2022 Yılı Teknik Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2022 Yılı Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalar ile kalkınma ajansları için 2022 yılı teması olarak belirlenen Genç İstihdamı temasına katkı sunacak eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

2022 Yılı Teknik Destek Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılından itibaren Ajansların yürüttüğü çalışmaların bölge ölçeğinde uzun vadeye yayılması, sistemli yürütülmesi ve çıktı odaklı olmasını teminen Sonuç Odaklı Programlama yaklaşımını geliştirmiş ve Ajanslar tarafından uygulanması amacıyla gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu çerçevede Ajansımız tarafından üç adet Sonuç Odaklı Program (SOP) geliştirilmiştir. Bunlar Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı, Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı ve Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı’dır. Sonuç Odaklı Programların dışında kalan, ancak bölgesel kalkınma konusunda bir potansiyel sunan diğer konular ise Yerel Kalkınma Fırsatları (YKF) başlığı altında ele alınmıştır. Bu teknik destek programı kapsamında yapılacak başvurularda SOP’ların ve YKF’nin işaret ettiği öncelikler gözetilerek ilgili referans kodlu programa başvuru yapılmalıdır.

Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı ile TRC2 Bölgesinde stratejik imalat sanayi sektörlerine odaklanarak istihdamın ve katma değerin artırılması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlandırılmasını amaçlanmaktadır.

Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı ile Bölge illerinde beşerî sermayenin güçlendirilmesi suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.


Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı
ile Bölgemizin stratejik sektörleri arasında yer alan, hızlı büyüme potansiyeline sahip, aynı zamanda hızlı istihdam artışı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Yerel Kalkınma Fırsatları ile SOP’lar dışında kalan ancak bölgesel kalkınma açısından büyük bir önem arz eden, bölgenin içsel potansiyelini harekete geçirici, bölgesel rekabetçiliği geliştirebilecek projelerin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Bütçesi

Azami Destek Tutarı

1. Öncelik: Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı

250.000 TL

30.000 TL

2. Öncelik: Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Program

200.000 TL

30.000 TL

3. Öncelik: Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı

250.000 TL

30.000 TL

4. Öncelik: SOP’lar Dışında Kalan Yerel Kalkınma Fırsatları Programı

100.000 TL

30.000 TL

Programın Toplam Bütçesi:

800.000 TL


Program için ayrılan kaynağın bitmesi halinde son başvuru tarihi beklenmeden program sonlandırılacaktır. Sonlandırmaya ilişkin ilan
ajansın internet sitesinde yayınlanacaktır.


SOP
Temelli
Önceliklere Göre KAYS Üzerinden Başvuru Yapılması Gereken Referans Kodları:

Öncelik Adı

KAYS Referans Kodu

Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması SOP’u ile ilgili olan Öncelik 1 için:

TRC2/22/TD/SOP-1

Çocuklar ve Gençler SOP’u ile ilgili olan Öncelik 2 için:

TRC2/22/TD/SOP-2

Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma SOP’u ile ilgili olan Öncelik 3 için:

TRC2/22/TD/SOP-3

SOP’lar Dışında Kalan Yerel Kalkınma Fırsatları (YKF) ile ilgili olan Öncelik 4 için:

TRC2/22/TD/YKF


Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Valilikler

 • Kaymakamlıklar

 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları

 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri)

 • Üniversiteler

 • Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl, İlçe Müdürlükleri ve Enstitüler

 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, (RAM, okul, hastane, halk eğitim, gibi kurumların bağlı oldukları il/ilçe/bölge müdürlükleri adına başvuru yapmaları gerekmektedir.)

 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, vb.),

 • Organize Sanayi Bölgeleri

 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

 • Sanayi Siteleri

 • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Birlik, Vakıflar, Kooperatifler vb.)

 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler

Başvuru sahipleri bir dönemde en fazla 2 (iki) proje başvurusu yapabilir. Bir dönemde aynı başvuru sahibinin en fazla 2 (iki), bir yılda en fazla 4 (dört) projesi desteklenebilir. Projenin başvurulan SOP’un konusu ile ilgili olmaması durumunda söz konusu proje değerlendirme sırasında elenecektir.