2010 Yılı Teknik Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2010 Yılı Teknik Destek Programı

Ajansımızca, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için kendi uzman personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

2010 Yılı Teknik Destek Programı
1. PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ
Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;
 • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını,
Kapsamaktadır.

2. BU PROGRAMIN UYGULANMASINA İLİŞKİN KURALLAR
Teknik Destek taleplerinin sunulması, seçilmesi ve uygulanması, 08.11.2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nda (DYK) yer alan hükümlere göre olacaktır.

2.1. Programın Bütçesi
Bu program kapsamında verilecek teknik destekler için Ajansın 2010 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 600.000,00 TL’dir.

2.1.1. Programın Faaliyet Bütçesi
Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000,00 TL’yi aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

2.2.2. Eş Finansman
Teknik destek faaliyetlerinde yararlanıcı kuruluştan herhangi bir nakdi katkı (eş finansman) talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek, sadece uzman teminini ve uzmanların yol ve konaklama giderlerini kapsar.

2.2. Projenin Süresi
Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik desteğin uygulama süresi bir aydır. Aynı yararlanıcıya bir teknik destek dönemi (başvurular 2 aylık dönemler şeklinde değerlendirilecektir) içerisinde bir kez, yıl içerisinde ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez.

2.3. Programın Uygulanacağı Yer
Ajansımız tarafından verilecek teknik destekler, temelde Ajansın faaliyet gösterdiği TRC2 (Diyarbakır, Şanlıurfa) bölge sınırları dâhilinde sağlanır. Ancak programın amaçlarına uygun gerekçelendirilmek koşuluyla ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı faaliyetlere bölge dışında da destekler sağlanabilir.

2.4. Kimler Başvuruda Bulunabilir?
Teknik destekten sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;
 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,
 • Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile enstitüler,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Büyükşehir Belediyeleri, İl ve İlçe Belediyeleri, Köy Muhtarlıkları ve Mahalli İdare Birlikleri),
 • Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler,
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),
 • Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vs),
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Kȃr Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
Yararlanabilir.

2.5. Teknik Destek Sağlanacak Faaliyetlerin Uygunluğu
Ajans sadece aşağıda belirtilen alanlarda yer alan faaliyetlere teknik destek sağlayabilir:
 • Eğitim verme,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,
 • Geçici uzman personel görevlendirme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi, kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.
2.6. Örnek Proje Konuları
Teknik destek programına uygun örnek proje konularından bazıları aşağıdaki gibidir:
 • Yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerine destek verilmesine yönelik çalışmalar,
 • Bölgede bulunan tarihi, kültürel ve doğal yapıların korunması, tanıtılması ve turizme açılmasına yönelik her türlü eğitim, danışmanlık ve lobi faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ulusal ve uluslararası hibe desteklerinden bölgenin yararlanmasına yönelik projelerin hazırlanması,
 • Ulusal ya da uluslararası organizasyonların (sempozyum, kongre, fuar, çalıştay, konferans, bienal, festival vb.) bölgede gerçekleştirilmesine yönelik lobicilik faaliyetleri,
 • Ulusal ve uluslararası sermayeyi bölgeye çekmeye yönelik çalışmalar,
 • Bölgede bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile Sivil Toplum Kuruluşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
 • Yerel yönetimlerin planlama, eğitim çalışmaları vb. faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar,
 • Bölgede proje yazma ve yürütme kültürünün oluşturulması ve geliştirilmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler,
 • Bölgede entegre sanayi tesislerinin kurulmasına yönelik proje hazırlama çalışmalarının teknik açıdan desteklenmesi,
 • Kalite, tüketici sağlığı, gıda güvenliği, çevre vb. konularda akredite edilmiş kurumlar tarafından belgeleme hizmetlerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler,
 • Bölgenin sahip olduğu potansiyeller ve yatırım imkânlarının tanıtımına yönelik faaliyetler,
 • Bölgede bulunan tarihi ve kültürel değere sahip yapıların rölöve, restitüsyon, restorasyon, statik, aydınlatma ve çevre düzenleme projeleri ile uygulama projelerinin hazırlanmasına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
 • Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, STK, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları vb kurumların personellerine yönelik kariyer ve kişisel gelişim faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Bölgenin dış ticaret potansiyelinin geliştirilmesi, uluslararası tanıtımının sağlanması ve komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak çalışmalar,
 • Modern tarım yöntemleri ve iyi tarım faaliyetlerinin uygulanmasına yönelik üretici birliklerinin ve üreticilerin eğitilmesi (hastalık ve zararlılarla mücadele eğitimi vb.),
 • Bölgedeki laboratuarların akreditasyonuna yönelik faaliyetler,
 • Bölgede mesleki eğitim faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Bölgede yatırımı arttıracak, yatırımların önündeki engelleri ortadan kaldıracak ve yatırımcılara yol gösterecek her türlü danışmanlık, eğitim ve lobi faaliyetleri,
 • Bölgede öne çıkmış sektörlere yönelik kümelenme stratejilerinin hazırlanması,
 • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da kent müzelerinin oluşturulmasına yönelik teknik ve bilimsel danışmanlık hizmetleri,
 • Bölgede turizm ve tanıtıma yönelik hediyelik eşya üretim teknikleri vb. alanlara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetleri,
 • Bölge için marka değeri taşıyan ürünlerin marka ve patent haklarının alınması (Diyarbakır kadayıfı, Şanlıurfa biberi vb.),
 • Bölgede yapılması önemli görülen araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi (yoksulluk, işsizlik araştırması vb.),
 • Bölgede yer alan merkezlerin risk planlarının hazırlanması (Afet Planı vb.)
 • Bölge halkına verilen hizmetin verimliliğinin ve kalitesinin arttırılması için kamu kurum ve kuruluşlarının personeline yönelik bilgisayar eğitimi (e-devlet uygulamaları, Office programları vb.)
 • Dezavantajlı gruplara yönelik hazırlanan projelere teknik destek hizmetleri,
 • Maliyet analizi, optimizasyon ve simülasyon çalışmaları,
 • Kalite yönetim sistemleri uygulama eğitimleri,
 • Anket ve istatistikî çalışmalar,
 • İnternet, intranet siteleri, veritabanı sistemleri vb. geliştirilmesi çalışmaları,
 • Kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu masaüstü ve web uygulamaları,
 • Kurumsallaşma, kurumsal kimlik ve kurumsal kapasite geliştirmeye yönelik faaliyetler.
2.7. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler
2.7.1. Teknik Destek Başvuru Formu ve Diğer Belgeler
Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Teknik Destek Başvuru Formu (EK-A) ve talep edilen diğer belgeler (EK-B, EK-C)  ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi’nden veya aşağıdaki internet adreslerinden temin edilebilir.
www.karacadag.org.tr
www.investdiyarbakir.com
www.investsanliurfa.com

2.7.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Potansiyel başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansın internet sitesinden erişilebilecek bilgi sistemindeki Başvuru Veri Giriş Formunu (BVGF) doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur. Ayrıca, bu formun matbu nüshası (çıktısı) da Başvuru Formuna eklenmelidir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.
Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir Alındı Belgesi verilir) aşağıdaki adreslere yapılır.
Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

DİYARBAKIR BAŞVURU BÜROSU
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Program Yönetim Birimi
Selehattini Eyyubi Bulvarı No:15/a Km.PK :21080
Bağlar/DİYARBAKIR

ŞANLIURFA BAŞVURU BÜROSU
KARACADAĞ KALKINMA AJANSI
Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi
Şanlıurfa İl Özel İdaresi Binası, Paşabağı Mahallesi,Adalet Caddesi No:7/A
ŞANLIURFA

2.7.3. Başvuruların Alınması İçin Son Başvuru Tarihi
Teknik Destek Programına başvuru yapılabilmesi için son tarih 31 Aralık 2010 saat 18.00’dır. Programa başvuruda bulunmak isteyenler bu tarihi beklemek zorunda değildirler. Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular, teslim alınmayacak ve hiçbir şekilde değerlendirilmeyecektir. Posta veya kargo şirketinden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 
Daha fazla bilgi almak için sorularınızı, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi: pyb@karacadag.org.tr
Fax:+90 (412 237 12 74)- 0530 833 76 98