Yeni Teşvik Sisteminde Diyarbakır ve Şanlıurfa İçin Büyük Fırsat

9 Nisan 2012 Pazartesi 10:14
 • Yeni Teşvik Sisteminde Diyarbakır ve Şanlıurfa İçin Büyük Fırsat

Geçen hafta açıklanan yeni teşvik paketinde, Diyarbakır ve Şanlıurfa 6 ncı bölgede yer alarak büyük bir fırsat yakalamış durumda. GAP’ın en avantajlı illeri olan Diyarbakır ve Şanlıurfa, dinamik ekonomik yapıları, genç nüfusları ve jeostratejik konumlarının yanında, teşviklerden de en fazla yararlanacak 15 il arasında yer alıyor.

Bu fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi halinde, Bölgemizin çok kısa zamanda büyük bir sıçrama yapması mümkün. Yapılması gereken, yeni yatırımları bölgeye çekmek ve mevcut yatırımları geliştirmek için Bölgemizdeki yatırım iklimini ve sanayi altyapısını iyileştirmek.

Yeni Teşvik Sistemi

Yeni Teşvik Sistemi 4 ana bileşen ve 6 bölgeden oluşmaktadır.

1 . Ana Bileşenler

Ana bileşenler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

a) Genel teşvikler

b) Bölgesel teşvikler

c) Büyük ölçekli yatırımların teşviki

d) Stratejik yatırımların teşviki 

Görüldüğü üzere daha önce uygulanmakta olan teşvik sistemindeki ilk 3 bileşene özellikle cari açığın kapatılmasına yönelik Stratejik yatırımların teşviki şeklinde yeni bir bileşen eklenmiştir.

Ekonomi Bakanlığınca çalışılan Girdi Tedarik Stratejisi (GİTES) çerçevesinde, cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek ara malları ve ürünlerin üretimine yönelik, uluslararası rekabet gücünü artırma potansiyeline sahip AR-GE içeriği yüksek, yüksek teknolojili ve yüksek katma değerli stratejik önemi haiz yatırımları teşvik etmektir.

Bu kapsamda belirli  büyüklükteki savunma, havacılık ve uzay alanındaki yatırımlar, otomotiv, uzay  veya savunma sanayine yönelik test merkezleri ve rüzgâr tüneli yatırımları, madencilik, makine üretimi, kimya vb. sektörlerde ithal ikame yerine geçecek ürünleri üreterek ihracat hedefleyecek ve Türkiye’nin cari açık problemine katkı sağlayabilecek yatırımlar Stratejik Yatırım olarak ele alınarak yatırım yerine bakılmaksızın 5'inci bölgede uygulanacak desteklerinden yararlanabilecektir. 

Özellikli eczacılık ürünleri olan biyo-teknolojik ve onkolojik  ilaçlar ile kan ürünleri üretimine yönelik yatırımlar, yatırım yeri dikkate  alınmaksızın aynı şekilde 5'inci bölge desteklerinden yararlanacak diğer sektörler olacaktır. Stratejik yatırımlarda, yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması ve % 40 KDV üretecek bir yatırım olması gerekmektedir.

Stratejik yatırımlara verilecek destekler şöyledir:

 • Yatırım malı ithalat malı makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti,
 • KDV Muafiyeti,
 • 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği (6. bölgede ise 10 yıl),
 • Yatırıma katkı oranı % 50 olmak üzere % 90 Vergi İndirimi,
 • Faiz Desteği (sabit yatırım tutarının % 5’ini aşmamak  kaydıyla azami 50 Milyon TL),
 • Yatırım yeri tahsisi,
 • Asgari 500 milyon tutarındaki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV istisnası,
 • Gelir Vergisi Stopajı Desteği (Sadece 6. Bölgedeki yatırımlar için 10 Yıl).

2 . Bölgeler

Eski sistemde Düzey-2 bölgeleri baz alınarak oluşturulan 4 bölge, illerin ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyleri göz önünde bulundurularak iller bazında 6 bölgeye çıkarılmıştır.

İllerin, bölgesel dağılımdaki yerleri, daha sonra TÜİK'in periyodik  çalışmaları sonucunda elde edilecek veriler çerçevesinde gözden geçirilebilecek,  bir değişim varsa, illerimizin listedeki yeri de ona göre değişebilecektir. 

Haritadan da anlaşılacağı üzere Karacadağ Kalkınma Ajansının faaliyet göstermiş olduğu Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri teşviklerin en fazla uygulanacağı 6 ncı Bölgede yer almaktadır. 6 ncı Bölgede yer alan diğer iller aşağıdaki gibidir.

 

Ağrı                                                     Hakkâri                                                       Siirt

Ardahan                                             Iğdır                                                             Şırnak

Batman                                               Kars                                                             Van

Bingöl                                                  Mardin                                                         Şanlıurfa

Bitlis                                                     Muş                                                              Diyarbakır

Altıncı bölgede asgari sabit yatırım tutarının üzerinde  gerçekleştirilecek yatırımlar, 

 • Sektör ayrımı yapılmaksızın bölgesel desteklerden yararlanacaklardır.
 • Bu illerde yatırım yapacak olanların ödemeleri gereken sigorta primi, işveren hissesinin asgari ücrete  tekabül eden tutarı 10 yıl süreyle (31 Aralık 2013 tarhnden sonraki yatırımlarda 7 yıl), yatırımların organize sanayi bölgelerinde  yapılması halinde ise 12 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacaktır. 6. Bölgede yatırım yapacak olan yatırımcı SSK işveren payını, SSK işçi payını ve Gelir vergisi stopajını ödemeyecek (10 yıl süreyle terkin edilecektir.) olup, bir işçinin yatırımcıya maliyeti sadece net asgari ücreti olacaktır.
 • 6'ncı bölgede yatırım yapacak firmaların yatırımlarının yüzde 50'sine, organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar  için ise yüzde 55'ine tekabül eden tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf  tutulacaktır.
 • Yine bu bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlar için öngörülen  faiz desteği tavanlarını yükseltilecektir (500 Bin TL’den 900 Bin TL’ye çıkmıştır). Böylece bu bölgedeki yatırımlara  finansman desteği de sağlamış olunacaktır.
 • Önemli bir yenilik olarak yatırım indirimi getirilmiş olup Yatırımcı, vergi indirimi desteğini, yatırım döneminde tüm faaliyetlerinden elde  ettiği kazançlarına da uygulayabilecek. Örneğin, Kocaeli'nde yatırımı olan  yatırımcı, gidip Şanlıurfa'da yatırım yaparsa, yatırıma katkı oranının yüzde 80'ni  Kocaeli'nden elde ettiği kazancın vergisinden düşebilecek. Bu yeni düzenleme,  değişen oranlarda uygulanacak ve 1'inci bölge haricindeki tüm bölgeleri kapsayacak.

Aşağıda belirtilen yatırım konuları, yatırımın bulunduğu bölgenin bir üst bölgesine sağlanan destek unsurları ile desteklenecektir:

 • OSB’lerde yapılacak yatırımlar,
 • Aynı sektörde faaliyet gösteren firmaların birlikte gerçekleştireceği ve faaliyet gösterilen yatırım konusuna dikey veya yatay entegrasyon sağlayacak yatırımlar,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından desteklenen Ar-Ge projeleri neticesinde geliştirilen ürünün üretimine yönelik yatırımlar.

 

Yeni teşvik sistemiyle ilgili  rapor için tıklayınız.