2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı

TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge kalkınmasına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı
Bu programın amacı;
Ulusal plan ve programlara, Bölgesel Gelişme Planına uygun olarak “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği” ile “Destek Yönetim Kılavuzunda” belirtildiği üzere TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge kalkınmasına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak “yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli” araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.

Bu amaç doğrultusunda belirlenen öncelikler aşağıdaki gibidir:
  1. Bölgenin kalkınma vizyonuna katkı sağlamak üzere Bölgenin öne çıkan sektörlerine yönelik kümelenme potansiyelinin belirlenmesi, stratejik araştırma, büyük ölçekli yatırımları etkileyebilecek fizibilite vb. diğer çalışmalar yapılması.
  2. Bölgenin ihtiyaç ve sorunlarının tespiti veya potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistikî veri ve analiz çalışmaları yapılması.
  3. Bölgenin rekabetçilik, AR-GE, yenilikçilik, girişimcilik ve istihdam kapasitesini geliştirmeye yönelik kurumsallaşma faaliyetliyetlerinin (teknoparklar, teknoloji geliştirme, iş geliştirme ve fuar merkezleri vb.) geliştirilmesi amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar yapılması.
  4. Sosyal kalkınma açısından önemli olabilecek stratejik planlar, iş gücü piyasasının mevcut durum tespiti ile sorunları çözmeye yönelik politika ve strateji önerileri içeren çalışmalar yapılması.
  5. Bölgede hem iç hem de dış göç ile birlikte sosyal ve ekonomik hayatta ortaya çıkan yoksulluk, gelir dağılımında farklılık gibi sorunların çözümü ve sosyal ve kentsel hizmet sunumunda öncelikle dezavantajlı gruplara yönelik olmak üzere erişilebilirlik ve kalitenin artırılması ve sosyal uyumun sağlanmasına yönelik araştırma ve planlama çalışmaları yapılması.(Mevsimlik işçi, Suriyeli göçmenler vb.)
  6. Bölgenin kalkınmasına ve sürdürülebilir gelişmesine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi amacıyla hazırlanan acil eylem planları, envanter vb projelerin hazırlanması.
1.5. Programın Bütçesi
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için Ajansın 2014 Yılı Bütçesi’nde tahsis edilen toplam kaynak tutarı 525.000,00 TL’dir. Bu tutar genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu onayı ile arttırılabilir.
Karacadağ Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları (bütçe) kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Asgari Destek Tutarı : 25.000,00 TL
Azami Destek Tutarı : 85.000,00 TL

Ajans tarafından sağlanacak destek, faaliyetin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az olamaz. Bu değerin altında kalan destek taleplerini içeren faaliyetler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Faaliyet tekliflerinde, başvuru sahipleri/ortakları tarafından eş finansman sağlanması zorunluluğu yoktur. Ancak, başvuru sahipleri/ortakları tarafından eş finansman katkısı sağlanması taahhüt edilen doğrudan faaliyet teklifleri öncelikli olarak değerlendirilecektir. Ayrıca Beşeri ve Sosyal Sermayenin Artırılması ile Sosyal Dayanışmanın Güçlendirilmesi gelişme eksenlerine yönelik hazırlanan faaliyet teklifleri öncelikli olarak değerlendirilecektir.

Faaliyet bütçesinde, Ajans tarafından sağlanacak azami destek miktarını (85.000,00 TL) aşan tutar, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, faaliyet eş finansmanını, faaliyet ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü Başvuru Sahibinin kendi taahhüdü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda Başvuru Sahibi bizzat sorumlu olacaktır.