Şanlıurfa'da Bölge Planı İçin Sektörel Çalıştaylar Düzenlenecek!

29 Ocak 2013 Salı 14:48
  • Şanlıurfa'da Bölge Planı İçin Sektörel Çalıştaylar Düzenlenecek!

Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde de Bölge Planı hazırlık süreci Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinesinde sürdürülüyor. 2012 yılında başlatılan ve bu yıl Haziran ayın sonuna kadar tamamlanıp Kalkınma Bakanlığının onayına sunulması öngörülen çalışmalarla ilgili olarak Şanlıurfa Valisi Sayın Celalettin GÜVENÇ şu değerlendirmelerde bulundu:

Bilindiği gibi, dengeli ve sürdürülebilir bir kalkınma için planlama son derece önemlidir. Bölge Planları da, gelecek 5 veya 10 yıllık süreçte bölgenin sosyo-ekonomik açıdan gelişme eğilimlerini, bölgelerin ihtiyaç ve gelişme potansiyelini, öne çıkan sektörleri ve sektörel hedefleri, uygulanacak faaliyetlerin ve alt yapıların neler olması gerektiğini belirlemek üzere kullanılan birer araç. Bu planlar; bir bölgenin kaynaklarının bölgenin potansiyelini ortaya çıkaracak şekilde, en yüksek katma değeri sağlayacak alanlara sevk edilerek, kalkınmayı hızlandırmayı hedefleyen, ulusal kalkınma planı ile uyumlu üst ölçekli planlardır. Ortak kalkınma bilincinin geliştirilmesi ve yükseltilmesine yardımcı olan Bölge Planları, yerelde ve ulusal çapta kurumsal aktörler için önemli bir referans belgesi niteliğindedir.

Merkezden Değil, Yerinde Planlama!

Bilindiği gibi, Ülkemizde, planlı ekonomik kalkınma anlayışının benimsendiği 1960’lı yıllardan beri, bölgesel gelişmeye ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine özel bir önem verilmiştir. Hazırlanan bütün kalkınma planlarında bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi öncelikli alanlardan biri olmuş, bölgesel gelişmenin hızlandırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının giderilmesi amacıyla bölgesel gelişme planlarının yanı sıra çeşitli kalkınma araçları kullanılmıştır. Ancak, bu planlar, daha çok merkezi düzeyde DPT tarafından hazırlandığı, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından tam olarak benimsenmediği, içselleştirilmediği ve finansal kaynaklarla desteklenerek operasyonel hale getirilemediği için başarılı olamamıştır.

Dünyadaki değişim trendine bakıldığında, küreselleşme ve yerelleşme süreçlerinin birlikte yaşandığı görülmektedir. Bu süreç, bölgelerin kalkınma sürecindeki önemini gündeme getirmektedir. Yaşanan önemli değişimlerden biri de, merkezi yönetim anlayışından kent veya bölge merkezli yerel yönetim anlayışına geçiştir. Bu değişim ve dönüşüm, ekonomik kalkınma ve bölgesel gelişmenin öncü ve itici güçleri olarak yerel ve bölgesel dinamiklerin önemini arttırmış; ülkelerin küresel, ulusal ve bölgesel düzlemde planlama ve kalkınma stratejileri de farklılaşmıştır.

Günümüzdeki temel yaklaşım; bölgesel gelişmenin tepeden–aşağı değil, “yerel aktörlerin katılımıyla” aşağıdan-yukarı olması doğrultusundadır. Başka bir ifadeyle, yeni bölgesel kalkınma yaklaşımı, bilgi temelli bir ekonomide, klasik yukarıdan aşağıya kalkınma anlayışını değil, aşağıdan yukarıya kalkınma anlayışını savunmaktadır. Bu anlayışa uygun olarak, ülkemizde de gerek ulusal ve gerekse bölgesel planlar, yerelin de ihtiyaç, potansiyel ve görüşlerini de dikkate alan “tabandan tavana” yaklaşımıyla hazırlanıyor.

Bölgedeki paydaşların katkı ve katılımlarıyla gerçekleştirilecek planlama süreci, bölgedeki katılımcı demokrasi kültürünün gelişmesine yardımcı olacaktır. Bu kültürün gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, bölgedeki aktörlerin ortak amaçlar etrafında birleşmelerini, bu doğrultuda işbirlikleri geliştirmelerini ve bölgede yaşayanların kendilerini etkileyen/etkileyecek kararlara daha etkili bir şekilde katılmalarını kolaylaştıracaktır.

Bölge Planı 2023 Vizyonunu Yansıtacak!

Bilindiği üzere 2013 yılının sonu itibariyle mevcut 9. Ulusal Kalkınma Planı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı koordinesinde 2010 yılında bölge aktörlerinin katılımıyla Diyarbakır-Şanlıurfa için hazırlanan 2011-2013 Bölge Planının uygulama süresi sona erecektir. Kalkınma Bakanlığının verdiği yetkiyle, yeni dönem bölge planları, Hükümetimizin ana çerçevesini belirlediği “2023 Vizyonu” ile hazırlanacak.

Planların Hazırlanması Sürecinde “Katılımcılık” Son Derece Önemlidir!

Yeni bölgesel planlama yaklaşımının en önemli unsurlarından biri “katılımcılık” ilkesidir. Planlama süreçlerinde, yerel aktörlerin aktif rol alması son derece önemlidir. Bölgedeki dinamiklerin etkin biçimde içerisinde yer alacakları planlama faaliyetlerinde, hem ortak iş yapma kültürü gelişecek hem de yerelde kurumsal bilincin yükselmesi sağlanacaktır. Artık değişim sadece dışarıdan beklenen bir unsur olarak görülmeyecek, bölge aktörleri dış dünyadaki değişimleri de gözeterek bölgelerinin kalkınmasında söz sahibi olacaktır. Yeni anlayışla bölge planlama, yenilikçi olmayı, yeni kalkınma fikirleri geliştirmeyi gerekli kılmaktadır. Bu doğrultuda, TRC2 (Diyarbakır–Şanlıurfa) Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın hazırlanması sürecinde, Bölgedeki aktörlerin görüş ve katkılarını en üst düzeyde almak amacıyla, Ajansımızca Diyarbakır ve Şanlıurfa’da çeşitli çalıştay ve toplantılar gerçekleştirilecek. Daha sonra, çalıştay ve toplantılarda elde edilen sonuçlar, Kalkınma Kurulu’na sunulacak.

Sektörel ve Tematik Çalıştaylar Yapılacak!

2012 yılından itibaren gerek ulusal kalkınma ve gerekse bölge planına altlık oluşturması için Ajansımız tarafından çeşitli araştırma ve toplantılar yapılıyor. Kasım ayı içerisinde “Kentleşme, Yaşam Kalitesi ve Kentsel Dönüşüm” ile “İşgücü ve İstihdam” konusunda 2 çalıştay yapıldı. Şimdi de, Şanlıurfa merkez ile ilçelerde tarım, turizm, sanayi ve sosyal politika başlıklarında 9 çalıştay gerçekleştirilecektir. Kamu kurum-kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinin katılacağı bu çalıştaylar aracılığıyla il merkezi ve ilçelerden yaklaşık 350-400 kurum-kuruluş temsilcisine ulaşılması ve katılımcı yöntemlerle İlimizde öne çıkan sektör ve sorunlara yönelik 2023 hedeflerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Bölge Planı hazırlıkları kapsamında Şanlıurfa kent merkezine yönelik çalıştaylar 31 Ocak 2013’e kadar Dedeman Otel’de gerçekleştirilecektir. Çalıştay başlangıcında Bölge Planı hazırlıkları hakkında genel bilgilendirme yapılacak ve sektör sunumları gerçekleştirilecektir. Sektör ve tematik alanlara ilişkin geliştirilen anketler katılımcılar tarafından doldurulacak, sektöre/tematik alana ilişkin sorun ve gelişme alanları belirlenerek katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda önceliklendirilecektir.

İlçelere yönelik çalıştaylar ise, Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilecektir. Siverek, Viranşehir ve Birecik ilçeleri için yapılacak çalıştaylar ilçe merkezlerinde düzenlenecektir. Suruç, Harran, Akçakale, Ceylanpınar, Halfeti, Bozova, Hilvan ilçeleri için yapılacak çalıştaylar ise Şanlıurfa merkezde düzenlenecektir.