Kobi’lere Nitelikli Destek Dönemi

15 Eylül 2014 Pazartesi 11:20

 

KOSGEB Yeni Destek Programları, 7 ana başlıkta KOBİ’lerin ve girişimcilerin hizmetine sunulmuştur:

1-    KOBİ Proje Destek Programı,

2-    Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,

3-    Tematik Proje Destek Programı,

4-    İşbirliği-Güçbirliği Destek Programı,

5-    Girişimcilik Destek Programı

6-    Genel Destek Programı

7-    Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

1.      KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,

İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,

Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması.

Program Süresi  :                  3 yıl

Proje Süresi    :                      6-24 ay(+12ay)

Destek Üst Limiti :                150.000 TL

Destek Oranı  :                      1.ve 2.Bölge için %50     3.4.5 ve 6. Bölgeler için %60

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir.

2. TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi,

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,

KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması.

3. İŞBİRLİĞİ – GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesi,

KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması,

KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi.

PROJE SÜRESİ : 6-24 ay (+ 12 ay)

DESTEK ÜST LİMİTİ: 750.000 TL  250.000 TL (GERİ ÖDEMESİZ) –  500.000 TL (GERİ ÖDEMELİ)

DESTEK ORANI: 1.ve 2. Bölgelerde %50, 3.4.5. ve 6. Bölgelerde %60

4. AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir

5. GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Girişimciliğin desteklenmesi

Girişimciliğin yaygınlaştırılması

Başarılı işletmelerin kurulması

Programdan Kimler Yararlanabilir:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,

Girişimciler

İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

6. GENEL DESTEK PROGRAMI

·         Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

·         KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

·         Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

·         KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

·         KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

7. GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı” ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

•  İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesinin sağlanması,

•  Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkan sağlanması.

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

•  Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

•  Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

•  Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

•  İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

•  Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

•  Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu,

KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak söz konusu maliyetler KOSGEB tarafından karşılanacaktır.

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (Yüzbin) TL‘dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız. 

 

KOBİ’lere sağlanan diğer destekler için tıklayınız.

Kobi’lere Nitelikli Destek Dönemi
Diğer Fonlar
Diğer Fonlar