ORGANİZASYON YAPISI
Yönetim Kurulu
Genel Sekreterlik
İç Denetçi
Hukuk Müşaviri
PPKB
PYB
İDB
DİFB
DB
ŞYDO
DYDO
06 ORGANİZASYON YAPISI
Karacadağ Kalkınma Ajansı’nın teşkilat yapısı, Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlikten oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, Ajansın karar organı olarak görev yaparken, Kalkınma Kurulu danışma organı ve Genel Sekreterlik de yürütme organıdır.
 • Yönetim Kuruludaha fazlası için
 • Genel Sekreterlikdaha fazlası için
 • İç Denetçidaha fazlası için
 • Hukuk Müşaviridaha fazlası için
 • PPKBdaha fazlası için
 • PYBdaha fazlası için
 • İDBdaha fazlası için
 • DİFBdaha fazlası için
 • DBdaha fazlası için
 • ŞYDOdaha fazlası için
 • DYDOdaha fazlası için
KAPAT
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu, Ajansın “karar organı”dır.
Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının onayına sunmak.

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

ç) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

d) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

e) Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına göndermek.

f) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

g) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

ğ) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

h) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü onaylamak.

ı) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile  hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Hasan ŞILDAK (Yönetim Kurulu Başkanı) Şanlıurfa Valisi
Hasan ŞILDAK (Yönetim Kurulu Başkanı)

 

1969 yılında Çanakkale’de dünyaya geldi. İlk ve orta eğitimini Çanakkale’nin Ayvacık İlçesinde tamamladı. 1991 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1994 yılında Çanakkale Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine başladı. Adaylık süresi içinde Denizli-Çardak ve Çanakkale-Eceabat İlçelerinde Kaymakam Vekili olarak görevlendirildi.

İngiltere’de (8) ay süreyle mesleki inceleme-araştırma çalışmalarına katıldı ve dil eğitimi aldı.

83. Dönem Kaymakamlık Kursunu tamamladıktan sonra 1997-2007 yılları arasında sırasıyla Antalya-İbradı ile Kars-Selim Kaymakamlığı, Adıyaman Vali Yardımcılığı ve Denizli-Çal Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2007 yılında Mülkiye Müfettişliğine, 2010 yılında da Mülkiye Başmüfettişliğine atandı.

2011 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından Yüksek Lisans derecesi aldı.

2013 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, demokrasiye müdahale eden darbe ve muhtıraların araştırılarak alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu’nda görevlendirildi.

Daha sonra iki yıl süreyle Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün kuruluşu aşamasında kurumsal mevzuatının hazırlanması ve taşra teşkilatının oluşturulması çalışmalarında görev aldı.

2016-2017 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2017-2018 yılları arasında Başbakanlık bünyesinde yer alan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu üyesi olarak görevlendirildi.

22 Mayıs 2018-17 Haziran 2020 tarihleri arasında Burdur Valisi olarak görev yaptı.

18 Haziran 2020-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında Balıkesir Valisi olarak görev yaptı.

9 Ağustos 2023 tarih ve 376 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Şanlıurfa Valiliği görevine atandı.

18 Ağustos 2023 tarihinde İlimizde göreve başlayan Valimiz evli ve iki çocuk babasıdır.

Ali İhsan SU (Yönetim Kurulu Başkan V.) Diyarbakır Valisi
 Ali İhsan SU (Yönetim Kurulu Başkan V.)

25.06.1959 yılında Konya'da doğan Ali İhsan SU, Üniversite öncesi eğitimini Konya'da tamamlamıştır.
İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun olup, master eğitimini bitirdikten sonra 1988 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.
Bitlis-Ahlat İlçesi Kaymakam Vekilliği yapan Ali İhsan SU, 76. dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. Evren İlçesinin İlk Kaymakamı olarak İlçe kuruluşunu tamamlamıştır.
Daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı, Hatay-İskenderun Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.
1989 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre ile İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Ali İhsan SU, Valilik düzeyinde birçok takdir ve teşekkür belgesi almış olup, ayrıca çalıştığı İl ve İlçenin sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli ödüller almıştır.
1985 yılında bitirdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi dalında master yapmış ve Kamu Yönetimi Uzmanı unvanı almıştır.
İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim v.b. konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.
2006 yılında kabul edilen '1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu'na eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri' statüsüne yükselmiştir.

Kariyeri
2013 - 2015 yılları Düzce Valisi,
2015 - 2017 Şırnak Valisi ,
2017 - 2022 Mersin Valisi olarak görev yapmıştır.
12.05.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı karar ile Diyarbakır Valiliği'ne atandı.
Valimiz Ali İhsan SU,evli ve 3 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

Yunus ÇOLAK (Yönetim Kurulu Üyesi) Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık Makamı oluru ile 10 Eylül 2022 tarihinde boşalan Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürütmek üzere Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus ÇOLAK görevlendirilmiştir.
KAPAT
Genel Sekreterlik
Genel Sekreter, Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiridir ve Ajansın harcama yetkilisidir.
Genel sekreterin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim kurulu kararlarını uygulamak.

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.

c) Ajans gelirlerini toplamak, belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.

ç) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.

d) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

e) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri götürmek.

f) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.

g) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.

ğ) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.

h) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek.

ı) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.

i) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak.

j) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek.

k) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.

Yunus ÇOLAK
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakanlık Makamı oluru ile 10 Eylül 2022 tarihinde boşalan Genel Sekreterlik görevini vekaleten yürütmek üzere Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yunus ÇOLAK görevlendirilmiştir.
KAPAT
İç Denetçi
İç Denetçinin görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Genel Sekreter tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere hazırlanan ve güncellenen İç Kontrol Sistemi ile ilgili görüş bildirmek.
 2. Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
 3. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
 4. Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
 5. Ajansın harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
 6. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
 7. Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak.
 8. Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, durumu Genel Sekreterliğe rapor etmek.
 9. İç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamak ve bunun sürdürülmesini sağlamak.
 10. Denetimin, iç denetim meslekî uygulama standartlarına uygun yapıldığını gösterecek şekilde çalışmalar yapmak.
 11. Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kuruluna sunulmak üzere rapor hazırlamak.
İç Denetçi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur
KAPAT
Hukuk Müşaviri
Hukuk Müşaviri’nin görevleri şunlardır:
 1. Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek.
 2. Ajans Genel Sekreteri’nin teklifi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile Ajans adına dava açmak veya davalardan vazgeçmek,
 3. Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik ile diğer birimler tarafından sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
 4. Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp Ajans'a gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek.
 6. Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş bildirmek.
 7. Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli işlemleri yapmak.
 8. Ajans'a, mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları hazırlamak.
 9. Ajans birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle iş birliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak.
 10. 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlik tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ve çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak.

Hukuk Müşaviri görevlerinden dolayı Genel Sekreter ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.Hukuk Müşavirliği Görevli Personel
S.N. Ad –Soyadı Üniversite Bölüm Unvan
1 Av. Veysi DANIŞMAN Ankara Üniversitesi Hukuk Hukuk Müşaviri
KAPAT
PPKB

Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi; bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazlı plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Birimin faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

 1. Diyarbakır-Şanlıurfa İllerinde bölge planı ve operasyonel programlara yönelik, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak için araştırmalar yapmak veya yaptırmak.
 2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını sağlayarak bölge planını hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek.
 3. Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak.
 4. Diğer birimlerle iş birliği içinde bölge planı ve bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak.
 5. Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesini diğer birimler ile  koordineli bir şekilde hazırlamak ve mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.
 6. Diğer birimlerle iş birliği içinde, bölge planı, bölgesel operasyonel programlar ve destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek.
 7. Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.
 8. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

Planlama Programlama ve Koordinasyon Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

Planlama Programlama Koordinasyon Biriminde Görevli Personel
S.N. Adı - Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı
1 M. Adnan AKSOY İTÜ Harita Mühendisliği Birim Başkanı
2 Zühal ÇELEBİ DENİZ Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Uzman
3 Armağan TANRIKULU Çukurova Üniversitesi İşletme Uzman
4 Sevin DEMİRBAŞ YAY Mersin Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Uzman
5 Esra SOLMAZ İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Uzman
KAPAT
PYB

Program Yönetim Birimi; bölgesel ve uluslararası bölgesel iş birliği mali destek programları ile doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. Birim; tüm destekler kapsamında, başvuru rehberleri ve ilgili diğer dokümanların hazırlanması, programların ilanı ve tanıtımı, proje hazırlama eğitimlerinin verilmesi, başvuruların alınması, başvuruların teknik ve mali değerlendirmelerinin yaptırılması / yapılması, destek almaya hak kazanan projelerin / faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasını gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Program Yönetim Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
 2. Destek programları kapsamında, Destek Yönetimi Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve doğrultusunda başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
 3. Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak,
 4. Destek uygulamalarına yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve Ajans internet sitesinde sürekli güncel bulundurmak,
 5. Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,
 6. Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri planlamak ve uygulamak,
 7. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
 8. Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,
 9. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak,
 10. Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecinde etkin rol oynamak,
 11. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
 12. Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
 13. Değerlendirme Komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini” kamuoyuna ilan etmek,
 14. Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
 15. Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek ve proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
 16. Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek,
 17. Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek,
 18. Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,
 19. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iş birliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.


Program Yönetim Biriminde Görevli Personel
S.N. Adı - Soyadı Üniversite Bölüm Unvanı
1 Baver AYDIN ODTÜ İşletme Birim Başkanı
2 Âdem AKGÜL Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uzman
KAPAT
İDB
İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapmaktadır. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Hibe programı çerçevesinde desteklenen projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe yararlanıcısının sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını giderme İDB’nin sorumluluğundadır.

İzleme ve Değerlendirme Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:

1. Bölge planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla desteklenen faaliyet ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek.
2. Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak. 
3. Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak veya yaptırmak.
4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, Ajansın sağlayacağı mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirmesine yönelik temel ilke ve kurallar, sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve faaliyetlerini uygularken uymaları gereken kuralların yasal ve kurumsal altyapısının tasarlanmasına katkıda bulunmak.
5. Desteklenen proje ve faaliyetler için tasarlanan Kalkınma Ajansları Yönetimi Sisteminin (KAYS) İzleme Modülünü etkin bir şekilde kullanarak proje izleme ve değerlendirme işlemlerini kolaylaştırmak.
6. Ajanstan destek almaya hak kazanmış proje/faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak.
7. Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapmak.
8. Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere bildirmek.
9. Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve satın alma usulleri, KAYS’ın kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; bu amaçla bir Proje Uygulama Rehberi hazırlamak ve uygulamada yararlanıcılara karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek.
10. Desteklenen proje ve faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek.
11. Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak.
12. Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri ödemeler… vb ile ilgili işlemleri yapmak.
13. Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak ve yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek. 
14. Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel ve ulusal kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
15. Mali Destek ve Teknik Destek tasarımlarında Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimine yürütülen programlarla ilgili geri bildirimde bulunmak.
İzleme ve Değerlendirme Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


İzleme ve Değerlendirme  Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

İzleme ve Değerlendirme Biriminde Görevli Personel

S.N.

Ad –Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvan

1

Emine ARSLAN

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler

Birim Başkanı

2

Eser Çağlar YILMAZ

Marmara Üniversitesi

İktisat

Uzman

3

Yunus EFE

Gazi Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

Uzman

4 Eyyüp BULUT* Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uzman

5

Emre DURMAZ*

Gazi Üniversitesi

İnşaat Mühendisliği

Uzman

 • Eyyüp BULUT ve Emre DURMAZ Şanlıurfa YDO’da izleme görevi yapmaktadır.

KAPAT
DİFB
Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi; Ulusal kaynaklar dışında, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası fonların Bölgemizde kullanılması için projeler hazırlamak ve Bölgemizin tanıtımı ve Bölgeye yatırımcı çekilmesi ile bölgesel kalkınma alanındaki örnek çalışmaların yerinde incelenmesi amacına yönelik olarak yurt dışı faaliyetler düzenlemekten sorumludur. 

Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi’nin görevleri aşağıdaki gibidir:

1. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara (AB Programları dâhil) ilişkin araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
2. Bu programlara ilişkin faaliyetlerin Bölgede tanıtılması amacıyla toplantılar tertip etmek; Ajans ve YDO’ların internet sitelerinde tanıtım yapmak, Bölgedeki paydaşları bilgilendirmek.
3. Bu programlar kapsamında açık hibe çağrılarına ilişkin duyuruların yer aldığı Ajans internet sitesinin “Diğer Fonlar” bölümünü güncel tutmak.
4. Bu programlar kapsamında Ajans için proje geliştirmek.
5. Bu programlar kapsamında, Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak bunlar için proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
6. Yatırım Destek Ofisleriyle işbirliği yaparak Diyarbakır-Şanlıurfa’nın iş ve yatırım imkânlarının, uluslararası alanda tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
7. Ajansın uluslararası kuruluşlara olan üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek.
8. Ajansın uluslararası alanda tanıtımına ve bilinirliğini artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirmek.
9. Ajans tarafından düzenlenecek yurt dışı çalışma ziyaretlerini organize etmek ve ilgili raporları hazırlamak.
10. Ajansın görev ve faaliyetleri kapsamında, Birimlerle/YDO’larla işbirliği halinde ilgili uluslararası kurum/kuruluşlarla işbirliği, proje ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.
Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


S.N.

Ad –Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvan

1

Emine ARSLAN

ODTÜ

Uluslararası İlişkiler

Birim Başkanı V.

2

Adnan TUZCU

İstanbul Üniversitesi

Hukuk

Uzman

KAPAT
DB
Destek Birimi; genel olarak Ajansın idari operasyonel işlerinden sorumlu birimidir. İnsan kaynakları yönetimi, muhasebe ve ödeme işlemleri, basın ve halkla ilişkiler, bilgi işlem ve genel sekreter asistanlığı ile temizlik, servis, güvenlik ve ulaşım hizmetlerinin yürütülmesi DB tarafından gerçekleştirilmektedir. Destek Birimi rutin görevlerinin dışında Birim ve YDO’ların faaliyetlerine yardım etmekten ve kurumsal koordinasyonun sağlanmasından sorumludur. Destek Birimi; Birim Başkanı, Yönetici Asistanı, Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi, İnsan Kaynakları ve Büro Görevlisi, Finansman, Bütçe ve Muhasebe Görevlileri, Bilgi İşlem Görevlisi ile temizlik, ulaşım, servis ve güvenlik hizmetlerinden sorumlu yardımcı personellerden oluşmaktadır. Birimin gerçekleştirdiği bütün görevlerin ayrıntıları birim altındaki her bir bölümün görev tanımlarında belirtilmiştir.

Destek Birimi, görevlerinden dolayı Genel Sekretere karşı sorumludur.

Birimin ilgili yıllarda yürüttüğü faaliyetlerle ilgili detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.


Destek Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzmanlar aşağıda listelenmiştir: 

Destek Biriminde Görevli Personel

S.N.

Ad –Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvan

1

Baver AYDIN

ODTÜ

İşletme

Birim Başkanı

2

Alper ATEŞ

Dumlupınar Üniversitesi

İşletme

Muhasebe Yetkilisi

3

Ahmet KAYA

18 Mart Üniversitesi

İşletme

Bütçe Muhasebe Finansman Görevlisi

4

Mustafa AVCI

Anadolu Üniversitesi

Kamu Yönetimi

İnsan Kaynakları Görevlisi

5

Mehmet ÖZTEK

Marmara Üniversitesi

Gazetecilik

Basın ve Halkla İlişkiler Görevlisi

6

Recai SOFUOĞLU

Fırat Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgi İşlem Görevlisi


KAPAT
ŞYDO
ŞANLIURFA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Şanlıurfa YDO, Kalkınma Ajansları Mevzuatında belirtilen görevlerin yanı sıra, İldeki potansiyellerin gün yüzüne çıkarılması ve ekonomiye kazandırılması, İlin ulusal ve uluslararası tanıtımının yapılması, sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunulması ve İle yeni yatırımların kazandırılması amacıyla çeşitli faaliyetler yürütmektedir.

Şanlıurfa YDO, aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında hizmetlerini sürdürmektedir:
 • Bilgilendirme ve Danışmanlık,
 • İzin ve Ruhsat İşlemleri,
 • Teşvik Belgesi Başvuru, Ekspertiz, Kapatma ve İzleme İşlemleri,
 • Yatırım Takibi,
 • Araştırma ve Analiz Çalışmaları,
 • Eğitim Faaliyetleri,
 • Tanıtım, Promosyon ve Organizasyon Faaliyetleri
 • Yatırım Yeri Çalışmaları
 • Ajansımız Verilen Destek Hizmetleri

Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi’nde Görevli Uzman Personel

S.N.

Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Unvanı

1

Yunus ÇOLAK

Çukurova Üniversitesi

Tekstil Mühendisliği

Koordinatör

2

Mustafa BALTACI

Gazi Üniversitesi

Uluslararası İlişkiler

Uzman

3

M. Cüneyt ATEŞ

Mustafa Kemal Ünv.

Kamu Yönetimi

Uzman

4

Mehmet OĞUL

Gazi Üniversitesi

Kamu Yönetimi

Uzman

5

Halil ÇAKALLI

ODTÜ

İnşaat Mühendisliği

Uzman

6 Ali İhsan KARA Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Uzman


Şanlıurfa Yatırım Destek Ofisi İletişim Bilgileri:
Adres: Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Yeni Hizmet Binası (A Blok,Kat 4)  Paşabağı Mah. Adalet Cad. No:9 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon: +90 (414) 314 98 03-04
Fax: +90 (414) 314 98 05
Web: www.investsanliurfa.com
E-Mail: urfaydo@karacadag.gov.tr
KAPAT
DYDO
DİYARBAKIR YATIRIM DESTEK OFİSİ
“Bölgenin Öncüsü, Ortadoğu’nun Cazibe Merkezi ve Uluslararası Düzeyde Rekabet Edebilen Bir Diyarbakır” vizyonu ve “Yatırımlarınız İçin Doğru Anahtar” sloganıyla çalışmalarına devam eden Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi (YDO), yatırımcılara/girişimcilere ücretsiz bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri verme ve yönlendirme faaliyetlerine devam etmektedir.

27 Ağustos 2014 tarihli ve 29101 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde yatırım destek ofislerinin görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak,
 • İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek,
 • Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek,
 • İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
 • Yatırımları izlemek,
 • İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek,
 • Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak,
 • Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek,
 • Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak,
 • Kanunun 4'üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve işlemleri yapmak
Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi Personel Listesi
S.N. Adı Üniversite Bölüm Unvanı
1 Diyadin İNAN Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Koordinatör
2 Bedri YAY Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Uzman
3 Hikmet DENİZ İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Uzman
4 Osman YAKUT İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Uzman


Diyarbakır Yatırım Destek Ofisi İletişim Bilgileri :
Adres: Karacadağ Kalkınma Ajansı Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı No:142 Kayapınar / DİYARBAKIR
Telefon : +90 (412) 237 12-16  
(GSM) +90 (530) 664 67 14 
Faks : +90 (412) 237 12 14   
İnternet sitesi: www.investdiyarbakir.com
E-posta: dbakirydo@karacadag.gov.tr