Ajansımız Yönetim Kurulu, 2017 Yılı Hazırlıklarını Ele Aldı!

25 Ağustos 2016 Perşembe 13:56
  • Ajansımız Yönetim Kurulu, 2017 Yılı Hazırlıklarını Ele Aldı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu, 2017 Yılı Hazırlıklarını Ele Aldı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu, 2017 Yılı Hazırlıklarını Ele Aldı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu, 2017 Yılı Hazırlıklarını Ele Aldı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu, 2017 Yılı Hazırlıklarını Ele Aldı!
  • Ajansımız Yönetim Kurulu, 2017 Yılı Hazırlıklarını Ele Aldı!

Karacadağ Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Şanlıurfa Valisi Sayın Güngör Azim TUNA başkanlığında Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla Şanlıurfa’da gerçekleştirildi. Toplantı ile ilgili olarak Ajans Yönetim Kurulu Başkanlığınca şu açıklama yapıldı.

2017 Yılı Yatırım Programı Proje Teklifleri Görüşüldü! 

11.01.2016 tarih ve 29590 Mükerrer Sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayınlanan Kalkınma Bakanlığının “2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları” konulu genelgesinin ekinde yer alan “2016-2018 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberi” 2016-2018 dönemi yatırımlarında dikkate edilecek hususları içermektedir. İlgili rehberin II. bölümünde 2016-2018 dönemi yatırım politikasının genel çerçevesi ifade edilirken; “Yatırım tekliflerinde, 3194 sayılı İmar Kanununun 8 inci maddesi uyarınca kalkınma ajansları koordinasyonunda ve Düzey 2 bölgeler seviyesinde hazırlanan bölge planlarında belirtilen öncelikler de dikkate alınacaktır.” denilmektedir. Rehberin IV. yatırım programı hazırlama sürecinde uyulacak esaslar bölümü 42. maddede “Valilikler, kamu kuruluşlarının yatırım projeleri ile ilgili tekliflerini, bunlar hakkında il koordinasyon kurullarında oluşan valilik görüşleri ile birlikte kalkınma ajansı yönetim kurulunda da görüşüldükten sonra doğrudan ilgili yatırımcı kuruluşa ileteceklerdir.” denilmektedir.

Toplantıda, bu kapsamda Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinden yatırımcı kuruluşların Ajansımıza göndermiş olduğu proje teklifleri görüşüldü. 2014-2023 Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri altında yer alan hedefler ve stratejilerle uyumlu olduğuna karar verilen proje teklifleri ilgili süreçlerin işletilebilmesi için yatırımcı kuruluşlara iletilecektir.

Ajansın Kurumsal Yol Haritası Hazır!

Ulusal kalkınma planı ve programları ile bölge planına uygun olarak hazırlanması gereken stratejik planlar 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda, "Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan" olarak tanımlanmıştır. 5018 sayılı Kanun, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarını gerekli kılmaktadır. 

Ajansımız her ne kadar 5018 sayılı kanuna tabi bir kuruluş olmasa da, planlı hizmet sunumu, kurumsal politika geliştirme, belirlenen politikaları somut iş programlarına ve bütçelere dayandırarak etkili uygulama, izleme ve değerlendirme amaçlarına yönelik olarak "stratejik planlama" yaklaşımını faaliyetlerinde esas olarak benimsemiştir. Bu çerçevede Ajansımızın faaliyetlerinde yol haritası olan ve 2020 yılına kadar uygulanacak olan Stratejik Plan çalışmaları tamamlanmış ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 7 yıldır faaliyetlerini sürdüren Ajansımız, paydaşların görüş ve önerilerini son derece önemsemekte olup plan hazırlık çalışmalarında tüm paydaşların yer aldığı katılımcı bir süreç işletilmiştir. 

2016 Yılı İlk Yarı Faaliyetleri Ele Alındı!

“Yerel Kalkınmanın Zirvesi” parolası ile yola çıkan ve bölge kalkınmasında kritik çalışmalara imza atan Ajansımız, 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun doğrultusunda hazırlanan 2016 yılının ilk altı ayında Çalışma Programı'nda öngörülen ve Bölge kalkınmasına katkı sağlayan bir çok faaliyet gerçekleştirmiştir. Toplantıda, Ajans birimlerinin 2016 yılı ilk altı ayı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi verildi.