Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 28 Milyon Tl Hibe Verilecek!

12 Ocak 2015 Pazartesi 12:12
  • Diyarbakır ve Şanlıurfa’da Projelere 28 Milyon Tl Hibe Verilecek!

2010-2014 döneminde toplam 509 projeye 84,4 milyon TL hibe desteği veren Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2015 yılında da 28 milyon TL hibe desteği vermek için proje teklif çağrısı yapıyor.

4 PROGRAM KAPSAMINDA 28 MİLYON TL HİBE DESTEĞİ VERİLECEK!

Bu yıl 4 mali destek programı kapsamında projelere destek verilecek. Başvurular 23 Ocak 2014 tarihinden itibaren http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden yapılacaktır.

1. KOBİ Mali Destek Programı:

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’nde; rekabetçi ve stratejik Sanayi ve Hizmet (Turizm, Motorlu Kara Taşıtlarının Bakım ve Onarımı) sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi; kurumsallaşma çalışmalarının desteklenerek rekabetçiliklerinin arttırılması, verimliliklerinin ve hizmet kalitelerinin arttırılması ve uzmanlaşmanın teşviki, Bölgenin stratejik sektörlerinde tedarik ve değer zincirlerinin oluşturulması ve katma değerin artırılması, planlama ve pazarlama konularındaki kapasitelerinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin arttırılması ve dışa açılmalarının sağlanması, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesidir.

Program Bütçesi: 12.000.000 TL

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:

Asgari: 50.000,00 TL

Azami: 500.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Bu programa, Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesinde yer alan;

a) Özel işletmeler (mikro ve küçük işletmeler),

b) Üretici Kooperatifleri,

c) Üretici Birlikleri,

d) Gerçek Kişiler,

Proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir.

Projelere % 50’ye kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.org.tr/destek-detay.asp?SayfaId=574
 
2. Sanayi Altyapısı Mali Destek Programı:

 Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki; mevcut ve yeni kurulacak OSB ve SS’ler ile İŞGEM’lerin altyapılarının iyileştirilmesiyle üretim ve istihdam kapasitesinin artırılması, bölgede ihtisas sanayi alanlarının oluşturulması ve uzmanlaşmanın teşvik edilmesi, sanayide Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi, sanayide rekabet gücünün artırılması, sanayide çalışacak işgücünün yetiştirildiği mesleki eğitim olanaklarının yaratılması gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.

Program Bütçesi: 4.000.000 TL

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:

Asgari: 75.000,00 TL

Azami: 1.000.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Bu programa,

a) Valilikler,

b) Kaymakamlıklar,

c) Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

d) Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,

e) Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Daire Başkanlıkları ve Bağlı Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri),

f) Üniversiteler, Fakülteler, Yüksek Okullar ve Üniversite Bünyesindeki Araştırma Merkezleri,

g) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),

h) Sanayi Sektörü ile İlgili Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb),

i) OSB Müdürlükleri,

j) SS Kooperatifleri,

Proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir.

Projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.org.tr/destek-detay.asp?SayfaId=577

3. Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı:

Diyarbakır ve Şanlıurfa Bölgesi’ndeki; yenilenebilir enerji potansiyelinin değerlendirilmesine yönelik farkındalığı artırmak, Bölgede çevre dostu teknolojileri yaygınlaştırmak ve Bölgenin “Yeşil Enerji Bölgesi” imajını oluşturmak, Bölgedeki işletmelerin ve kuruluşların enerji maliyetlerini azaltmaktır.

Program Bütçesi: 5.000.000 TL

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:

Kar Amacı Güden Kuruluşlar için, Asgari: 50.000,00 - Azami: 500.000,00 TL

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için, Asgari: 75.000,00 - Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar, yerel yönetimler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, OSB Müdürlükleri ve Kooperatifler ile STK’lar ve kar amacı güden Üretici Kooperatifleri, Üretici Birlikleri ve KOBİ’lerdir.

KOBİ Projelerine % 50’ye kadar, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların Projelere % 75’e kadar hibe desteği verilebilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.org.tr/destek-detay.asp?SayfaId=575

4. Turizm ve Kentsel Altyapı Mali Destek Programı

TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinde zengin turizm potansiyelinin geliştirilmesi, başta ilçelerde olmak üzere yeni çekim alanları ve turizm destinasyonları oluşturulması, bölgede kırsal ve kentsel alanlarda altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi ve ortak kullanım alanlarının oluşturulması suretiyle yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.

Program Bütçesi: 7.000.000 TL

Proje Başına Verilecek Destek Tutarı:

Asgari: 75.000,00

Azami: 750.000,00 TL

Kimler Başvurabilir?

Doğrudan finansman desteğinden sadece TRC2 (Diyarbakır ve Şanlıurfa) Bölgesi’nde yer alan;

a) Valilikler,

b) Kaymakamlıklar,

c) Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri,

d) Bakanlıklara Bağlı Kurum ve Kuruluşlar ile Enstitüler,

e) Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri, Bağlı Daire Başkanlıkları ve Belediyeler),

f) Mahalli İdare Birlikleri,

g) Fakülte, Yüksek Okul ve Enstitüler,

h) Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar… vb),

i) Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler, Birlikler, Federasyonlar… vb).

Proje hazırlayarak başvuruda bulunabilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 3 Nisan 2015, Saat: 23.59

Matbu Son Teslim: 10 Nisan 2014 Saat: 18.00

Ayrıntılı Bilgi: http://www.karacadag.org.tr/destek-detay.asp?SayfaId=576

PROJE BAŞVURULARI BAŞLIYOR!!

Bu yıl proje başvuruları online olarak yapılacak. Başvurular 23 Ocak 2015 tarihinden itibaren başlayacak. Programlar ile ilgili bilgiler, Ajansımıza ait www.karacadag.org.tr internet sitesinden takip edilebilir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 

AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ