Açıklama !

20 Eylül 2010 Pazartesi 01:00

Dünya Gazetesinin 1 Eylül 2010 tarih ve 10573-9225 sayılı nüshasının “Yurt Haberleri” bölümünün 12 nci sayfasında “Karacadağ Kalkınma Ajansı Şeffaflaşmalı” başlığıyla Dr. Mustafa BULUT tarafından yazılan yazıda, herhangi bir somut veri veya delile dayanmadan gerçek dışı iddialar dile getirilerek Ajansımızın yoğun emek sarf etmesi ve masraf yapması suretiyle elde ettiği haklı kurumsal kimliğine yönelik haksız ve zarar verici yorumlarda bulunulmuştur. Yazıda dile getirilen hususlar, kişisel görüş ve eleştiri sınırlarının da ötesinde, iftira niteliği taşımaktadır.

Yazıyı yazan Dr. Mustafa BULUT’un bizzat sermaye ortağı olduğu 2 şirket adına Ajansımıza proje başvurusu yapılmıştır. Bağımsız bir şekilde yapılan değerlendirme süreci sonucunda bir şirketi yedek listesinde yer alırken, diğer aile şirketi ise eşik değer olan 65 puanın altında bir puan alarak elenmiştir.

Ajansımıza “iş adamı” olarak proje sunup mali beklenti içerisinde olan Mustafa BULUT’un iki projesi başarısız olduğu için, Ajansımızla ilgili bir takım subjektif yorum ve değerlendirmelerde bulunmuş; haksız itham niteliğinde olan bu yorum ve değerlendirmelerini “etik olmayan bir şekilde” öğretim üyesi kimliğini kullanarak yapmıştır. Bu yersiz ve haksız itham ve iftiralar Ajansımızın yanı sıra, projeleri başarılı olan başvuru sahiplerini de töhmet altında bırakmaktadır.

Ajansımızın proje değerlendirmeleri, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, Program Başvuru Rehberlerinde belirtilen yöntem ve kriterlere göre objektif ve şeffaf bir şekilde yapılmıştır. Teslim alınan 470 adet proje teklifinin Ön İncelemeleri (sadece belge kontrolleri) Ajans personeli tarafından yapılmıştır.

Projelerin teknik ve mali değerlendirmeleri, Ajansımıza başvuran 295 Bağımsız Değerlendirici arasından nitelikleri uygun olan, daha önce Merkezi Finans ve İhale Birimi ve diğer Kalkınma Ajanslarında değerlendiricilik yapmış 59 Bağımsız Değerlendirici tarafından yapılmıştır.

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan ‘Teknik ve Mali Değerlendirme’ sürecinde, başvuru sahibinin; mali ve yönetim kapasitesi, projenin teklif çağrısının hedefleriyle ve öncelikleri ile ilgililiği, uygulamada kullanılacak yöntem, projenin sürdürülebilirliği, projenin bütçe ve maliyet etkinliği gibi kriterler göz önünde bulundurularak projeler puanlanmıştır.

Bir proje teklifi en az 2 Bağımsız Değerlendirici tarafından ayrı ayrı değerlendirilerek puanlanmıştır. İki Bağımsız Değerlendirici tarafından verilen puanlar arasında 15’ten fazla puan farkı varsa, proje 3 üncü Bağımsız Değerlendirici tarafından tekrar puanlanmıştır. Bu puanların ortalaması 65 ve üstü olan projeler başarılı olarak kabul edilmiştir.

Daha sonra, alanında en az 7 yıllık tecrübeye sahip üniversite öğretim üyeleri arasından seçilen 7 kişilik ve 5 kişilik 2 adet Değerlendirme Komitesi oluşturulmuş ve Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme ve puanlamalar bu Komite tarafından kontrol edilmiştir.

Başarılı proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla Genel Sekreterlikçe Ajans personeli görevlendirilerek “ön izleme ziyaretleri” gerçekleştirilmiş; Genel Sekreterlik tarafından başarılı proje listesi Yönetim Kurulu’na sunulmadan önce her bir projenin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen bütçe tutarları ayrı ayrı incelettirilerek, Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi’nin önerileri doğrultusunda, uygun olmayan maliyetler bütçeden çıkarılmış ve abartılı bütçe kalemleri ise düşürülmüştür. Bu inceleme sonucunda, ulaşılan nihai bütçe tutarları üzerinden Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra, toplam 82 başarılı proje asil listede yer alarak onaylanmış ve destek almaya hak kazanmıştır.

Teslim edilen projelerin değerlendirme süreci ile ilgili detaylı bilgilere, alt bölümde yer alan Ekler kısmından ulaşılabilir.

Keyfiyet kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.09.2010

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
GENEL SEKRETERLİĞİ