Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınav İlanı

12 Nisan 2013 Cuma 13:13
 • Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Giriş Sınav İlanı

Karacadağ Kalkınma Ajansı’na 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesinin kalkınması ve gelişmesine hizmet etmek isteyen, esnek ve dinamik çalışabilen, yaratıcı ve analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendiliğinden iş yapabilme becerisine sahip, kendine güvenen, iletişime açık, pozitif düşünen, üretken, değişen çalışma koşullarına kolay uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) İç Denetçi ve 6 (altı) Uzman Personel (1 Ziraat Mühendisliği, 1 Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği, 1 Makine Mühendisliği, 1 İktisat ve 2 Uluslararası İlişkiler mezunu) alımı yapılacaktır.

Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın merkezi Diyarbakır İli olup,Ajans'ın faaliyet alanını Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri oluşturmaktadır. Bunedenle, sınavda başarılı olan adaylar Ajansın iş yükü dikkate alınarak buillerden, Ajans'ın uygun göreceği herhangi birinde çalışacaktır. 

BAŞVURU BAŞLANGIÇTARİHİ : 02.05.2013

SON BAŞVURU TARİHİ : 17.05.2013

SINAV TARİHİ : 23.05.2013 
 

BAŞVURU YERİ : Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Bürosu, Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR (Tel: (0412) 237 12 16-17 Faks:(0412) 237 12 14 E-posta: mavci@karacadag.org.tr)

1- ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR

GENEL ŞARTLAR

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenensuçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şerefve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariçkaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarınıaçığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ayerteletmiş olmak ya da askerlikten muaf olduğunu belgelemek.

2- İÇ DENETÇİ İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

2.1 Aranan Nitelikler:

 • Üniversitelerin hukuk, iktisat, maliye, işletme, kamu yönetimi,uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ilemühendislik dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabuledilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmuşolmak.
 • Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmışolmak.
 • Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizcedilinden en az 70 puan almış veyageçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararasıgeçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.

2.2 İç Denetçi İçin Başvuruda İstenen Belgeler:

 • İş Talep Formu (Ek-1),
 • Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Notertasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veyaYabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesinin ya da buna denkkabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslı veyaNoter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
 • Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ayiçerisinde alınmış belgenin aslı,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ayerteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösterenbelgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmekşartıyla fotokopisi,
 • Kamuda denetim elemanı olarak en az 10 (on) yıl çalışmışolduğuna ilişkin Hizmet Döküm Belgesinin aslı veya Noter tasdikli sureti ya daaslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi.

3- UZMAN PERSONEL İÇİN SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI

3.1 KPSS (Kamu PersoneliSeçme Sınavı) Puanı ile Başvuracak Adaylar:

 • Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği,Makine Mühendisliği, İktisat ve Uluslar arası İlişkiler dallarından veyabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
 • Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS)İngilizce dilinden en az 70 puan almış veya geçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilenuluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,

KPDS/YDS Denklik Tablosu

KPDS/YDS TOEFL IBT TOEFL CBT TOEFL PBT IELTS
70 84 221 561 5

 • KPSS puanı ile başvuracak adaylar için, Öğrenci Seçme veYerleştirme Merkezi tarafından 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08 Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından mezun oldukları öğrenim dallarıitibariyle aşağıdaki tabloda gösterilen ilgili puan türlerinden en az 80 puan almış olmak.

ALAN ALINACAK UZMAN SAYISI KPSS
PUAN TÜRÜ TABAN PUANI
Mimarlık veyaİnşaat Mühendisliği 1 KPSS 3 veya 4 80
Ziraat Mühendisliği 1 KPSS3 veya 4 80
İktisat 1 KPSS 9 veya 28 80
Makine Mühendisliği 1 KPSS3 veya 4 80
Uluslar arasıİlişkiler 2 KPSS 33 veya 36 80

 3.2. KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi İle Başvuracak Adaylar:

Üniversitelerin Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği,Makine Mühendisliği, İktisat ve Uluslar arası İlişkiler dallarından veyabunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) kabul edilen yurt dışındakiyükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,

 • Son beş yıl içerisinde Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi SeviyeTespit Sınavında (KPDS) veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) İngilizcedilinden en az 70 puan almış veyageçerlilik süresi (iki yıl) dolmamış buna denk kabul edilen uluslararasıgeçerliliği bulunan belgeye sahip olmak,
 • Başvuru tarihi itibarıyla 50yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdakikonularda belgelendirilebilecek şekilde enaz 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak*;
  • Planlama, Programlama,
  • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
  • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
  • İzleme ve Değerlendirme,
  • Tanıtım, Danışmanlık,
  • Şehircilik ve Çevre,
  • Araştırma-Geliştirme,
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
  • Finansman,
  • İnsan Kaynakları Yönetimi,
  • Uluslararası Ticaret.
  • 3.3 Uzman Personel İçinTercih Nedenleri:

Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi vedeneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır:

TERCİH NEDENLERİ
(Sözlü Sınav sırasında kullanılacaktır)
 • Yüksek Lisans veya Doktora yapmış olmak.
 • İkinci Yabancı Dil bilmek ve bunubelgelendirmek.
 • Avrupa Birliği, Dünya Bankası, BirleşmişMilletler Kalkınma Programı, Kalkınma Ajansları vb. donör kuruluşlartarafından finanse edilen hibe programları kapsamında çalışmış olmak.
 • Hibe veya MaliDestek Yönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.
 • Proje DöngüsüYönetimi konusunda eğitim almış veya tecrübe sahibi olmak.
 • Avrupa BirliğiDestek Mekanizmaları ve Uygulamaları konusunda eğitim almış veya tecrübesahibi olmak.
 • FizibiliteÇalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme,Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme BilgiSistemlerinin Kullanılması konularında eğitim almış veya tecrübe sahibiolmak.

  • 3.4 Uzman Personel İçin Başvuruda İstenen Belgeler:
 • İş Talep Formu (Ek-1),
 • Öğrenim Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin aslı veya Notertasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)veya Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuç belgesinin ya da bunadenk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil belgesinin aslıveya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • 4,5 x 6 ebadında 3 (üç) adet vesikalık fotoğraf,
 • Sabıkasının bulunmadığına dair Cumhuriyet Savcılığından son 3 ayiçerisinde alınmış belgenin aslı,
 • Nüfus Cüzdanı Sureti veya fotokopisi,
 • Özgeçmiş,
 • Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya en az 6 ayerteletmiş ya da askerlikten muaf olduğunu gösterenbelgenin aslı veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmekşartıyla fotokopisi,
 • KPSS puanıyla başvuracak adaylar için, 09-10 Temmuz 2011 ve 07-08Temmuz 2012 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında yukarıda belirtilenalanlarda ilgili puan türlerinden 80 veüzeri puan aldıklarını gösterir belgenin aslı veya Noter tasdikli sureti yada aslı Ajansa ibraz edilmek şartıyla fotokopisi,
 • KPSS'ye girme şartı aranmaksızın iş tecrübesi ile başvuranlarınkamu kurumlarından veya ilgili Sosyal Güvenlik Kurumunda alacakları ispatlayıcıbelge (başvuru için SGK internet sitesinden alınacak çıktı yeterlidir. Ancaksınavda başarılı olan adayların sözleşme aşamasında resmi onaylı iş dökümbelgesi sunması zorunludur*. İş tecrübesi süresinin hesabında, lisans düzeyinde mezun olduğutarihten sonraki süre dikkate alınacaktır).
 • Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşındığını gösterirbelgelerin asılları veya Noter tasdikli sureti ya da aslı Ajansa ibraz edilmekşartıyla fotokopisi. 

 •  
 • 4-BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

Adayların, sınava katılabilmek için yukarıda sayılan başvurubelgelerini 17.05.2013 Cuma günü saat 18.00'e kadar Selahattini Eyyubi Mah.Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR (Tel: (0412) 237 1216-17 Faks: (0412) 237 12 14 E-posta:mavci@karacadag.org.tr) adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı İnsanKaynakları Bürosu”na elden teslimetmeleri veya son başvuru tarihine kadar ulaşmak kaydıyla posta yolu ile göndermelerigerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılan başvurular ile postadakigecikmeler dikkate alınmayacaktır. 

5- ÖN DEĞERLENDİRME VE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA ÇAĞRI

Ajans'a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerindedeğerlendirildikten sonra, yarışma sınavına katılabilecek niteliğe haiz olduğutespit edilerek sözlü yarışma sınavına çağrılan adayların isimleri ile sınavailişkin tarih ve yer bilgileri 20.05.2013 tarihinden itibarenAjansın internet sitesi olan www.karacadag.org.trinternet sayfasındailan edilecektir. 

Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Yapılacak değerlendirme sonucunda her branşta alınması planlanan personel sayısının 4 (dört) katına kadar aday sözlü yarışmasınavına çağırılabilecektir. 
Sözlü yarışma sınavına çağrılacak adaylar belirlenirken, başvuruiçin gerekli niteliklere sahip uzman personel adayların KPSS ve KPDS/YDS puanlarınınortalamaları alınarak sıralama yapılacaktır. 
İş tecrübesi ile başvuran adayların KPSS Puanı eşdeğeri olan puanıaşağıdaki gibi hesaplanacaktır.

İş Tecrübesi KPSS Puanı Eşdeğeri
5 Yıl 80
5-10 Yıl Her yıl için 2 puan.
10+ Yıl Puan verilmeyecektir.

 

6- SINAV YERİ VE TARİHİ

Yarışma Sınavı, 23.05.2013 tarihinde SelahattiniEyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 15/A 21080 Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki “Karacadağ Kalkınma Ajansı Hizmet Binası”nda yapılacaktır. Yarışma Sınavına girmeyehak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfuscüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlikbelgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır.

7- YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI

Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır. Sınav Kurulu Üyeleri sözlü sınavda; adayın KPSS başarıdurumu, adayın alanındaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi,yabancı dil bilgisi ve yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifadeve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık,davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olupolmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verecektir. Sınav Kurulubu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardanisteyebilir. Değerlendirmelerde, adayın 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve 25.07.2006 tarih ve 26239sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan KalkınmaAjansları Personel Yönetmeliği hükümlerine göre istihdam önceliği veyukarıda belirtilen tercih nedenlerine sahip olması dikkate alınarak işlemtesis edilecektir. 

8- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI

Sınav Kurulu Üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalamasısınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 (yüz) puan üzerinden en az 70 (yetmiş)'tir. Ancak, sınavdabaşarılı olanların sayısı ilan edilen her bir branştaki boş pozisyon sayısındanfazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, herbir branştaki boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabuledilir. Yarışma sınavında 70 (yetmiş)'in üzerinde puan almış olmak busıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Puanlararasında eşitlik olması durumunda, ilgili pozisyon için belirtilen tercihsebeplerinden en fazlasına sahip olanlar öncelik kazanırlar.

Sınav Kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmaksuretiyle başarılı adaylar arasından, her bir branştaki boş pozisyon sayısıkadar yedek aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asiladaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdamedilir. Bunlar hakkında 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete'deyayınlanan Kalkınma Ajansları PersonelYönetmeliği'nin ilgili hükümleri aynen uygulanır.

Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılıolamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, Sınav Kurulunun uygun görüşü ilebaşka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdakibaşarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. 

Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğutakdirde, boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahipadayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir.

Kazanan adayların isim listesi, Genel Sekreterlikçe, Sınav Kurulu tarafındansonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) gün içinde Ajansın internet sitesi olan www.karacadag.org.trinternetadresinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. 

Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veyagerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajans'ta çalışmak için gereklinitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların sınavları geçersizsayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerlesözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri derhal feshedilir. Bu kişiler hiçbirhak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusundabulunulur. 

9- SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ

Sınavı kazanan adayların listesi AjansYönetim Kuruluna sunulacaktır. Ajans Yönetim Kurulunun kararından sonra, kazananadayların Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesiiçin ilgili kişilere göreve başlama çağrı yazısı yazılacaktır. Adayların,göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 (on beş)gün içerisinde Ajans Genel Sekreterliğine müracaat etmelerigerekir. 

Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafındankabul edilebilir bir belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 (on beş) gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerindebulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanlarıngörevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniylegöreve başlamama hali, sınav sonuçlarının Ajansın internet sitesindenyayınlandığı tarihten itibaren 2 (iki) ayı aşamaz.

Yarışma sınavı sonucunda başarılı olanadaylar ile 2 (iki) ayı deneme süresi olmak üzere, Ajans Genel Sekreterinin önerisi üzerineAjans Yönetim Kurulu Kararı ile belirsiz süreli iş sözleşmesi imzalanacaktır. 

Deneme süresi içinde, personelden, denemesüresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenecektir.Bu sürenin sona erme tarihinden 10 (on) gün önce ilgili yönetici, personelhakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlayacak ve bunu AjansGenel Sekreterine sunacaktır. Söz konusu rapor, Genel Sekreterin görüşü ileberaber Ajans Yönetim Kuruluna sunulacaktır.

Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayanpersonelin sözleşmesi, Ajans Yönetim Kurulunun Kararı ile bildirim süresinegerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkinücret ve diğer hakları saklıdır.

Kamuoyuna ilanenduyurulur.                    AJANS GENELSEKRETERLİĞİ 

İŞ TALEP FORMU İçin Tıklayınız