Ajansımızın Ismi ' Karacadağ Kalkınma Ajansı ' Olarak Değişti

24 Ağustos 2010 Salı 18:32

“Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı” (DUKA) olan Ajansımızın ismi, “Karacadağ Kalkınma Ajansı” olarak değişti.

 22.11.2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10.11.2008 tarih ve 2008/14306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Merkezi Diyarbakır’da olmak üzere TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-Şanlıurfa) Kalkınma Ajansı kurulmuş bulunmaktadır.

25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin “Ajansın İsmi ve Amblemi” başlıklı 28 inci maddesinde (Danıştay 10. Dairesinin 2006/5588 E ve 2009/1879 K. ile iptal); “her ajans kendine bir isim ve amblem belirler.

Ajansın kurulu olduğu bölgedeki illerin valileri, kuruluş kararnamesinin yayımlandığı tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde Ajansın ismi ve amblemini belirler ve Müsteşarlığın onayına sunar. Ajans ismi ve amblemi belirlenirken, belirlenen ismin ve amblemin bölgenin tamamını temsil ve ifade edebilir nitelikte olması esastır. Bu çerçevede, bölgeyi tanıtıcı tarihi, kültürel veya coğrafi isimlerden yararlanılabilir. Ancak siyasi veya etnik bir görüş veya düşünceyi ifade eden veya çağrıştıran isim ve amblemler Ajansın ismi ve amblemi olamaz” hükmüne yer verilmiştir.

Bu hüküm doğrultusunda, Ajansımız Yönetim Kurulunun 30.01.2009 tarihli toplantısında,  TRC2 Bölgesi Ajansı isminin “Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı” (DUKA) olarak seçilmesine karar verilmiş ve bu karar DPT Müsteşarlığı tarafından uygun görülmüştü.

Yeni İsim “KARACADAĞ”

Ajansımızın hizmette bulunduğu Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinin coğrafi olarak ortasında bulunan ve bu iki ilimizi birbirinden ayıran sınırları belirleyen “Karacadağ”, aynı zamanda yayvan yapısıyla her iki ilimiz sınırları içerisinde geniş bir alanı kaplamaktadır.

Karacadağ’ın batısında Harran, Suruç, Ceylanpınar ve Birecik ovaları yer alır. Doğusunda ise, Dicle Nehri ve kollarının toplandığı Diyarbakır Havzası çok verimli bir ovaya sahiptir.

Yakın zamanda yapılan birçok araştırma bulgularına göre, “dünyada buğday tarımının ilk kez  bu yörede yapıldığı”, birçok tahıl çeşidinin “gen merkezi”nin bu yöre olduğu ve dünyaya bu bölgeden yayıldığı anlaşılmıştır.

Tarihte ve günümüzde bölgemiz ekonomisinde tarımın önemli bir yer tuttuğu gerçeği gözönünde bulundurulduğunda, “Karacadağ”, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri açısından çok belirleyici bir sembol olarak ortaya çıkmaktadır.

“Diyarbakır-Şanlıurfa Kalkınma Ajansı” isminin kullanımındaki zorluk, diğer ajans örnekleri ve Karacadağ’ın bölge ekonomisi için önemi dikkate alınarak, Ajansımız Yönetim Kurulu’nun 24.12.2009 tarih ve 2009/12-7 nolu kararıyla, Ajansımızın isminin “Karacadağ Kalkınma Ajansı” olarak değiştirilmesine karar verilmiş ve bu karar Devlet planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca onaylanmıştır.