2016 Dfd Programı Haziran Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!!!

18 Temmuz 2016 Pazartesi 11:28
  • 2016 Dfd Programı Haziran Dönemi Başarılı Faaliyet Destekleri Belirlendi!!!

Ajansımız tarafından 2016 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak 01 Nisan 2016 tarihinde Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı ilan edilmiştir. Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında 01 - 30 Haziran 2016 tarihleri arasında 15 faaliyet teklifi Ajansımıza teslim edilmiştir.

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, teslim alınan proje tekliflerinin Ön İncelemeleri ile Teknik ve Mali Değerlendirmeleri yapılmış olup bu değerlendirmeler sonucunda; 10 proje teklifi başarılı olmuş, 4 proje teklifi değerlendirme formunda yer alan toplam puan için eşik değer olan 70 puanın altında kaldığı için başarılı olamamıştır ve 1 proje teklifi ise yedekte kalmıştır.  

Bu değerlendirmelere göre; 2016 yılı DFD bütçesi doğrultusunda 10 proje teklifi asil listede ve 4 proje teklifi elenen listede ve 1 proje teklifi yedek listede yer almıştır. Faaliyet teklifleri listesi Değerlendirme Raporuyla birlikte Yönetim Kurulu’na sunulmuş; Yönetim Kurulu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra başarılı ve başarısız faaliyet teklifleri listesi onaylanmıştır.

Sözleşmeler, Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurması halinde imzalanacaktır.

Başvuru Sahiplerine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en geç 15 (on beş)  gün içerisinde Ajansça talep edilen belgelerle birlikte, ilgili STK/kurum/kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişilerin sözleşmeyi imzalamak üzere Ajansa başvurmaması halinde, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 24/3 üncü maddesi gereğince başvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmiş sayılır.

Not: 2016 Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Rehberinde belirtildiği üzere başarılı bulunan faaliyetlere sağlanan mali destek toplamı program bütçesi sınırına ulaşmıştır ve bu tarihten itibaren 2016 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı sonlandırılmıştır. 

Asil Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Başarılı Olamayan Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız.

Yedek Faaliyet Teklifleri Listesi için tıklayınız. 

Sözleşme öncesi yapılması gerekenlere ilişkin Bilgi Notu için tıklayınız.

Sözleşme için Talep Edilen Belgeler için tıklayınız.

Proje hazırlayarak destek programımıza başvuruda bulunan bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür eder; sağlanacak desteklerin Bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunmasını dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  18.07.2016        AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ