Doğrudan Faaliyet Desteği
Kalkınma Ajansları Tarafından Verilebilecek Destekler

Doğrudan Faaliyet Desteği

Doğrudan Faaliyet Desteği ( Resmi Gazete 15/09/2017 -30181) ile ilgili hükümler Mülga olmuş olup; yerine Fizibilite Desteği uygulanacaktır. Bu sayfadaki veriler arşiv amaçlı muhafaza edilmektedir.

Ajans tarafından sağlanacak Doğrudan Finansman Desteği, esas itibarıyla Ajansın proje teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla, Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) şeklinde de destek sağlayabilir. DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

DFD kapsamında desteklenecek faaliyetlere yönelik olarak üç temel uygunluk kriteri aranmaktadır:
 • Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu,
 • Faaliyetlerin uygunluğu,
 • Maliyetlerin uygunluğu.
Doğrudan faaliyet desteğinden yararlanacak bir faaliyetin üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.

Ajansın proje teklif çağrısı yöntemi kullanarak yürüteceği destek programları kapsamında başvuru sahibi veya ortağı olarak Ajansa proje başvurusunda bulunabilecekler için geçerli başvuru sahibi ve ortaklarının, projenin ve maliyetlerin uygunluğu kriterleri (2.1.1.1.1.3. Uygunluk Kriterleri bölümü), bu bölümde belirtilen istisnai hükümler saklı kalmak koşuluyla, doğrudan faaliyet destekleri için de geçerlidir. DFD’den yararlanabilmek için, bu kriterlerin tamamının yerine getirilmesi zorunludur.

Başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu:
Doğrudan faaliyet desteğinden sadece;
 • yerel yönetimler,
 • üniversiteler,
 • diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • sivil toplum kuruluşları,
 • birlikler ve kooperatifler yararlanabilir.
Faaliyetlerin uygunluğu:
 • Ajans, DFD kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek verir. Ajans, aşağıda belirlenen alanlar dışında herhangi bir alanda doğrudan faaliyet desteği sağlayamaz:
 • Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına,
 • Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına,
 • Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,
 • Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve
 • Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler.
Ajans tarafından bu başlık altında desteklenecek faaliyetler Ajansın faaliyet gösterdiği bölge sınırları dahilinde gerçekleştirilir. Ancak, Ajansın faaliyet gösterdiği bölgede gerçekleşmesi beklenen amaçlara uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda bazı alt faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir.

DFD ile yatırım bileşeni olmayan faaliyetlerin desteklenmesi esastır. Bununla birlikte desteklenecek faaliyette öngörülen sonuçların elde edilebilmesi için zaruri olduğu durumlarda istisnai olarak küçük ölçekli yatırımlar da uygun maliyet olarak kabul edilebilir.

DFD kapsamında finanse edilen faaliyetler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç aylık uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar.

Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl Kamu İhale Mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla ve yarısından az olamaz.

Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuruları
Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlanabilecek kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik alanını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, açık ve anlaşılır bir dille açıklayan DFD’ye ilişkin başvuru rehberi, sürekli olarak Ajans internet sitesinde yer alır.

Başvuru sahipleri DFD başvurularını, Ajansın internet sitesinde yer alan Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuru Formu ve eklerini kullanarak yapar. Başvurular kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla veya elden (elden teslim eden kişiye, imzalı ve tarihli bir alındı belgesi (EK T-14) verilir) sadece Ajansın internet sitesinde ilan edilen başvuru adresine yapılır. Başka yollarla (örneğin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen başvurular reddedilecektir.

Teslim alınan faaliyet teklifleri, Ajans tarafından belirlenecek numaralandırma ve arşivleme sistemine uygun olarak numaralandırılır.

Bir başvuru sahibi, bir faaliyet yılı içerisinde doğrudan faaliyet desteği için en fazla üç başvuruda bulunabilir ve bu faaliyet yılında en fazla bir faaliyet için mali destek alabilir. Bu sınırları aşan faaliyet teklifleri ve geriye dönük bir yıl içinde reddedilmiş olan aynı faaliyet teklifleri değerlendirmeye alınmaz.

Doğrudan Faaliyet Desteği Değerlendirme Süreci
Değerlendirme; ön inceleme ve faaliyetin teknik ve mali değerlendirmesi olmak üzere iki aşamalıdır. Değerlendirme komisyonunun uygun görmesi durumunda bu iki aşama aynı oturumda gerçekleştirilebilir. Yararlanıcının eş finansman öngördüğü faaliyet teklifleri öncelikli olarak değerlendirilir ve desteklenir.

Ön inceleme aşamasında faaliyet teklifinin, Başvuru Formu Kontrol Listesinde (Başvuru formunun 6. bölümü) yer alan kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa faaliyet teklifi bu aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.

Ön incelemeden geçen faaliyet teklifleri faaliyetin ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilirliği, bütçe ve maliyet etkinliği açılarından aşağıda yer alan değerlendirme tablosuna göre teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur. Başarılı bulunan faaliyetler, Ajansın yıllık doğrudan faaliyet destek bütçesi sınırları dahilinde desteklenirler. Bir faaliyet yılı içerisinde, Ajansın yıllık DFD bütçesinin faaliyet yılı bitmeden tükenmesi durumunda, doğrudan destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur.

Değerlendirme sonucunda başarılı bulunan faaliyet teklifleri ve ekleri ile en fazla iki sayfa (ekli puan tabloları hariç) olarak hazırlanacak ve tüm değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından imzalanacak değerlendirme raporu ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Değerlendirme raporunun ekinde, her bir komisyon üyesinin yukarıda yer alan puan tablosu da yer alır. Yönetim Kurulunun onayından sonra, başarılı bulunan proje isimleri Ajansın internet sitesinde yayınlanır ve en geç yedi gün içerisinde başvuru sahibine sözleşme imzalaması için yazılı bildirimde bulunur. Değerlendirme sonucunda başarısız bulunan faaliyet teklifleri, reddedilme nedenini içeren bir mektupla birlikte başvuru sahibine iletilir.

Sözleşmelerin İmzalanması ve Uygulama Dönemi
Yönetim Kurulu kararıyla desteklenmesi öngörülen faaliyet tekliflerine verilecek mali destek ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru sahibi ile Ajans adına Genel Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır.

Sözleşmeler, başvuru sahiplerine yapılacak tebliğden itibaren en geç on beş gün içinde imzalanır. Başvuru sahipleri, bu süre zarfında sözleşme imzalamak üzere Ajansa başvurmamaları halinde destek haklarını kaybederler ve aynı faaliyet için bir yıl süre ile tekrar başvuruda bulunamazlar.

Başvuru sahibi tarafından doldurulmuş olan DFD başvuru formu ve ekleri, sözleşmenin de ekleridir. Bu sebeple, değerlendirmeye tabi tutulan faaliyet teklifi metninde yer alan bilgilerde ve faaliyetlerde, uygulama esnasında hiçbir şekilde değişiklik yapılamaz.

Bu tür desteklerde yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini en fazla üç ay içerisinde tamamlayarak nihai raporunu Ajansa sunar.

Başarılı DFD sahibine yapılacak ön ödeme miktarı, destek tutarının yüzde seksenini aşamaz. Ön ödeme miktarı, değerlendirme sonuçları ile birlikte Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Ön ödeme, sözleşme imzalanmasını takip eden yedi gün içerisinde başvuru sahibinin sadece bu faaliyet için açtırıp kullanacağı ve sözleşmede belirtilen banka hesap numarasına yatırılır. Nihai ödeme ise, uygulamanın sona erdiği günden itibaren en geç on iş günü içinde yararlanıcı tarafından sunulacak nihai raporun ve ödeme talebinin uygun bulunması halinde, raporun onaylandığı tarihten itibaren on iş günü içinde yine yararlanıcının sözleşmede belirtilen banka hesabına yatırılır.