları Münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri.
 • Kamu yatırım programında yer alan projeler.
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler.
 • Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.
Destek Oranı:
Ajans güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi (% 75) oranında mali destek sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır.

Değerlendirme ve Proje Onay Yöntemi:
Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir.

Teklif edilen güdümlü projelere ilişkin işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususlar Bakanlık tarafından belirlenecek proje bilgi formuyla ajansın çalışma programında açıkça belirtilir. Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite raporuyla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. Güdümlü projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına gönderilir. Söz konusu proje önerisi ve fizibilite raporu ile rapora esas teşkil eden diğer belgeler Bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde proje ajans tarafından desteklenebilir. Güdümlü proje desteği kapsamında ajans tarafından sağlanan mali destek tutarı, proje uygulama döneminde uygulama durumu ve bütünlüğü göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun onayı ile en fazla % 10'u oranında artırılabilir. Desteğin artırılması durumunda yararlanıcının eş finansman tutarı da en az aynı oranda artırılır.