Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı - Planlama ve Strateji Geliştirme
Bölge Planı; bölgede ortak kalkınma bilincinin yükseltilmesi, bölgenin potansiyelinin ve dinamizminin harekete geçirilmesi suretiyle sosyo-ekonomik kalkınmanın ve gelişmenin hızlandırılmasında kullanılan önemli araçların başında gelmektedir.

Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı

Bölge Planı, İmar Kanunu içerisinde; sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini, yerleşmelerin gelişme potansiyelini, sektörel hedefleri, faaliyetlerin ve alt yapıların dağılımını bölge düzeyinde belirleyen planlar olarak tanımlanmıştır.

2014-2023 dönemini kapsayan TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesi Bölge Planı, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen yetki çerçevesinde Bölgemiz kurum ve kuruluşlarının etkin katılımıyla hazırlanmıştır.

TRC2 Bölgesi (Diyarbakır- Şanlıurfa) 2014-2023 Bölge Planının temel amacı; Bölgenin beşeri ve sosyal sermayesi, ekonomik ve kurumsal yapısı ile rekabet üstünlüğü bulunan alanlarını tespit ederek kaynakların bölgenin dinamizmini destekleyecek ve bölgenin kalkınma sürecini hızlandıracak alanlara sevk edilmesini sağlamak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda bulunmaktır.

Bölge planlama süreci ile katılımcı süreçler ile birlikte ele alınmış ve bu bağlamda kalkınmada önceliklerin belirlenmesi için 4 adet danışma toplantısı, 8 adet il merkezlerinde ve 10 adet ilçeler için olmak üzere 18 adet çalıştay düzenlenmiştir. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Bölge Planı Çalıştaylarına, Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 684 temsilci katılmıştır. Bölge Vizyonunun belirlenmesi için internet sitemiz üzerinden 530 kişinin katıldığı Anket Çalışması yapılmıştır. Bölgemizin kalkınmasında öncelikli temalar ile sosyo-ekonomik kalkınma açısından Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın en önemli sorun alanları, Ajansın internet sitesinde oylamaya sunulmuştur

Yapılan çalışmalar sonucunda bölgenin 2023 vizyonu "Büyüyen ekonomisi ve yükselen yaşam kalitesi ile Ortadoğu'nun yeni çekim merkezi Diyarbakır-Şanlıurfa Bölgesi" olarak belirlenmiştir.

TRC2 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı; hazırlanan mevcut durum raporu, yapılan analizler, katılımcı süreçlerle Bölge aktörlerinden elde edilen sorun önceliklendirme, çözüm önerileri ve yerel olanaklara dair bildirimlere göre ulusal politika ve önceliklere uygun olarak hazırlanmış olup bölgesel gelişmeyi sağlayacak birbirini tamamlayıcı nitelikte dört gelişme ekseninden oluşmaktadır.

TRC2 2014-2023 Bölge Planı Bölgesel Gelişme Komitesinin görüşleri doğrultusunda nihai halini almış, 641 sayılı Kalkınma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 23/A maddesi gereğince Sn. Başbakanımız başkanlığında oluşturulan Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nun 30.12.2014 tarih ve 2014/1 sayılı kararıyla onaylanarak yürürlüğe girmiştir.  

TRC2 2014-2023 Bölge Planı dokümanlarına aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
Bölge Planı Gelişme Eksenleri
  • TRC2 2014-2023 Bölge Planı
  • Analiz ve Genel Değerlendirme
  • TRC2 Bölgesi Mevcut Durum Raporu
  • Şanlıurfa Kentleşme Yaşam Kalitesi ve Kentsel Dönüşüm Danışma Toplantısı ( 2014 - 2018)
  • Diyarbakır Kentleşme Yaşam Kalitesi ve Kentsel Dönüşüm Danışma Toplantısı ( 2014 - 2018)
  • Şanlıurfa İstihdam ve İşgücü Piyasası Danışma Toplantısı ( 2014 - 2023)
  • Diyarbakır İstihdam ve İşgücü Piyasası Danışma Toplantısı ( 2014 - 2023)
  • TRC2 Bölgesi Tarım Çalıştayları Raporu (2014)
  • TRC2 Bölgesi Sanayi Çalıştayları Raporu (2014)
  • TRC2 Bölgesi Turizm Çalıştayları Raporu (2014)