Şanlıurfa İnteraktif Harita - Trc2 Yaşam Kalitesi
Uluslararası literatürde giderek daha fazla tartışılmaya başlanan yaşam kalitesi temalı araştırmalar, birçok bilim dalının ilgi alanındadır. Son dönemde iktisat biliminin de ilgi alanına giren yaşam kalitesi kavramı ve ölçümleri, özellikle kamu ekonomisi ve hükumet politikaları ile yakından ilgilidir.

Şanlıurfa İnteraktif Harita

(Uyarı: Bu sayfada bulunan İnteraktif haritalar ve grafiklere erişim için lütfen Internet Explorer tarayıcısı ile giriş yapınız.)

Bu araştırmada, hem kalitatif hem de kantitatif yöntemler kullanılarak yaşam kalitesi endeksleri elde edilmiştir.

Endekslerin dayandığı iki temel veri tabanı söz konusudur. Bunlardan ilki araştırma kapsamındaki ilçelerde rassal olarak belirlenen hanehalkları ile yapılmış anketler; ikincisi ise yine ilçe düzeyinde derlenen istatistiki veri setleridir.

Çalışmanın benzer çalışmalardan olan farkı; yaşam kalitesini içeren çalışmalarda genellikle sadece nicel verilerin kullanılmasına karşın, bu çalışmada hem nicel hem de nitel verilerden faydalanılacak olmasıdır. Çünkü yaşam kalitesi, hem mevcut durumun hem de mevcut duruma ilişkin algının yansıtılması açısından büyük önem taşımaktadır. Sonuç olarak bu çalışmada bir yandan yaşam kalitesi endeksini oluşturan somut verilerden, öte yandan yaşam kalitesine yönelik algının tespit edilebilmesi için anket sonuçlarından yola çıkılmıştır.

TRC2 Bölgesi'nde toplam Endekslerin dayandığı iki temel veri tabanı söz konusudur. Bunlardan ilki araştırma kapsamındaki ilçelerde rassal olarak belirlenen hanehalkları ile yapılmış anketler; ikincisi ise yine ilçe düzeyinde derlenen istatistiki veri setleridir. yapılmış olup, bu örneklem büyüklüğü bölgenin temsiliyeti açısından %95 güven aralığında ±1,8 hata payı içermektedir. 3.000 anket, il ve ilçe nüfuslarıyla orantılı olarak dağıtılmıştır. Buna göre Diyarbakır'da ve Şanlıurfa'da 1.500'er anket tamamlanmıştır.

Yapılan analizler sonucunda araştırmaya temel teşkil edecek veriler, temel göstergeler, ekonomik yapı, çevresel yapı ile kentsel ve kişisel yaşam başlıkları olarak 4 ana kategoride gruplandırılmıştır. Temel göstergeler alanında demografik yapı, eğitim, sağlık, sosyal yaşam ve güvenlik verileri derlenmiş ve alt endeksler üretilmiştir. Ekonomik yapı alanında ise, ekonomik kapasite, ticari hayat, finansal piyasalar, turizm ve tarım alt endeksleri oluşturulmuştur. Çevresel yapı başlığı, altyapı, çevre ve ulaşım verilerini içermekte iken; kentsel ve kişisel yaşam başlığı kentsel ve kişisel memnuniyete dönük algı verilerini kapsamaktadır. Böylece TRC2 Bölgesinde ilçe düzeyinde toplam 127 değişken, endeks hesaplamasına dâhil edilmiştir.

Araştırma sonucunda Bölge düzeyinde tüm ilçeleri kapsayan (30 ilçe) Bölge yaşam kalitesi analizleri, diğer yandan her ilin kendi içinde ilçe düzeyinde analiz edildiği yaşam kalitesi endekslerinin yer aldığı sonuç raporu ve interaktif haritaları elde edilmiştir. Çalışmada kullanılan göstergeler ve alan araştırması dahil edilerek üretilen endeksler haritada ilgili menüden seçilebilmektedir.