Personel Giriş Sınav İlanı

15 Ağustos 2011 Pazartesi 09:46
 • Personel Giriş Sınav İlanı

Personel Giriş Sınav İlanı

Karacadağ Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 2 (iki) Uzman Personel (Mimar, Ziraat Mühendisi), 1 (bir) İç Denetçi ve 3 Destek Personeli (Yönetici Asistanı, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi, Büro ve Arşiv Görevlisi) alımı yapılacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın merkezi Diyarbakır İli olup, Ajans’ın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bu nedenle, sınavda başarılı olanlardan Ziraat Mühendisi Şanlıurfa’da görevlendirilecektir. Diğer personeller de Ajansın iş yükü dikkate alınarak bu illerden, Ajans’ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. 

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ : 05/09/2011

SON BAŞVURU TARİHİ : 21/09/2011 

SINAV TARİHİ : 03/10/2011

BAŞVURU YERİ : Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu, Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR (Tel: (0412) 237 12 16-17 Faks: (0412) 237 12 14 E-posta: mavci@karacadag.org.tr)

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

2. UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1. KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) Üniversitelerin Mimarlık ve Ziraat Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

KPDS Denklik Tablosu  

KPDS

TOEFL IBT

TOEFL CBT

TOEFL PBT

TOEIC (1390 Tavan Puan)

TOEIC (990 Tavan Puan)

IELTS

70

65

155

470

775

596

6

c) KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dalları itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak. 


ALAN

ALINACAK UZMAN SAYISI

KPSS

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Mimarlık

1

KPSS 3 veya 4

80

Ziraat Mühendisliği

1

KPSS 3 veya 4

80

 2.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar:

a) Üniversitelerin Mimarlık ve Ziraat Mühendisliği dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

c) Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak?;

 • Planlama, Programlama, 
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi, 
 • İzleme ve Değerlendirme, 
 • Tanıtım, Danışmanlık, 
 • Şehircilik ve Çevre, 
 • Araştırma-Geliştirme, 
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri, 
 • Finansman, 
 • İnsan Kaynakları Yönetimi, 
 • Uluslararası Ticaret.

2.3. Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır: 


ALAN

TERCİH NEDENLERİ

(Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır)

 
 

Mimarlık

Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle restorasyon alanında).

Ø İkinci Yabancı Dil bilmek ve bunu belgelendirmek.

Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

 

Ziraat Mühendisliği

Ø Ziraat Fakültelerinin Zootekni veya Tarım Ekonomisi Bölümlerinden mezun olmak.

Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak (özellikle kalkınma kuramları, bölgesel ve yerel kalkınma, kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi alanlarında).

Ø İkinci Yabancı Dil bilmek ve bunu belgelendirmek.

Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

 

 2.4. Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, 

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi, 

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, 

i) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10-11 Temmuz 2010 ve 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden 80 ve üzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcı belge (başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir. Ancak sınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında resmi onaylı iş döküm belgesi sunması zorunludur*. İş tecrübesi süresinin hesabında, lisans düzeyinde mezun olduğu tarihten sonraki süre dikkate alınacaktır).

k) Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşındığını gösterir belgelerin asılları veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

3. İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1 Aranan Nitelikler:

a) Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuş olmak. 

b) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olmak. 

c) Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

3.2 İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

a) İş Talep Formu (Ek–1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) sonuç belgesinin ya da buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, 

d) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı,

f) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi, 

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi, 

i) Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmış olduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

4. DESTEK PERSONELİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

4.1 Yönetici Asistanı: Bir kişi alınacak olup sınava giriş şartları aşağıdaki gibidir.

4.1.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Halkla İlişkiler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 ve 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak. 


ALAN

ALINACAK PERSONEL SAYISI

KPSS

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Halkla İlişkiler

1

KPSS P2

KPSS P3

KPSS P4

70

4.1.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar:

a) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Halkla İlişkiler bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

4.2 Bütçe ve Muhasebe Görevlisi: Bir kişi alınacak olup sınava giriş şartları aşağıdaki gibidir.

4.2.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme, Ekonometri veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 ve 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak. 


ALAN

ALINACAK PERSONEL SAYISI

KPSS

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Maliye, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Hukuk, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ve Halkla İlişkiler

1

KPSS P2

KPSS P3

KPSS P4

70

 4.2.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar:

a) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Maliye, İktisat, İşletme, Ekonometri veya Muhasebe bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

4.3 Büro ve Arşiv Görevlisi: Bir kişi alınacak olup sınava giriş şartları aşağıdaki gibidir.

4.3.1 KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

a) 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 10-11 Temmuz 2010 ve 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak. 


ALAN

ALINACAK PERSONEL SAYISI

KPSS

PUAN TÜRÜ

TABAN PUANI

Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi

1

KPSS P2

KPSS P3

KPSS P4

70

 4.3.2 KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar:

a) KPSS şartı aranmaksızın iş deneyimiyle başvuracak adaylar için; 4 yıllık fakülte veya yüksekokulların Arşivcilik, Kütüphanecilik, Dokümantasyon, Bilgi ve Belge Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri, İşletme Bilgi Yönetimi bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurumunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden lisans düzeyinde mezun olmak,

b) Herhangi bir kamu veya özel sektör kuruluşunda yukarıda sayılan alanlarda en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak.

4.4 Destek Personeli İçin Tercih Nedenleri: 

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek Destek Personeli için tercih sebebi olacaktır: 


ALAN

TERCİH NEDENLERİ

(Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır)

 
 

Yönetici Asistanı

Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.

Ø Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Ø Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak. 

Ø MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

Ø Resmi yazışma ile veri hazırlama, işleme ve arşivleme konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak.

 

Bütçe ve Muhasebe Görevlisi

Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.

Ø Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Ø MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

Ø Resmi yazışma ile veri hazırlama, işleme ve arşivleme konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak.

Ø Bankacılık, kredi takip süreçleri, mali istihbarat veya denetim uygulamaları konularında tecrübe sahibi olmak.

Ø Bütçe, muhasebe ve finans konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak.

Ø Finansal raporlama ve bütçeleme konusunda tecrübe sahibi olmak.

Ø Kamu Muhasebe Sistemi (SAY 2000i) ve Bütçe Yönetim ve Enformasyon Sistemi (BYES) alanında tecrübe sahibi olmak.

Ø Ücret bordrosu ve puantaj hazırlama konusunda tecrübe sahibi olmak.

Ø Kamu İhale Sistemi konusunda tecrübe sahibi olmak.

Ø Avrupa Birliği, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlar tarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.

Ø Pazar analizleri, yatırımlara ilişkin mevzuat, gümrük mevzuatı, uluslararası ticaret, ticari eşleştirmeler vb. konularda tecrübe sahibi olmak.

Ø Hibe veya Mali Destek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Proje Döngüsü Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

 

Büro ve Arşiv Görevlisi

Ø Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.

Ø Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (KPDS) en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

Ø Büro Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.

Ø MS Office programlarını iyi düzeyde kullanabilmek.

Ø Resmi yazışma ile veri hazırlama, işleme ve arşivleme konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak.

Ø Arşivcilik, kütüphanecilik, dokümantasyon, bilgi ve belge yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, işletme bilgi yönetimi veya büro yönetimi konularından herhangi birinde kamu veya özel kesimde tecrübe sahibi olmak.

 

4.5 Destek Personeli İçin Başvuruda İstenecek Belgeler:

 a) İş Talep Formu (EK-1),

b) Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

c) 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,

d) Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,

e) Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ay içerisinde alınmış belgenin aslı, 

f) KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 10-11 Temmuz 2010 ve 09–10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilen alanlarda ilgili puan türlerinden en az 70 veya daha yüksek puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

g) Özgeçmiş,

h) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ay erteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösteren belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

i) Tercih sebebi olarak sayılan niteliklere sahip olduklarını ispatlayıcı diğer bilgi ve belgelerin asılları veya Noter tasdikli suretleri ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,

j) KPSS’ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranların kamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcı belge (başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir. Ancak sınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında resmi onaylı iş döküm belgesi sunması zorunludur?. İş tecrübesi süresinin hesabında, lisans düzeyinde mezun olduğu tarihten sonraki süre dikkate alınacaktır).

5. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvuru belgelerini 21/09/2011 Çarşamba günü saat 18.00’e kadar Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR (Tel: (0412) 237 12 16-17 Faks: (0412) 237 12 14 E-posta: mavci@karacadag.org.tr) adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu”na elden teslim etmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

6. ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI 

Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek niteliğe haiz olduğu tespit edilerek sözlü yarışma sınavına çağrılan adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 27/09/2011 tarihinden itibaren Ajansın web sitesi olan www.karacadag.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda her branşta alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday sözlü yarışma sınavına çağırılabilecektir. 

Sözlü yarışma sınavına çağrılacak adaylar belirlenirken, başvuru için gerekli niteliklere sahip uzman personel adayların KPSS ve KPDS puanlarının ortalamaları alınarak sıralama yapılacaktır. Destek Personeli (Yönetici Asistanı, Bütçe ve Muhasebe Görevlisi, Büro ve Arşiv Görevlisi) adayları ise, KPSS puanlarına göre sıralanacaktır.  

İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olan puanı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır. 

İş Tecrübesi

KPSS Puanı Eşdeğeri

Uzman Personel

Destek Personeli

5 Yıl

80

70

5-10 Yıl

Her yıl için 2 puan.

Her yıl için 2 puan.

10+Yıl

Puan verilmeyecektir.

7. SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma Sınavı, 03/10/2011 tarihleri arasında Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası”nda yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

8. YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarı durumu, adayın alanındaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan isteyebilir. Değerlendirmelerde, adayın 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği ve yukarıda her bir branş için belirtilen tercih nedenlerine sahip olması dikkate alınarak işlem tesis edilecektir.

9. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)’tir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)’in üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanlar arasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercih sebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısı kadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. 

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesi olan www.karacadag.org.tr internet adresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans’ta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

10. SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazanan adayların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için ilgili kişilere göreve başlama çağrı yazısı yazılacaktır. Adayların, göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (onbeş) gün içerisinde Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmeleri gerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (onbeş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali, sınav sonuçlarının Ajansın internet sitesinden yayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Ajans Genel Sekreterinin önerisi üzerine Ajans Yönetim Kurulu Kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır. 

Deneme süresi içinde, personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenecektir. Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak ve bunu Ajans Genel Sekreterine sunacaktır. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun Kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

11. PERSONELE ÖDENECEK AYLIK ÜCRET

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 18 inci maddesine göre, Ajans personelinin ücret ve gündelikleri ile diğer malî ve sosyal hakları Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararıyla tespit edilen alt ve üst limitleri geçmemek üzere Ajans Yönetim Kurulunca belirlenir. 

Yüksek Planlama Kurulu’nun (YPK) 2009 ve 2011 yıllarında belirlemiş olduğu limitler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Unvan

YPK Tarafından Belirlenen Limitler (TL)

En Düşük (Net)

En Yüksek (Net)

İç Denetçi

4.500,00

6.000,00

Uzman Personel

3.500,00

4.500,00

Destek Personeli

1.750,00

2.250,00

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

İŞ TALEP FORMU: Ajansın web sitesi olan www.karacadag.org.tr adresinden temin edilebilir.

 

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

*Kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerde çalışan adaylar için lisans düzeyinde mezun olduğu tarih değil, ilgili kadroya/göreve resmi olarak atandığı tarih esas alınarak bu süre hesaplanacaktır.