Karacadağ Kalkınma Ajansı Araç Kiralama Hizmeti İhale İlanı

1 Şubat 2024 Perşembe 16:23

Ajansımız tarafından Araç Kiralama Hizmet Alımı İşi Açık İhale Usulü (Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın Alma ve İhale Usul ve Esasları Madde 10) ile ihale edilecektir.

 

1-Ajansın İrtibat Bilgileri:

a) Adresi

Fırat Mah. Urfa Bul. No:142 Kayapınar / Diyarbakır

b) Telefon ve Faks Numarası

Tel: 0 (412) 237 12 16-17/ Faks: 0 (412) 237 12 14

c) Elektronik Posta Adresi

info@karacadag.gov.tr

2-İhale Konusu İşin:

a) Niteliği, Türü ve Miktarı

Niteliği; Hizmet Alımı,

Türü ve Miktarı; Sürücüsüz ve yakıtsız araç kiralama, 4 adet.

b) Yapılacağı Yer

Karacadağ Kalkınma Ajansı (Diyarbakır-Şanlıurfa)

c) Süresi

12 ay

3-İhalenin

a) Usulü

Herkese Açık İhale Usulü

b) Yapılacağı Yer

Karacadağ Kalkınma Ajansı Zerzevan Toplantı Salonu

c) Tarihi ve Saati

08/02/2024 – Saat: 15:00

4- Doküman satış bedeli

500-TL

Satış bedelinin yatırılacağı hesap

T.C. Ziraat Bankası Diyarbakır Şubesi,

IBAN NO: TR72 0001 0000 9152 8824 4950 01

 

5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

Detaylar ve değerlendirme usulü ile değerlendirmede dikkate alınacak belgeler idari şartnamede belirtilmiştir.

6. Yapılan değerlendirme sonucunda ihale komisyonu tarafından ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren istekli üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin hesaplama yöntemi ve diğer detaylar idari şartnamede belirtilmiştir.

7. İhale dokümanı İdarenin yukarıda yazılı adresinde görülebilir ve doküman bedeli yatırılarak aynı adresten temin edilebilir. Ayrıca İhale dokümanı Ajansın internet sitesinde (www.karacadag.gov.tr) bilgi amaçlı yayınlanacaktır. İhaleye teklif verecek olanların ihale doküman bedelini ödemeleri zorunludur.

8. Teklifler, yukarıda belirtilen gün/saat ve yerde açılacaktır. Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Ajansa elden verilebilir veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla gönderilebilir.

9. Karacadağ Kalkınma Ajansı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerine ilişkin işi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte veya yükleniciye kısmen veya tamamen vermekte serbesttir.

İhale dosyası için tıklayınız.

İhalenin tamamen veya kısmen iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.


Kamuoyuna duyurulur.


AJANS GENEL SEKRETERLİĞİ

KARACADAĞ Kalkınma Ajansı Araç Kiralama Hizmeti İhale İlanı
Duyurular
Duyurular