KURUMSAL STRATEJİK PLAN KURUMSAL STRATEJİK PLAN
Ulusal kalkınma planı ve programları ile bölge planına uygun olarak hazırlanması gereken stratejik plan, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda, “Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır.

5018 sayılı Kanun, kamu idarelerinin bütçelerini stratejik planlarında yer alanmisyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlamalarınıgerekli kılmaktadır.Söz konusu kanun Ajansı kapsamamasına rağmen planlama, programlama, koordineetme, hibe yönetimi, yatırım destek, dış fon çekme gibi hizmetleri daha sistematik bir şekilde gerçekleştirmek ve kurumsal yapıyı güçlendirmek için Ajansımızca “stratejik planlama” yaklaşımı benimsenmiştir.
Bu kapsamda Ajansımızca hazırlanan 2016-2020 Stratejik Planına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda Ajansımızca hazırlanan 2021-2025 Stratejik Planına buradan ulaşabilirsiniz.