2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesindeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak iş gücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

2019 Yılı Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı

Programın genel amacı; TRC2 Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilerek, bölgede sanayinin geliştirilmesi ve katma değerli üretim yapısına geçişin sağlanması yolu ile kentsel ekonomiler ve ekonomik büyümeye katkı sunulmasıdır.


Programın özel amacı;
TRC2 Bölgesi’ndeki mevcut ve yeni kurulacak Karma ve İhtisas OSB, SS, İŞGEM ve Lojistik Merkezler/Köylerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, Ar-Ge laboratuvarlarının kurulması, rekabet gücünün artırılması, kamu üniversite sanayi işbirliklerinin oluşturulması, sanayide çalışacak iş gücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.


Programın Öncelikleri
1. Organize çalışma alanlarında sanayi üretimi ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen altyapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu, arıtma tesisi, atık bertarafı, ulaşım altyapısı vb.),

2. Bölgede ihtisas sanayi ve hizmet alanlarının (Lojistik Merkezler/Köyler, OSB, SS) kuruluş çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması, ihtisaslaşmanın ve kümelenmenin teşvik edilmesi,
3. Bölgenin ikincil büyüme merkezleri olan ilçelerde (Siverek, Viranşehir, Ergani, Bismil, Birecik, Silvan gibi) sanayi altyapısının geliştirilmesi,
4. Üniversite ve Sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferini arttırmak, ortak projeler yürütülmesini sağlamak üzere organize çalışma alanlarında ortak Tasarım Merkezi, Eğitim Merkezi, Üniversite Sanayi İş Birliği Merkezi ve Laboratuvar vb. kullanım alanlarının oluşturulması,
5. Yerleşim yerleri içerisinde kalmış sanayi alanlarının tamamen taşınması yerine bu alanlara eğitim ve kendin yap/dene-yap, STEM, robotik kodlama gibi teknoloji atölyeleri ve tasarım merkezi, bilim merkezi gibi yeni ve yenilikçi üretimin geliştirilmesine yönelik işlevler kazandırılması için model oluşturulması.

Program Bütçesi: 9.000.000 TL

Asgari: 75.000 TL - Azami: 750.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay

 

Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • İl Milli Eğitim Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl Müdürlükleri ve Enstitüler,
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Büyükşehir Belediyeleri ve Belediyeler,
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar vb.),
 • OSB Müdürlükleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
 • Sanayi Sitesi Kooperatifleri (Başvuruda bulunduğu tarihten itibaren 5 yıl boyunca kâr dağıtmayacağına dair karar alınmış olması ve bu hususun ana sözleşmede yer alması gerekmektedir).


Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine %75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi:
20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 03 Nisan 2019 tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.