Bağımsız Değerlendirici Başvuru Süresi 26 Mart'a Kadar Uzatıldı!!!

2 Mart 2018 Cuma 11:31

Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından 2018 yılında yürütülecek Mali Destek Programları kapsamında teslim alınan proje başvurularının ilgili mevzuatta ve başvuru rehberlerinde belirtilen esaslara göre teknik ve mali değerlendirmesini yapmak üzere bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir. Bağımsız Değerlendiriciler teklif çağrıları döneminde oluşturulmuş olan bu havuzdan, ilgili alandaki tecrübelerine göre Ajans tarafından seçilecektir. Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler: Bağımsız Değerlendirici olarak görev alacak adayların en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri Program Başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

 

KOBİ,Yazılım ve Tasarım

Sanayi Altyapısı

 • Kalite Güvence ve Sertifikasyon Sistemleri
 • Tarıma Dayalı Sanayi
 • Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme
 • Marka Oluşturma
 • Üretim Teknolojileri
 • E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar
 • Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat)
 • İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri
 • Kurumsal Kapasite Arttırma
 • İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 • AR-GE ve Yenilik
 • Teknoloji Transferi
 • Girişimcilik
 • Finans Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon
 • İmalat Sanayi
 • Ürün Tasarımı ve Geliştirme
 • Sağlık, Eğitim, Tekstil, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danışmanlık
 • KOBİ
 • Gıda İşletmeleri
 • Tekstil İşletmeleri
 • Pazarlama ve Tanıtım
 • Yazılım ve Tasarım
 • İthalat ve İhracat

ve benzeri tecrübe alanları

 • Enerji Altyapısı
 • Ulaşım Altyapısı
 • Lojistik Altyapısı
 • Fuar Alanı Altyapısı
 • Çevre Düzenlemesi
 • Kümelenme
 • Atık Yönetimi
 • Sektörel İhtisas Bölgeleri
 • Müşterek Sanayi Alanları
 • İş Geliştirme Merkezleri
 • Mesleki Eğitim Alanları

ve benzeri tecrübe alanları

 

 

 

 

Turizm Rotaları ve Akıllı Kentler

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Artırılması

 • Akıllı Kent Uygulamaları
 • Turizm Rota Yönetimi
 • Yoksullukla Mücadele
 • Yoksullukla Mücadele ve Turizm
 • Turizm Alanlarında Çevre Düzenlemesi ve Yönetimi
 • Bina, Tarihi Yapı, Tarihi ve Kültürel Anıtların Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyonu
 • Turizm-Çevre İlişkileri
 • Kültür-Turizm Yayımı
 • İnanç Turizmi
 • Kültür Aktiviteleri
 • Konaklama
 • Ulusal ve Uluslararası Fuar, Kongre ve Organizasyonlar
 • Eko-Turizm
 • Sağlık Turizmi
 • Rekreasyon Alanları
 • Turizm İşletmeciliği
 • Arkeoloji ve Sanat Tarihi

ve benzeri tecrübe alanları

 • Çocuk Gelişimi
 • Okul Öncesi Eğitim
 • Okul Öncesi Eğitim Konusunda Akademik Düzeyde Çalışma
 • Eğitim Bilimleri Uzmanlığı
 • Pedagoji
 • Çocuklara Yönelik Sosyal Projeler
 • Bu alandaki Mevzuat ve Yönetmelikler Konusunda Deneyim
 • Yeni Eğitim Yöntemleri Konusunda Deneyim
 • Çocuk Hakları
 • Çocuk Sosyolojisi

ve benzeri tecrübe alanları

 

Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır:

 • Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje değerlendirmesi,
 • Kalkınma Ajansları mali destekleri ve uygulama usulleri,
 • Hibe projesi uygulaması ve yönetimi,
 • Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi.

Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:

Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.

Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.

Değerlendirme sürecinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sır niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”nı imzalayacaklardır.

Bağımsız değerlendiriciler ile Ajans arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.

Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplamda en fazla yirmi beş proje teklifini değerlendirebileceklerdir. Karacadağ Kalkınma Ajansı, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:

Bağımsız Değerlendirici olarak görev almak üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların, 26 Mart Pazartesi günü saat 23:59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) kayıt yapmaları ve Ajansımız tarafından ilan edilen mali destek programları bağımsız değerlendirici ilanına yine KAYS sistemi üzerinden başvuru yapmaları gerekmektedir. Diğer yollarla (faks, posta, e-posta vb) yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Teklif çağrısı döneminde Proje Başvurularını değerlendirmek üzere seçilecek bağımsız değerlendiricilere tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.

Bağımsız Değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi ilgili dönemlerde başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:

Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmiş ve eklerinin incelenmesi ve gerekli görüldüğü takdirde mülakat yoluyla, aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan Ajans Uzmanlarından oluşan en az üç kişilik komisyon marifeti ile tespit edilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:

Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere, verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.

Çalışmalar tam zamanlı ve her gün 09.00-17.30 saatleri arasında olacaktır. Gerekli görüldüğü takdirde, çalışma zamanı mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir (Karacadağ Kalkınma 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı bağımsız değerlendirici değerlendirmesi çalışmalarını 24 Nisan – 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında yürütmeyi planlamaktadır. Alınan proje başvuru sayısına göre bu süre değişebilir.)

Tüm bu çalışmalar “Karacadağ Kalkınma Ajansı Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No: 19/B 21080 Bağlar/DİYARBAKIR adresindeki Ajans Hizmet Binası’nda gerçekleştirilecektir.

Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:

Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere, değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, Ajans tarafından akdedilecek ve sözleşmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir.

Öğretim üyelerinin bağımsız değerlendirici veya değerlendirme komitesi üyesi olarak görevlendirilmesi durumunda, projelerin değerlendirilmesi kapsamında yapılacak hizmetler, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37’nci maddesi çerçevesinde Yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.

Bağımsız değerlendiricilere, ücretleri ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında (en fazla 500.-TL) herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.

Kamu personeli ve değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karşılanır (yol, konaklama ve yemek).

Daha fazla bilgi için:

Tel: 0412 237 12 16-17

Faks: 0412 237 12 14

E-Posta: pyb@karacadag.gov.tr

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

 

 

KARACADAĞ KALKINMA AJANSI

GENEL SEKRETERLİĞİ

Bağımsız Değerlendirici Başvuru Süresi 26 Mart'a Kadar Uzatıldı!!!
Duyurular
Duyurular