2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı

Bu programın amacı; TRC2 Bölgesinde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılmasını sağlayacak, kısa vadede yatırıma dönüşecek, yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkan verecek uygulanması aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesidir.

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
1.2. Yasal Dayanak
Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı faaliyet ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenlemek amacıyla hazırlanan Kalkınma Ajansları Faaliyet ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 08.11.2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik; kalkınma ajansları tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer gerçek veya tüzel kişilere sağlanacak mali ve teknik destekler ile bunların yönetimi, kullandırılması, uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetimine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.
Bu Yönetmelikte, Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı destekler mali destekler ve teknik destekler olarak ikiye ayrılmıştır. Bu Yönetmelik kapsamında ajanslar tarafından uygulanacak mali destek türleri şunlardır:
  • Doğrudan finansman (hibe) desteği,
  • Faiz desteği,
  • Faizsiz kredi desteği.
Yönetmeliğin on ikinci maddesine göre; Doğrudan Finansman (hibe) Desteği, Ajansın Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, belli faaliyet ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız yardımlardır. Doğrudan finansman desteği, Ajansın esas itibarıyla faaliyet teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, faaliyet teklif çağrısı yapmaksızın ve faaliyet hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını hafifletmek veya faaliyet hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle, Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) ve Güdümlü Faaliyet Desteği şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir. Ajans, desteğin hedef kitlesi, kapsamı ve potansiyel yararlanıcıların uygulama kapasitesini dikkate alarak aşamalı faaliyet teklif çağrısı yöntemi uygulayabilir.

Ajansların doğrudan finansman (hibe) desteği sağlama yöntemlerinden biri olarak tanımlanan doğrudan faaliyet destekleri ile ilgili düzenlemeler, Yönetmeliğin 27’nci maddesinde yer almaktadır.

Söz konusu maddenin 1’inci fıkrasında; Ajansa, “Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere” doğrudan mali destek (hibe) sağlama yetkisi verilmiştir.

1.3. Programın Gerekçesi
Karacadağ Kalkınma Ajansı dâhil olmak üzere TRC2 Bölgesi’ndeki (Diyarbakır-Şanlıurfa) bütün aktörler için bölgesel kalkınma faaliyetlerinin ve Ajansın 2012 yılında vermeyi planladığı faaliyet desteklerinin ana çerçevesini belirlemek amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanarak Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan TRC2 Bölgesi’nin 2011-2013 yıllarına ait ana gelişme eksenleri ile bu eksenler çerçevesinde gerçekleştirilmesi öngörülen temel amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için uygulanması öngörülen stratejileri belirleyen TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi 2011-2013 Bölge Planı’nda belirtildiği gibi Bölgenin vizyonu; “Doğal ve kültürel mirasını koruyarak turizm potansiyelini değerlendiren, kaynaklarını üretim ve istihdama dönüştürerek yaşam kalitesini arttıran, Ortadoğu’nun gelişen ticaret merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi”dir.

Bu vizyonu gerçekleştirmek üzere, Ajansımızın misyonu; “Ulusal kalkınma planı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla ve Bölge Planı ile uyumlu olarak, Bölgenin girişimcilik ve yerel potansiyelini harekete geçirmek, yerel dinamikleri, özgünlükleri, kaynak ve imkânları ortaya çıkararak tanıtmak ve geliştirmek suretiyle bölgesel kalkınmayı hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkını azaltmak için Bölgedeki kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek ve böylece ulusal ve bölgesel kalkınma programlarının sürdürülebilirliğini sağlamaktır”.

2007–2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda; rekabet gücünün ve istihdamın arttırılması, beşeri ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi, bölgesel gelişmenin sağlanması… vb stratejilerle ekonomik büyümenin ve sosyal kalkınmanın istikrarlı bir yapıda sürdürülmesinin sağlanacağı ifade edilmiştir.
Dokuzuncu Kalkınma Planına uygun olarak hazırlanan, ulusal plan ve programlar ile GAP Eylem Planı ve diğer ulusal strateji belgelerine uygun olarak, yerel potansiyel ve ihtiyaçlar gözetilerek katılımcı bir yaklaşımla Ajansımızca hazırlanan 2011-2013 Bölge Planı’nda benimsenen 4 (dört) ana gelişme ekseni şunlardır:
  • İstihdam Kapasitesi ve Rekabet Gücü,
  • Beşeri ve Sosyal Sermaye, Sosyal Dayanışma,
  • Bölge Mekân Organizasyonu, Yaşam ve Mekân Kalitesi,
  • Doğal Kaynaklar ve Kültürel Miras.
1.4. Programın Amacı
Bu programın amacı; TRC2 Bölgesi’nde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılmasını sağlayacak, kısa vadede yatırıma dönüşecek, yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkan verecek uygulanması aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesidir.

1.5. Programın Bütçesi
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için Ajansın 2012 Yılı Bütçesi’nde tahsis edilen toplam kaynak tutarı ¨ 325.000,00 dir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları (bütçe) kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

1.6. Destek Tutarları
Bu program çerçevesinde her bir faaliyet için verilecek destek aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari Destek Tutarı ¨ 20.000,00
Azami Destek Tutarı ¨ 70.000,00
Ajans tarafından sağlanacak destek, faaliyetin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az olamaz. Bu değerin altında kalan destek taleplerini içeren faaliyetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuru sahipleri/ortakları tarafından eş finansman sağlanması zorunluluğu yoktur. Ancak, başvuru sahipleri/ortakları tarafından eş finansman katkısı sağlanması taahhüt edilen doğrudan faaliyet teklifleri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Faaliyet bütçesinde, Ajans tarafından sağlanacak azami destek miktarını (¨ 70.000,00) aşan tutar, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, faaliyet eş finansmanı, faaliyet ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü Başvuru Sahibinin kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda Başvuru Sahibi bizzat sorumlu olacaktır.