2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuruları Başladı!

1 Nisan 2016 Cuma 14:56
  • 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuruları Başladı!

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuruları Başladı!

TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge kalkınmasına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak “yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli” araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında nakdi kaynak sağlanacaktır.

Başvuru için Son Tarih: 30 Aralık 2016 *Saat: 18.00

* Başarılı bulunan faaliyetlere sağlanacak mali destek toplamı program bütçesi sınırına ulaşması durumunda, Doğrudan Faaliyet Destek Programı son başvuru tarihi beklenmeksizin sonlandırılır ve bir sonraki döneme kadar yeni başvuru alınmaz. Bu nedenle Başvuru Sahiplerinin son başvuru tarihini beklememeleri kendi menfaatlerine olacaktır.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Başvuru Rehberi için tıklayınız.

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programına Başvuru yapmak için tıklayınız.

 

PROGRAM KÜNYESİ 

PROGRAMIN ADI 

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

PROGRAM REFERANS NO 

TRC2-16-DFD

 

PROGRAMIN AMACI 

TRC2 Bölgesinin kalkınması, gelişmesi ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge kalkınmasına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak “yenilikçi, acil ve stratejik nitelikli” araştırma, planlama, fizibilite çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamaktır.

 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 

1.      Bölgede yaşanan  olaylardan etkilenen sanayi, turizm gibi sektörlere yönelik veya ticari hayat ve esnaf-sanatkarların durumunu ortaya koyan ekonomik yapıya ilişkin çalışmalar ile sosyal hayat ve toplumsal yapıya ilişkin araştırma, analiz ve ileriye yönelik planlama çalışmalarının desteklenmesi.

2.      Bölgede Suriyeli sığınmacıların artmasıyla değişen ekonomik-sosyal yapının incelenmesi, eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, istihdam vb. alanlarda kamu hizmet sunumu ihtiyacındaki değişimi göz önüne alan hizmet sunumu etkinliğinin ve erişilebilirliğinin arttırılmasına  yönelik fizibilite, araştırma ve planlama çalışmalarının yapılması.

3.      TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Bölge planında belirlenen stratejik hizmet sektörleri ve sanayi sektörlerine yönelik kümelenme, tedarik ve değer zincirleri, pazar araştırması ve fizibilite çalışmalarının yapılması.

4.      Bölgenin rekabet gücünü artırmaya ve yatırım ortamını iyileştirmeye yönelik olarak; organize çalışma alanları altyapısının geliştirilmesi, AR-GE, yenilikçilik, Bölgesel yenilik ve girişimcilik kapasitesinin artırılması ve ilgili merkezlerin kurulması veya kurumsallaşmasına ilişkin araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarının yapılması.

PROGRAMIN TOPLAM BÜTÇESİ 

750.000,00 TL

PROJELERE SAĞLANACAK ASGARİ VE AZAMİ DESTEK MİKTARI 

Asgari Tutar: 26.000,00 TL

Azami Tutar: 90.000,00 TL

FAALİYETİN SÜRESİ

3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ

 Doğrudan faaliyet desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan;

v  Valilikler,

v  Kaymakamlıklar,

v  Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

v  Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşlar ile Enstitüler,

v  Yerel Yönetimler (Belediyeler ve Tüzel Kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları)

v  Üniversite,

v  Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),

v  Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Federasyonlar… vs),

v  Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri ile Küçük Sanayi Siteleri,

v  Teknoparklar ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,

v  Endüstri Bölgeleri ve İş Geliştirme Merkezleri,

v  Kȃr Amacı Gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler.

ÖRNEK PROJELER

 *        Diyarbakır Suriçi Bölgesinde ikamet eden vatandaşların Bölgede yaşanan  olaylardan etkilenme düzeyi, konut alanları, kamu binaları, altyapı vb. alanlarda ortaya çıkan durum ile sosyal hayat ve toplumsal yapıya ilişkin araştırma, analiz ve ileriye yönelik planlama çalışmalarını içeren faaliyetler (Öncelik 1).

 *        Şanlıurfa kent merkezi ve ilçelerde sığınmacıların yoğun olduğu bölgeler için kamu hizmetlerinde insan kaynağı ve sosyal donatı ihtiyacının tespitini, bu alanda yaşanan sorunların çözümü için koordinasyon ve eşgüdüm sağlamaya dönük mekanizmaları güçlendirecek planlama çalışmalarını içeren faaliyetler (Öncelik 2).

 *        Bölgede sığınmacıları da içeren dezavantajlı grupların (kadınlar, gençler, çocuklar, engelliler, yaşlılar, göçmenler, eski hükümlüler vb) sosyal hizmetlere erişimini ve kentsel, ekonomik ve toplumsal hayata katılımlarını artırmaya yönelik araştırma ve planlama faaliyetleri (Öncelik 2).

 *        Bölgede yaşanan olaylar ve Suriye’den gelen sığınmacıların oluşturduğu nüfus hareketleriyle birlikte ortaya çıkan kamu hizmet gereksinimlerinin belirlenmesi için Bölge üniversiteleri, ilgili kurum-kuruluș ve STK’lar ile birlikte bölge, il, kent veya mahalle düzeyinde yoksulluk haritalarının çıkartılması (Öncelik 1 ve 2).

 *        TRC2 Bölgesi Bölge Planında belirlenen stratejik sektörlerinde et ve süt ürünleri imalatı, yapı malzemeleri ve kimyasalları imalatı, tarım makineleri ve ekipmanları imalatı ile sulama ekipmanları üretimi sektörlerinde tedarik ve değer zinciri analizleri, pazar araştırmaları, yatırım fizibiliteleri gibi ihtisaslaşmayı teşvik edici ve istihdamı artırıcı çalışmaların yapılması (Öncelik 3).

 *        Eko-turizm, gastronomi, kültür, tarih, sağlık ve inanç turizmi gibi alternatif turizm yatırımlarına ilişkin örnek fizibilite faaliyetleri (Öncelik 3).

 *        Potansiyel medikal turizmi pazarlarının belirlenmesi için öncelikli ülkeler ve bölgelerin belirleneceği pazar araştırmaları yapılması. Yapılacak pazar araştırmalarının sonuçlarına göre hedef ülkelerde Bölge'nin sağlık hizmetlerinin tanıtımı ve Medikal turizmi alanında farkındalığı artıracak çalışmaların yapılması. (Öncelik 3)

 *        Başta sanayi, tarım, hayvancılık, ticaret, lojistik, ulaştırma ve diğer hizmetlerde organize/düzenli çalışma alanlarının oluşturulması, mevcut çalışma alanlarının altyapılarının güçlendirilmesi, buralarda ortak laboratuar, araştırma ve eğitim merkezlerinin oluşturulmasına yönelik analiz ve fizibilite çalışmaları (Öncelik 4)

 *        Bölgenin yenilik kapasitesini artırmaya yönelik olarak Bölge kentlerinde ulaşım, altyapı, yönetim, sosyal hizmet, çevre ve yaşam alanlarında uygulanmak üzere akıllı şehir tasarımına ilişkin fizibilite çalışmalarının yapılması, bilişim stratejilerinin oluşturulması (Öncelik 4)