Ajans Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplanıyor!

1 Temmuz 2013 Pazartesi 12:20
  • Ajans Kalkınma Kurulu Diyarbakır'da Toplanıyor!

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanuna göre kurulan Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın Kalkınma Kurulu Toplantısı, Diyarbakır’dan 49 ve Şanlıurfa’dan 51 temsilcisinin katılımıyla 4 Temmuz 2013 Perşembe günü saat 14.00’te Diyarbakır Liluz Otel’inde gerçekleştirilecektir.

Bilindiği gibi, Kalkınma Kurulu, Diyarbakır ve Şanlıurfa İllerindeki kamu kuruluşları, meslek örgütleri, üniversiteler, yerel yönetimler ve STK’ların temsilcilerinin yer aldığı 100 kişiden oluşan bir kuruldur.
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın “Danışma Organı” olarak görev yapan Kalkınma Kurulu, yılda en az iki kez toplanmakta ve Bölgenin (Diyarbakır ve Şanlıurfa İlleri) sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kurulu’na yapılacak tavsiyeleri belirlemektedir.
22 Kasım 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ajansımızın Kalkınma Kurulu, 5449 sayılı Kanunda belirtilen 4 yıllık görev süresini tamamlamıştır.
Bu nedenle; Kalkınma Kurulu’na temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını yeniden belirleyen 2013/4748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 31 Mayıs 2013 tarih ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Karar doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşların Kalkınma Kurulu’nda yer alacak temsilcilerinin isimleri belirlenmiş olup ilk toplantı 4 Temmuz 2013’te gerçekleştirilecektir.

Bu toplantıda aşağıda yer alan gündem konuları görüşülecektir:
1. Kalkınma Kurullarının oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esaslarına ilişkin sunum yapılması,
2. Kalkınma Kurulu Başkan, Başkan Vekili, Asil ve Yedek Kâtip Üyelerin seçimi,
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2012 Yılı Ajans Faaliyet Raporu’nun sunulması,
4. Ajansın 2012 Yılı İç Denetim Raporunun sunulması,
5. 2014-2023 Yılları Taslak TRC2 Bölgesi (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölge Planı sunumunun gerçekleştirilmesi, görüş ve önerilerin alınması,
6. Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak Ajans Yönetim Kuruluna yapılacak tavsiyelerin belirlenmesi,
7. Toplantı sonuçlarına ilişkin Kalkınma Bakanlığı’na sunulacak raporun hazırlanması ve toplantıya ilişkin bir “sonuç bildirisi” yayımlanması,
8. Bir sonraki Ajans Kalkınma Kurulu toplantısı için tarih ve yer belirlenmesi.
Şanlıurfa’dan toplantıya iştirak edecek Kalkınma Kurulu üyeleri için Ajans Genel Sekreterliğince otobüs kiralanmış olup 04.07.2013 Perşembe günü saat 09.30’da Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) Binası önünden hareket edecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 01.07.2013