2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı Dpt Müsteşarlığı Tarafından Onaylandı

25 Ağustos 2010 Çarşamba 12:33

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın (Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü) 02.07.2009 tarih ve 2319 sayılı yazısı gereği, Ajansımız tarafından TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-Şanlıurfa) için hazırlanan ve Ajansımızın 29.01.2010 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında görüşülerek kabul edilen 2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı DPT Müsteşarlığı tarafından 25.03.2010 tarihinde onaylandı.

Ajansımız dâhil olmak üzere bölgedeki bütün aktörler için bölgesel kalkınma faaliyetlerinin ana çerçevesini belirleyecek ve Ajansın destek faaliyetlerine esas teşkil edecek olan “2010 Yılı Ön Bölgesel Gelişme Planı”nın hazırlanması çalışmalarına 15 Kasım 2009 tarihinde başlandı.

Plan’ın hazırlanması amacıyla, öncelikle TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-Şanlıurfa) ile ilgili daha önce Diyarbakır ve Şanlıurfa Valilikleri ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile kişiler tarafından yapılan ampirik ve akademik çalışmalar ve Bölgede yürütülen projeler çerçevesinde hazırlanan dokümanlar ile proje çıktıları gözden geçirilip, bölgenin mevcut durumu analiz edildi. Üst ölçekli planlar ve programlar da incelenerek bölgeye yönelik yaklaşım belirlenmeye çalışıldı.

Ajans Uzmanlarımız tarafından yapılan sektör bazlı incelemeler sonucu elde edilen bulgular, katılımcı bir yaklaşım benimsenerek Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerinde ayrı ayrı düzenlenen toplam 20 çalıştayda kamu kesimi, üniversite, özel sektör ve STK’ların temsilcileri ile paylaşıldı. Bu çalıştaylarda, aynı zamanda, sektörlerin ve bölgenin SWOT (GZFT) Analizi yapıldı. Bölge’nin ekonomik ve sosyal kalkınması ve gelişmesi için stratejik öneme sahip amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan öncelikler belirlendi.

Ajansımız tarafından destek sağlanacak öncelikli faaliyet alanları ve destek miktarlarının belirlenmesi çalışmaları Plan’da belirtilen stratejik amaç ve önceliklere uygun olarak yürütülecek.

Ön Bölgesel Gelişme Planı için tıklayınız...