2011 Yılı Teknik Destek Programı Başladı !

4 Kasım 2011 Cuma 17:18
  • 2011 Yılı Teknik Destek Programı Başladı !

Ajansımızca, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için kendi uzman personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik destek hizmetleri sağlanacaktır.

Teknik Destek NEDİR?

  •  Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici teknik faaliyetlere verilen destektir. 
  •  Ajans uzmanları veya Ajans'ın belirlediği uzman/danışman tarafından hizmet alımı yoluyla sağlanır. 
  •  Faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli çalışma materyalleri ile eğitim, çalıştay vb. çalışmaların organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanıcı veya ortağı tarafından sağlanır.

Teknik Destek Ne DEĞİLDİR?

  •  Bir mali destek türü değildir.
  •  Yararlanıcının gelir elde edebileceği bir destek türü değildir. 
  •  Gerçek kişiler ile kar amacı güden kurum ve kuruluşların başvurabileceği bir destek türü değildir. 
  •  Uzman/danışman ücreti ve bu kişilerin yol ve konaklama giderleri dışında herhangi bir maliyet uygun maliyet değildir.

 

PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

  • Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,
  • Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını,

Kapsamaktadır.

PROGRAMIN BÜTÇESİ

Toplam Kaynak Tutarı: 130.000,00 TL

Azami Maliyet: 15.000,00 TL

Bu program kapsamında verilecek teknik destekler için Ajansın 2011 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 130.000,00 TL’dir.

Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti 15.000,00 TL’yi aşamaz. 


BAŞVURU ŞEKLİ VE YAPILACAK İŞLEMLER

Teknik Destek Başvuru Formu ve Diğer Belgeler

Başvurular, bu rehberin ekinde bulunan Teknik Destek Başvuru Formu (EK-A) ve talep edilen diğer belgeler (EK-B, EK-C) ile birlikte yapılmalıdır. Bu belgeler, Karacadağ Kalkınma Ajansı’ndan, Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi’nden veya aşağıdaki internet adreslerinden temin edilebilir.

www.karacadag.org.tr

www.investdiyarbakir.com

www.investsanliurfa.com

Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Potansiyel başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansın internet sitesinden erişilebilecek bilgi sistemindeki Başvuru Veri Giriş Formunu (BVGF) doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur. Ayrıca, bu formun matbu nüshası (çıktısı) da Başvuru Formuna eklenmelidir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik olarak bir başvuru kodu üretecek olup, bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır.

Proje başvuruları, kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketiyle veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir Alındı Belgesi verilir) aşağıdaki adreslere yapılır.

DİYARBAKIR BAŞVURU BÜROSU

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

Program Yönetim Birimi

Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı 1.Km No: 15/A  PK: 21080

Bağlar/DİYARBAKIR

 


 

ŞANLIURFA BAŞVURU BÜROSU

 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

 

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi

 

SGK Binası, Paşabağı Mahallesi, Adalet Caddesi No: 7/A ŞANLIURFA

 

 

BAŞVURULARIN ALINMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ

 

Son Başvuru Tarihi: 31.12.2011

 

Saati: 18.00

 

 

Programa başvuruda bulunmak isteyenler bu tarihi beklemek zorunda değildirler. 

Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular, teslim alınmayacak ve hiçbir şekilde değerlendirilmeyecektir.

Posta veya kargo şirketinden kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

Daha fazla bilgi almak için sorularınızı, teklif çağrısının referans numarasını açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi: pyb@karacadag.org.tr

Fax:+90 (412 237 12 74)

 

Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Başvuru Formu ve Ekleri için tıklayınız.

Program Broşürü için tıklayınız.

Başvuru Veri Giriş Formu için tıklayınız.