2019 Yılı Fizibilite Desteği

1 Ağustos 2019 Perşembe 14:27
  • 2019 Yılı Fizibilite Desteği

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 1 Milyon 500 Bin TL bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programını ilan etti.

Ajansın yeni destek türlerinden biri olan Fizibilite Desteği, kâr amacı gütmeyen kuruluşların yatırım projelerine yönelik yaptıkları fizibilitelerin desteklenmesini amaçlamaktadır. Bu destek programına, Diyarbakır-Şanlıurfa’da yer alan Valilikler, Kaymakamlıklar, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları, Yerel Yönetimler (Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri), Üniversiteler, Bakanlıklara bağlı Bölge Müdürlükleri, İl, İlçe Müdürlükleri ve Enstitüler, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları (Odalar, Borsalar, vb.), Organize Sanayi Bölgeleri, Sanayi Siteleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar, proje başvurusu yapabilecektir.

Başvuruların destek programının amaç ve öncelikleri kapsamına giren fizibilite çalışmalarını gerçekleştirmeye yönelik olması gerekirken, Fizibilite Desteği Programının amacı “TRC2 (Diyarbakır-Şanlıurfa) Bölgesinin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yatırım ortamına yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi, girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi ve büyük hacimli yatırım kararlarının kısa vadede yönlendirilmesi amacıyla stratejik nitelikli fizibilite çalışmalarının desteklenmesi” olarak belirlenmiştir.

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programının öncelikleri aşağıda yer almaktadır

1. Bölge’de iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, AR-GE, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik fizibilitelerin hazırlanması

2. Stratejik tarım, sanayi ve hizmetler sektörüne yönelik kümelenme, tedarik ve değer zinciri analizleri ile pazar araştırmalarını içeren fizibilite çalışmalarının yapılması

3. Turizmde uzmanlaşma, markalaşma, kalite ve turistik çekim gücünün artırılması, doğal, tarihi ve kültürel değerlerin korunarak turizme kazandırılması, uygun rota ve varış noktalarının belirlenip geliştirilmesi için fizibilite hazırlanması

4. Bölgede mesleki eğitim kapasitesinin geliştirilmesi, mevcut altyapının iyileştirilmesi, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanların belirlenmesi ve analizler ile mesleki eğitimin niteliğinin ve kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacak yatırımlar için fizibilite hazırlanması

5. Büyük ölçekli kamu ve özel sektör yatırımlarını Bölgeye çekmeye, kamu-özel ortaklığını teşvik etmeye veya uluslararası donörlerden fon teminine olanak sağlamaya yönelik ihtiyaç analiz ve yatırım fizibilitelerinin hazırlanması.

Başarılı bulunan projelerin en az 20.000 TL en çok 100.000 TL destek alması ve uygulama süresinin en az 3 ay en fazla 12 ay olması öngörülmüştür. Başvuruların KAYS üzerinden tamamlanması için son tarih olarak 22 Kasım 2019 tarihi belirlenmiş olmakla birlikte, başvuru sahiplerinin tekliflerini sunmak için son tarihi beklememeleri tavsiye edilmektedir.


Program Başvuru Rehberi ve Ekleri İçin Tıklayınız

2019 Yılı Fizibilite Desteği
Duyurular
Duyurular