2020 Yılı Teknik Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2020 Yılı Teknik Destek Programı

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2018 yılından itibaren Ajansların yürüttüğü çalışmaların bölge ölçeğinde uzun vadeye yayılması, sistemli yürütülmesi ve çıktı odaklı olmasını teminen Sonuç Odaklı Programlama yaklaşımını geliştirmiş ve Ajanslar tarafından uygulanması amacıyla gerekli çalışmaları başlatmıştır. Bu çerçevede Ajansımız tarafından üç adet Sonuç Odaklı Program (SOP) geliştirilmiştir. Bunlar Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı, Toplumsal Dönüşüm İçin Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı ve Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı’dır. Bu teknik destek programı kapsamında yapılacak başvurularda SOP’ların işaret ettiği önceliklere gözetilerek ilgili referans kodlu programa başvuru yapılmalıdır.

Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı ile TRC2 Bölgesinde stratejik imalat sanayi sektörlerine odaklanarak istihdamın ve katma değerin artırılması ve bu yolla ekonomik büyümenin hızlandırılmasını amaçlanmaktadır.

Toplumsal Dönüşüm İçin Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Programı ile Bölge illerinde beşerî sermayenin güçlendirilmesi suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.

Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı ile Bölgemizin stratejik sektörleri arasında yer alan, hızlı büyüme potansiyeline sahip, aynı zamanda hızlı istihdam artışı sağlayabilecek turizmin bölgesel ölçekte markalaşma, tanıtım ve pazarlanması ile bölgesel kalkınmanın hızlandırılması amaçlanmaktadır.


Programın Bütçesi

Azami Destek Tutarı

1. Öncelik: Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması Sonuç Odaklı Programı

250.000 TL

20.000 TL

2. Öncelik: Toplumsal Dönüşüm İçin Çocuklar ve Gençler Sonuç Odaklı Program

200.000 TL

20.000 TL

3. Öncelik: Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı

200.000 TL

20.000 TL

Programın Toplam Bütçesi:

650.000 TL

 

SOP Temelli Önceliklere Göre KAYS Üzerinden Başvuru Yapılması Gereken Referans Kodları:

Öncelik Adı

KAYS Referans Kodu

Stratejik İmalat Sektörlerinde Rekabetçiliğin Artırılması SOP’u ile ilgili olan Öncelik 1 için:

TRC2/20/TD/SOP-1

Toplumsal Dönüşüm için Çocuklar ve Gençler SOP’u ile ilgili olan Öncelik 2 için:

TRC2/20/TD/SOP-2

Mezopotamya Tanıtım ve Markalaşma SOP’u ile ilgili olan Öncelik 3 için:

TRC2/20/TD/SOP-3


Uygun Başvuru Sahipleri:

 • Valilikler
 • Kaymakamlıklar
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri)
 • Üniversiteler
 • Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl, İlçe Müdürlükleri ve Enstitüler
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları, (RAM, okul, hastane, halk eğitim, gibi kurumların bağlı oldukları il/ilçe/bölge müdürlükleri adına başvuru yapmaları gerekmektedir.)
 • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, vb.),
 • Organize Sanayi Bölgeleri
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
 • Sanayi Siteleri
 • Kâr amacı gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları, Birlik ve Kooperatifler
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler

ile yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.

2020 Yılı Teknik Destek Başvuru Rehberi için tıklayınız.
Ortaklık Beyannamesi için tıklayınız.
Teknik Şartname Örneği için tıklayınız.
Yetkilendirme Yazısı için tıklayınız.
Ön Fizibilite Raporu Formatı için tılayınız.
KAYS Yardım Dokümanı için tıklayınız.
Teknik Destek Programı Örnek Başvuru Formu için tıklayınız.

2020 Yılı Teknik Destek Programına başvurmak için tıklayınız.