2019 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

2019 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan çocukların diğer çocuklara göre eksik kalan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşerî ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.

2019 Yılı Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması Mali Destek Programı

Programın genel amacı; TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin kapsayıcı eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması aracılığıyla sosyal ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, eğitimde kalitenin artırılarak, insan kaynakları niteliğinin iyileştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir.

Programın özel amacı; TRC2 Bölgesinde Okul Öncesi Eğitim alanında okullaşma oranını arttırmak ve olumsuz çevresel koşullarda yaşayan çocukların diğer çocuklara göre eksik kalan eğitim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, okul öncesi eğitim kurumlarında yeni yöntem ve modern yaklaşımlara uygun gerekli fiziki, beşerî ve teknik altyapının güçlendirilerek eğitim kalite ve cazibesinin artırılmasıdır.


Programın
Öncelikleri

 1. Uluslararası eğitim standartlarına uygun, çağdaş bilgi ve teknoloji ile donanmış bir “Okul Öncesi Eğitim” için okullardaki fiziki altyapı ve teknik donanım kapasitesinin geliştirilmesi ve beşerî sermayenin güçlendirmesi,
 2. Okul öncesi eğitim kurumlarında yenilikçi yaklaşım ve modern eğitim metodolojilerinin kullanılabilmesi için profesyonel ve modüler “Eğitici Eğitimlerinin” sağlanması,
 3. Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmen-ebeveyn-çocuk ilişkilerini güçlendirmek üzere ebeveynlere yönelik çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi odaklı eğitim ve seminerlerin düzenlenmesi,
 4. Okul öncesi eğitim çağında yer alan çocuklarda öğrenmeye ilgi uyandırmak, çocuğun var olan yeteneklerini görünür kılmaya yönelik özel derslik, sınıf ve aktivitelerin oluşturulması (görsel sanatlar, müzik, dans, beden eğitimi, drama, satranç, STEM, robotik kodlama gibi) ile çocukların bedensel, psiko-motor, sosyal, duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerini sağlamak,
 5. Okul öncesi öğrencilerin arkadaş grubuna katılma, sağlıklı ilişkiler kurma, kültürel değerlerine sahip çıkma, ekolojik duyarlılık, toplumsal duyarlılık ile sorumluluğa sahip, özgüvenli bireyler olmalarını sağlamaya yönelik eğitim aktivitelerinin düzenlenmesi,
 6. Bölgemizdeki okulöncesi eğitim kurumlarının, Dünya ile uyum becerisi yüksek, üretken, iletişim becerisi gelişmiş, teknolojiyi yerinde kullanan, kültürlü ve çok yönlü bireyler yetiştiren yapılara dönüşümlerinin desteklenmesi.

Program Bütçesi: 4.000.000 TL

Asgari: 20.000 TL - Azami: 200.000 TL

Projenin Süresi: Asgari 3 Ay – Azami 18 Ay


Kimler Başvurabilir?

 • Valilikler,
 • Kaymakamlıklar,
 • İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
 • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri,
 • Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri),
 • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları,
 • Üniversiteler,
 • Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (oda, borsa vb.)
 • OSB Müdürlükleri.

Kâr amacı gütmeyen kurum/kuruluşların projelerine % 90’a kadar hibe desteği verilebilecektir.


Program İlan Tarihi:
20 Mart 2019

KAYS Üzerinden İlk Başvuru Tarihi: 03 Nisan 2019

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2019 Saati: 23.59

Taahhütname Teslim Tarihi: 17 Haziran 2019 Saati: 18.00


Ayrıntılı Bilgi: www.karacadag.gov.tr

Başvurular 03 Nisan 2019 tarihinden itibaren https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adresinden yapılacaktır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur.